TANÍTÓI MELLÉKLET

1. tanulmány  −  2006 június 24 - 30.

Tanulmány Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

"FEJEDELEMSÉGEK ÉS HATALMASSÁGOK"

Kulcsszöveg: 1Kor 4:9.

A tanulmány célja:

 1. Fenntartani a hitet és meggyőződést, ami a Földünkön kívül levő más, lakott és el nem bukott bolygók létezését illeti.

 2. Számításba venni az angyali beavatkozások tényét az emberi nemet érintő eseményekben.

 3. Aláhúzni a nagy küzdelem vetületeit az egyéni üdvösséget illetően.

A tanulmány vázlata

I. A megvallást követő megbocsátás (Zsolt 51:14)

 1. A bűn maga után vonja Isten jogos ítéletét.

 2. Ahhoz, hogy elnyerjük Isten bocsánatát, a bűnt meg kell vallani.

 3. Csakis Isten képes megmosni bennünket bűneinktől és feddhetetlenségbe öltöztetni.

II. Mihály angyalai a sárkány angyalai ellen (Jel 12:7-13)

 1. A nagy küzdelem túlnyúlik a Föld határain.

 2. A sárkány napi huszonnégy órán át, hét napból hetet dolgozik avégett, hogy elsüllyessze az emberiséget a bűnben.

 3. A sárkány feletti győzelem csakis Krisztus önkéntes áldozata által nyerhető el.

III. Az angyalok szolgálata (Bírák 13:21; Jób 1:6; Csel 12:7)

 1. Az angyalok részt vesznek az emberi nem szolgálatában.

 2. Úgy Isten angyalai, mint Sátán angyalai is közvetlen módon beavatkoznak az emberek életébe (1Móz 19:15-16; Jel 12:7).

Összefoglalás

A jó és gonosz közötti nagy küzdelem – annak rendkívüli tulajdonságaival együtt – egy hatalmas tükör, amelyben megláthatjuk Isten emberiség iránt érzett szeretetét. Krisztus tökéletesen visszatükrözte ezt a szeretetet a golgotai kereszten, amikor szétmorzsolta a halál béklyóit. A Szentlélek és angyalai szolgálata által Jézus segít legyőznünk a halált és Sátánt a századok e nagy konfliktusában. Ily módon örök sorsunkat választásunk határozza meg: az, hogy kinek az oldalára állunk.

Magyarázat

Amikor az emberiség történetén elmélkedünk, elménkben természetes módon születik meg a kérdés: egyedül vagyunk-e a világegyetemben? A lehetőség, hogy bolygónkon kívül is élnek értelmes lények, mindig is foglalkoztatta az embereket. A tudósok a világűrt kutatják, hogy bizonyítékokat szerezzenek jelen vagy letűnt, földön kívüli civilizációk létezésének igazolására, miközben a misztikusok azt állítják, hogy a transzcendentális meditáció által láthatatlan lényekkel kommunikálnak. Mindazonáltal a Biblia világosan tudtunkra adja, hogy élnek a világegyetemben más intelligens lények is: egyesek közülük ránk nézve ellenségesek, mások viszont barátságosak, de bármelyik fajtáról lenne szó, mindkettő érdekelt történelmünk, sorsunk kimenetelében. Ebben a negyedévben az emberiség krónikáját kozmikus, történelmi és mennyei távlatban fogjuk tanulmányozni, az előttünk álló héten pedig arra a különleges érdeklődésre összpontosítunk, amelyet az egész világegyetem tanúsít teremtetésünk, megváltásunk és örök sorsunk iránt.

I. Kozmikus érdeklődés a teremtés iránt

“Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” (1Móz 1:1). A szépség és jóság eme tökéletes otthonába Isten egy az Ő képmására teremtett emberpárt helyezett (1Móz 1:27). Az emberi nem születése két reakciót váltott ki: (1) a menny és a többi, el nem bukott bolygó lakói örvendtek Isten mindent átfogó szeretetének, amely megalkotta Ádámot és Évát, és az egyetemes isteni család képviselőivé tette a Földön (Jób 38:7); (2) Sátán és angyalai mindent elkövettek, csakhogy bolygónkat az Isten és Törvénye elleni küzdőtérré változtassák. Ha nem sikerült győzniük a mennyben, tervüket véghez vitték a földön. Az elsők, akiket megpróbáltak “besorozni”, az Ádám és Éva volt. Ha sikerült volna a pártjukra állítania őket, Sátán megkérdőjelezhette volna Isten igazságosságát és szeretetét.

Isten igazságossága megkövetelte, hogy a bűnt elkövető Ádám és Éva meghaljon. Sátán azt állította, hogy Isten nem lehet egy időben igazságos és üdvözítő. Ez a vád a lehető legnagyobb érdeklődést váltotta ki a világmindenség előtt (1Pt 1:12).

“Az elveszett juhval Krisztus nemcsak egyes bűnösöket ábrázol, hanem az Istentől elszakadt, bűntől megrontott egyetlen világot is. E világ csak egy atom abban a roppant mindenségben, amelyet Isten kormányoz. Mégis ez a kis bukott világ – az egyetlen elveszett juh – drágább szemében, mint kilencvenkilenc, amely nem tévelygett el a nyájtól” (Ellen G. White, Krisztus példázatai, Advent, 1999, 127).

II. Kozmikus érdeklődés az üdvösség iránt

Ádám és Éva elesésével az egész emberiség a bűn áldozatává vált (Róm 3:23), Sátán pedig ezt a világot a közte és Krisztus közti nagy küzdelem színterévé változtatta. Attól kezdve a bűn erői és a feddhetetlenség ereje azért küzdöttek egymással, hogy megnyerjék maguknak az emberek elméjét és szívét. Sátán minden erőfeszítést megtesz avégett, hogy meggyőzze az embereket, főként azokat, akik követni akarják Istent: tagadják meg Teremtőjüket, Parancsolataira pedig úgy tekintsenek, mint amelyek túl szigorúak és önkényesek. Krisztus azonban önként belement ebbe a konfliktusba azáltal, hogy emberré vált, és emberként élve teljes mértékben engedelmeskedett Istennek, meghalván a világ bűneiért, s ily módon lehetővé téve az üdvösséget mindazok számára, akik hisznek Benne. Választanunk kell Sátán állandó csalása és Isten szeretete s az általa felajánlott örök üdvösség között, amelyből Krisztus révén részesülhetünk.

Küzdelmünk és diadalunk az angyalok és az el nem bukott lények érdeklődésének a tárgya. “Az egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és a rossz közötti nagy küzdelem záró jeleneteit. Isten népe közeledik az örökkévalóság határához. Mi lehetne fontosabb számára, mint az, hogy hű legyen a menny Istenéhez?!” (Ellen G. White, Próféták és királyok, Advent, 1995, 94-95).

III. Kozmikus érdeklődés az emberiség sorsa iránt

A kereszt határozza meg az emberiség sorsát, mivel ez az egyetlen eszköz, amely révén biztosított Istennel való megbékélésünk (2Kor 5:19). Megváltásunk döntésünktől függ: elfogadjuk-e vagy elutasítjuk mindazt, amit Isten tett értünk a kereszten? Jézus halálának egyetemes a jelentősége. Ott, a kereszten legyőzte Sátánt, és ellehetetlenítette e világra kiterjesztett igényét is. Ugyancsak a kereszten, a Megváltó bebizonyította Isten és Törvénye igazságosságát, kifizetvén ugyanakkor a bűn árát, amelyet nekünk kellene kifizetnünk (Róm 6:8-11). Bebizonyította ily módon, hogy Isten szeretete ugyanolyan valós és mély, mint az Ő igazság(osság)a.

“A mennyben elkezdődött nagy küzdelemnek abban a világban, azon a terepen kellett eldőlnie, amelyet Sátán magának követelt.

A világegyetem álmélkodott azon, hogy Krisztus megalázza magát az ember megmentéséért... És amikor Krisztus a kereszten haláltusája közben felkiáltott: Elvégeztetett! (Jn 19:30), örömujjongás zengett végig a világokon és a mennyen is” (Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, 43-44).

Az öröm e mennyei kórusában a teljes el nem bukott világ magasztalta Isten jellemét, és magasztalni fogja Őt Krisztus visszajöveteléig, amikor is a megváltottak és a mennyeiek serege egyesülni fog a győzelem kozmikus kórusában, amelyről Jelenések 5:12 verse is említést tesz.

A Biblia a teremtés művével és a bűnbeesés tragédiájával kezdődik, és az elveszett világ visszaállításának képével zárul. Az egész folyamat – az elvesztett paradicsomtól az újra megtalált paradicsomig – a legnagyobb érdeklődést váltja ki a világegyetemben, míg az emberi nem történelme olyan leckévé vált, mely Isten minden teremtett lény iránti szeretetéről és igazságosságáról tanúskodik.

Személyes bizonyságtétel

Még ami az úgymond nem vallásos embereket is illeti, megszületik bennük a gondolat, hogy ezen a világon túl – valahol “ott fenn” – létezik valami, ami arra vár, hogy felfedezzék. Ez még a legmegátalkodottabb istentagadók fantáziáját is felcsigázza. Felnőtt emberek érzékenyülnek el annak tudatára, hogy kapcsolatba kerülhetnek “földön kívüliekkel”, s érzéseiket, reményeiket tudományos-fantasztikus regényekben, filmekben is megfogalmazzák.

Az űrutazások alkalmával szárnyra kap a remény és a hit – igen, a hit –, hogy valahol, a messzi, csillagokkal és titkokkal teli galaxisban valakik, hozzánk hasonló lények más értelmet adnak létünknek. Mintegy a sors iróniájaként a Biblia beleszövi a Krisztus és Sátán közti egyetemes küzdelem cselekményének fonalába a gondolatot, hogy túl világunk határain létezik egy életforma, mely túlszárnyalja mindazt, amit Hollywood elképzelhet s a képernyőn megjeleníthet. A kis és rokonszenves űrbéli lények helyett egy egész világegyetem követi figyelemmel a nagy konfliktus feszültségének megoldását. A nagy drámában nekünk is szerepünk van, és figyelemmel kísérik minden megnyilatkozásunkat.

Ismersz-e olyan valakit, akinek világszemléletére hatással vannak a tudományos-fantasztikus filmek? Miért nem mutatod be neki te az igazi történetet a világunkon túl létező életformáról valamint a végcélról, amely felé az emberiség halad?

“No jertek, törvénykezzünk...”

 1. Annak tudatában élsz-e, hogy arcod minden egyes rezdülése, elméd rejtett gondolatai, lépéseid, gesztusaid, érzéseid, határozataid valamint döntéseid halogatásai ismertek a Mindentudó Isten előtt, akinek szemei mindent áthatnak, miképpen a szülő tekintete, amely gondtalanul játszadozó gyermekét figyeli?

 2. Ha tudatában vagy ennek a felfedezésnek, igyekszel-e párbeszédet kezdeményezni a szerető Atyával, hogy akarata szerint irányítsd az életed? Vagy pedig a természetfeletti jelek hiányát kihasználva, továbbra is Tőle és akaratától függetlenül élsz?