SZOMBATISKOLAI  TANULMÁNY

4. tanulmány     2006  július 15 - 21.

Tanító melléklet Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

Dániel 7

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7

“Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idõ eljöve, és elvevék az országot a szentek” (Dán 7:22).

Dániel 2 nem csak Isten létezésének adja erõs, ésszerû bizonyítékát, de arról is szól, hogy Istennek hatalma van megszabni a jövendõt. Dániel 7 pedig még tovább megy. Ugyanazt a területet öleli fel, mint Dániel 2, sõt egy olyan kulcsfontosságú elemet is tartalmaz, amirõl Dániel 2 nem szól nyíltan: a mennyben folyó nagyszabású ítélet, ami közvetlenül megelõzi Jézus második eljövetelét és az általunk ismert világ végét. Röviden tehát, Dániel 7-ben találkozunk az advent elõtti ítélettel.

Dániel 2-ben találjuk a 7. fejezet megértéséhez a kulcsot. “Lényegében a két látomás [Dániel 2 és 7] párhuzamos felépítésû. Ugyanazt az idõtartamot öleli fel mindkettõ, Babilontól az idõk végéig, és ugyanazt a négy világbirodalmat is említi meg, amelyeket a 2. fejezetben fémek jelképeznek, a 7. fejezetben pedig vadállatok. Ez a párhuzam nem csak kapocs, hanem a magyarázat módjának kulcsa is. A 7. fejezetet a 2. fejezet fényében kell olvasnunk” – (Jacques Doukhan: Secrets of Daniel [Review and Herald Publishing Assoc., Hagerstown, Md. 2000.] 100. old.).

Oly sok minden található meg Dániel 7-ben, amire késõbb majd még visszatérünk. Most csak röviden áttekintjük a bámulatos próféciát, kihangsúlyozva a csúcspontját képezõ jelenetet: a mennyben zajló ítéletet, ami Krisztus visszatéréséhez és a Jézusban hívõk nagy reménységének a beteljesedéséhez vezet.

DÁNIEL ÁLMA

Vasárnap július 16.

Olvassuk el Dániel álmát Dán 7:1–14-ben, és összegezzük a lényegét!

Olvasás közben minden bizonnyal felfigyeltünk néhány párhuzamra Dániel 2 és 7 között, mint pl. (1) ugyanannyi részt ill. szereplõt említ mindkét fejezet, (2) az utolsó rész ill. szereplõ (Dániel 2-ben ez volt a vas) nagy hangsúlyt kap, és (3) mindkettõ azzal ér véget, hogy Isten megalapítja örök országát.

Találunk még más párhuzamot is?

A 16–17. versekben Dániel azonnal megkapja álma alapvetõ magyarázatát is. Mi a magyarázat, és mennyiben párhuzamos Dániel 2-vel?

Világos, hogy Dániel 7 azt bontja ki részletesebben, amire a 2. fejezet is mutat. A négy állat Dániel 7-ben ugyanazt a négy birodalmat mutatja be, csak részletesebben. A teológusok már régen így értelmezik ezeket:

Babilónia (oroszlán)

Médo-Perzsia (medve)

Görög Birodalom (párduc)

Római Birodalom (negyedik állat)

Isten örök országa

Itt ismét azt látjuk, hogy Dániel könyvének próféciái a történelemre épülnek. Dániel könyve az ókortól kezdve felöleli a történelem menetét a mi idõnkig, sõt azon túl is. Ha ez még nem tûnt volna ki elég világosan Dániel 2-bõl, akkor ezt a 7. fejezet is megismétli.

Milyen nagyszerû dolog tudni, hogy Istenünk nem csak most tartja uralma alatt a világot, de bármi is történik itt és most, végezetül mindenképpen felállítja majd örök országát!

Az biztos, hogy Isten fel fogja állítani örök országát. Mi erõsíthet meg abban, hogy mi is ott lehetünk majd? Mire alapozhatjuk bizonyosságunkat?

A NEGYEDIK ÁLLAT

Hétfõ július 17.

Dániel 2. és 7. fejezetei között van egy igen fontos párhuzam, amit egyáltalán nem akarnánk figyelmen kívül hagyni. Dániel 2-ben a vas, a negyedik birodalom a Görög birodalom után emelkedett hatalomra (Dán 2:32–33, 39–45), és formailag ugyan változott, mégis az utolsó idõig megmarad. Csak akkor pusztul el, amikor Isten felállítja országát.

Dániel 7-ben ugyanez történik a negyedik hatalommal, a negyedik állattal. A negyedik állat, ami a Görög Birodalom után emelkedett hatalomra (Dán 7:6–7), fennmarad egészen az idõk végéig, noha formájában változott. Csak Isten örök országának a felállításakor pusztul el (Dán 7:19–27).

Dániel 2. és 7. fejezetében is fennmarad egészen a világ végéig a Görög Birodalom után következõ negyedik hatalom.

Olvassuk el Dán 7:19–27 verseit, majd pedig válaszoljunk a következõ kérdésekre: Milyen párhuzamokat fedezhetünk fel a negyedik állat (Dán 7:19) és Dániel 2 negyedik birodalma leírása között (Dán 2:40)?

Honnan nõ ki a kis szarv?

Mi idézi elõ végül a Dániel 7-ben szereplõ kis szarv hatalmának a pusztulását?

Dániel 7 több idõt szentel a kis szarv hatalmának az ecsetelésére, mint az öszszes többi hatalomra. Nyilvánvaló, hogy a negyedik állat fejébõl kinövõ, és annak részét képezõ kis szarvat igen szigorúan megítéli az Úr, hiszen ennyi idõt szán a bemutatására. Ez a hatalom, ami a negyedik állatból nõ ki, megmarad az idõk végéig, amikor is a mennyei ítélet után Isten felállítja országát a földön. A kis szarv csak akkor pusztul el.

Számos emberi próbálkozás volt már itt vagy ott Isten országának felállítására. Természetesen megannyiszor kudarcot vallottak. Miért? Igazából miért reménykedhetünk csak abban, hogy Isten az itt leírtak szerint természet feletti módon közbelép?

A KIS SZARV

Kedd július 18.

Dániel 7 Babilóniától kezdve halad Médo-Perzsián, a Görög Birodalmon át az azt követõ pogány Római Birodalom korszakáig. Majd a római hatalom bemutatása után a fejezet ír a kis szarv felemelkedésérõl, ami még mindig a negyedik állat része, csak másik szakasza. Mit jelképez a kis szarv? A protestáns reformátorok szinte egyhangúlag a római pápaságnak tekintették. Egyes zsidó kutatók azonban már a reformáció elõtt is a kis szarvat a negyedik állat pápai korszakaként azonosították. Nehezen tekinthetnénk bármi másnak, sõt, nem is lehet semmi más. A második advent vagy a halottak feltámadása elfogadásához talán hitre van szükség, ahhoz azonban nem sok hit kell, hogy elfogadjuk: az itt leírt hatalom valóban a római pápaság.

Az alábbiakban találjuk a kis szarv néhány jellemzõjét. A pápasággal kapcsolatos ismereteink mennyiben egyeztethetõk össze ezekkel?

1. A kis szarv a pogány Római Birodalomból nõtt ki (Dán 7:19–20).

_______________________________________________________________

2. A kis szarv hadakozott a szentekkel és legyõzte õket (Dán 7:21, 25).

_______________________________________________________________

3. A kis szarv úgy gondolta, hogy megváltoztatja “az idõket és törvényt” (Dán 7:25).

_______________________________________________________________

4. A kis szarv “a Felséges ellen” szól (Dán 7:25).

_______________________________________________________________

Ezeket a tényeket a történelem bõségesen alátámasztja, részletesen bemutatja. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy mit is takar a kis szarv hatalma. Fontos diplomáciai érzékkel nyúlni ezekhez a próféciákhoz, és úgy tanítani, hogy ne bántsunk meg másokat, ugyanakkor bibliai küldetésünkhöz (lásd: Jel 13:1–9; 14:6–12) válnánk hûtlenné, ha a diplomatikusság jegyében ettõl az állásponttól elfordulva olyasmit kezdenénk hangoztatni, ami kevesebb port ver fel.

IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG

Szerda július 19.

Olvassuk el Dán 7:25-öt! Milyen idõi próféciával találkozunk itt?

Az adventistákon kívül mások is elismerik, hogy az itt említett “ideig, idõkig és fél idõig” fordulat három és fél évet jelent. Thomas Nelson egy bibliamagyarázatban így fogalmaz: “Az ideig, idõkig és fél idõig… olyan kifejezés, amit Dániel és a Jelenések könyve három és fél évig, vagy 1260 napig, vagy 42 hónapig tartó idõszakra vonatkoztat (Dán 12:7; Jel 11:2; 12:6, 14; 13:5).”

Az elõbbi idézetben szereplõ szövegek hogyan világítanak rá arra, hogy Dán 7:25 idõi próféciája miért egyenlõ 1260 nappal?

Másokkal együtt az adventisták is az év-nap elvet alkalmazzák e prófécia értelmezésénél, ami azt jelenti, hogy itt nem 1260 szó szerinti napról, inkább 1260 évrõl van szó. A késõbbiekben egy egész héten át vizsgáljuk majd az év-nap elvet. Most viszont azt állapítjuk meg, hogy Dániel 7 tele van szimbólumokkal: szárnyas oroszlán, vasfogú fenevad, kis szarv szemekkel. Miért is ne lenne szintén jelképes az ezek közé a jelképek közé beágyazott idõi prófécia?

Így kapjuk tehát az 1260 éves idõtartamot, ami nagy vonalakban felvázolja a római pápaság egy szakaszát, jelen esetben az üldözés korát.

Ha a római pápaság kezdetét az V. sz. végére, a VI. sz. elejére tesszük, 1260 évvel késõbb eljutunk a XVIII. sz. végéig vagy a XIX. sz. elejéig. A történelem szintén tanúsítja, hogy e hosszú idõ alatt a pápaság valóban kézben tartotta a politikai uralmat, aminek részét képezték a XVIII–XIX. századra alábbhagyó rettenetes üldözések.

Mi történik a próféciában az 1260 év bemutatása után (Dán 7:8–10, 21–22, 25–27)?

Az egymást váltó állatok után felemelkedõ kis szarv megjelenését követõen a prófécia nagyszabású mennyei ítéletrõl számol be, ami a második adventhez vezet. E prófécia szerint itt az a legfontosabb, hogy a mennyei ítélet az 1260 napos prófétai idõszak után következik, valamikor a XVIII. sz. végén, a XIX. sz. elején véget ért üldözés idõszaka után, de még Krisztus második eljövetelét megelõzõen. Így tehát a magyarázattal történelmi bizonyítékot találunk, aminek a segítségével megtudhatjuk a kis szarv megsemmisüléséhez és az idõk végéhez vezetõ ítélet idejét.

1260 év hosszú idõ. Sok hûséges ember vesztette életét ezalatt anélkül, hogy – legalábbis ebben az életben – láthatták volna valóra válni reményeiket. Milyen üzenetet értünk meg ebbõl mi, ha nekünk is anélkül kell meghalnunk, hogy láthatnánk, ahogy ebben az életben valóra válik minden reményünk és álmunk?

SZARV, ÍTÉLET ÉS KIRÁLYSÁG

Csütörtök július 20.

Tegnap azt láttuk, hogy Dániel 7-ben kibontakozik az események egymás utáni sorrendje. A kis szarv hatalmát követi a mennyben folyó ítélet, aminek befejezésekor Isten felállította országát. Ez a sorrend olyannyira fontos, hogy csak ebben a fejezetben háromszor is megtalálható.

Olvassuk el Dán 7:7–10, 14 verseit! Hogyan jelenik meg itt ez a sorrend, hogy kis szarv, ítélet, Isten országa?

Olvassuk most el Dán 7:19–22-t! Hogyan találkozunk megint azzal a sorrenddel?

Most pedig olvassuk el a 24–27. versekig terjedõ szakaszt! Itt hogyan láthatjuk ugyanezt a sorrendet?

Dániel könyvében háromszor ismétlõdik a sorrend:

Biztosan rendkívül fontos, hiszen máskülönben miért is mondta volna el az Úr háromszor egy próféciában? Az is lenyûgözõ, hogy a kis szarvval kapjuk az elsõ apokaliptikus idõi próféciát (az apokaliptikus egyszerûen azt jelenti, hogy a végidõ eseményeire vonatkozó). Ennek az idõi próféciának a segítségével többet tudhatunk meg az 1260 éves idõszak után és Isten örök országának megalapítása elõtt bekövetkezõ ítélet idejérõl.

Ezek szerint tehát így foglalhatjuk össze a próféciát:

Rendkívül fontos megjegyeznünk ezzel az ítélettel kapcsolatban azt is, hogy egyrészt ez vezet a kis szarv hatalmának pusztulásához, de a világ végéhez is. Ahogy Dániel 2-ben láttuk, Isten országa minden mást elsöpör, minden másnak elfoglalja a helyét.

Dániel könyve leírása szerint a világ vége nem valamiféle kiegyezés lesz, hanem az események csúcspontja a teljes gyõzelem, amit a jó a gonosz felett arat. Milyen tanulságot vonhatunk le ebbõl arra nézve, hogyan bánjunk a gonoszsággal hétköznapjainkban? Vajon most kiegyezünk a rossz bármilyen formájával?

Péntek július 21.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Az alábbiakban megtaláljuk Dániel 7 egészét, aminek menetébe beágyazódott az elsõ idõi prófécia. Hozzáadtuk az egymás után következõ világbirodalmak összeomlásának körülbelüli idejét. A történészek ugyan gyakran fontos csatákhoz köthetõ konkrét évszámokat állítanak az események mellé, mégis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az egyik birodalom bukása és a következõ felemelkedése általában nem egyszerre, hanem hosszú évek alatt történt meg. Ne felejtsük el azt sem, hogy a Szentírás egy hatalomként mutatja be a negyedik állatot és az abból kinövõ kis szarvat.

Természetesen a pápaságnak nem lett vége a XVIII. sz. elején, a XIX. sz. végén, de nem is ezt állítja a prófécia. A próféciában csak az áll, hogy az üldözés tart addig, vagy legalábbis az üldözésnek az a szakasza (Jelenések 13 természetesen említést tesz a pápai üldözés felélénkülésérõl, ez azonban egy másik kérdés).

Tehát amit eddig világosan látunk Dániel 7-bõl, hogy az Isten országának felállítását megelõzõ hatalmas mennyei ítélet valamikor az 1260 évig tartó pápai üldözés után, úgy a XVIII. sz. vége, a XIX. sz. eleje táján, de mindenképpen Krisztus második adventjét megelõzõen következik be.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

  1. Dán 7:22-ben az áll, hogy “az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek”. Beszéljünk arról a csoportban, hogy ez mit is jelent. Még mi utal arra Dániel 7-ben, hogy az ítélet nagyon jó hír?

  2. Milyen bizonyítékok alapján állíthatjuk határozottan, hogy mire utal a kis szarv szimbólum? Hogyan közvetítheti egyházunk ezt az igen fontos tanítást a lehetõ legkevésbé támadó jelleggel, ugyanakkor a Szentírás tanításától el nem térve?

 

A rothadó liliom

“Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől” (2Tim 3:5).

Van egy néger közmondás: “Eljöttek a fehérek, és megtanítottak bennünket becsukott szemmel imádkozni, hogy közben kirabolhassák zsebeinket.”

Uram! Mi a hittel meg a tiszteleteddel éltünk vissza a legjobban, ezzel hoztuk a legtöbb szégyent Rád! Ha megrothad a liliom, a dudvánál is büdösebb. Ha a vallás önzővé, számítóvá és manipuláció eszközévé válik – kibírhatatlanul undorító! A kereszténység tragédiája, hogy a mai ember Téged utált meg bennünk, Istenünk! Talán a legundorítóbb bűn a kegyes ember bűne, amibe akkor esünk bele, amikor elvileg, teológiai irigységgel igazoljuk szívünk minden gonosz szándékát. Ekkor Jézus nem előttünk jár, akinek a nyomába kéne szegődnünk, hanem el akarjuk hitetni magunkkal, hogy Ő, aki út, igazság és élet, a mi pártunkon áll, sőt az a dolga, hogy bennünket igazoljon.

Így kezd a hit lilioma rothadni. Így leszünk Krisztuskövetőkből Krisztusról vitatkozó ideológusokká.

Jézus viszont újra meg újra megszégyenít. Képmutató imáinkat, melyeket azért rebegünk el, hogy a másik szemét befogjuk, visszafordítja utálatként a mi fejünkre. Hagyja, hogy napfényre kerüljenek botrányaink, mert minket azért hívott el Isten, hogy a mocsárra is zöld levelet borítsunk, és hófehér liliommal ékesítsük. Azt viszont próbáink tüzében megtanítja nekünk, hogy a rothadó liliom büdösebb még a mocsárnál is.

______________

* Dr. Szigeti Jenő: Jézus megy velünk az úton, 55-56. old. (HETED7VILÁG Kiadó, Budapest, 2005.). A Kiadó engedélyével.