SZOMBATISKOLAI  TANULMÁNY

1. tanulmány     2006 március 25 - 31.

Tanító melléklet Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

A SZENTLÉLEK SZEMÉLYE ÉS ISTENSÉGE

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26; 3:22; Ésaiás 6:8; Máté 28:19; 1Korintus 12:4—11, 28; 2Korintus 13:13

“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Mt 28:19).

Alighogy elkezdjük olvasni a Bibliát, máris a figyelmünk homlokterébe kerül a Szentlélek. 1Móz 1:2-ben ez áll: “A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett”; majd pedig a Biblia végén a következőt olvashatjuk: “És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:17).

Természetesen a Szentírás lapjain — e két szöveg között is — sok mindent megtudhatunk a Szentlélek munkájáról és szolgálatáról. Mindez különösen az Újszövetségre igaz, ahol Isten Lelke valóságának, céljának, működésének megannyi nyomát láthatjuk, főként a megváltási tervvel kapcsolatban.

Ezen a héten a Lélek egyik gyakran félreértett oldalára, isteni mivoltára fordítjuk leginkább figyelmünket. A Szentlélek nem csupán személytelen erő, amely Istenből árad, hanem önmaga is Isten, egyike a Szentháromság személyeinek a keresztény hit szerint. Vizsgáljuk meg a Bibliának ezt az alapvető tanítását!

EGY ISTEN HÁROM SZEMÉLYBEN

Vasárnap március 26.

A Hetednapi Adventista Egyház 28 alapvető hittétele közül a másodikból vett idézet így hangzik: “Egy az Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei, 24. old.). Az adventisták tehát — más keresztények millióival együtt — vallják, hogy hisznek a háromszemélyű, de egy Isten létezésében. Hiszik, hogy egy az Isten (5Móz 6:4), aki három személyben létezik. Ez a gondolat egyáltalán nem egyszerű, ám igazságának bibliai bizonyítéka meggyőző és kényszerítő erejű. Ha nem értünk valamit, ez még nem ok arra, hogy egyből elutasítsuk azt, főleg nem, ha éppen Isten természetével kapcsolatos a gondolat (Jób 11:7; 1Kor 13:12).

Hogyan mutatnak a következő szövegek arra, hogy az Istenség több személyből áll?

1Móz 1:26 _____________________________________________________

1Móz 3:22 _____________________________________________________

1Móz 11:7  _____________________________________________________

Ésa 6:8 ________________________________________________________

Jn 1:1—3 ______________________________________________________

Jn 8:58 ________________________________________________________

“Az Atya az Istenség teljessége testileg, halandó szem számára láthatatlan. A Fiú az Istenség teljessége, aki kinyilatkoztatta önmagát. Isten Igéje jelenti ki róla, hogy »az Ő valóságának képmása« (Zsid 1:3)… A Vigasztaló pedig, akiről Krisztus azt mondta, hogy mennybemenetele után elküldi nekünk, nem más, mint a Lélek, az Istenség teljessége. Ő az, aki megmutatja az isteni kegyelmet mindazoknak, akik befogadják, és akik hisznek Krisztusban mint személyes Megváltójukban. A mennyei hármasságnak három élő tagja van. E három hatalmasság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelkednek meg azok, akik élő hittel elfogadják Krisztust. E három hatalom együttműködik a menny engedelmes alattvalóival, akik Krisztusban új életet akarnak élni” (Ellen G. White: Evangelism, 614—615. old.).

Milyen hasonlattal élhetünk (pl. a háromszög vagy a háromágú villa), ha azt szeretnénk bemutatni, hogyan lehet az egy Isten három egyenrangú személy? Milyen példák segíthetnek jobban megérteni ezt a mélységes igazságot?

A SZENTLÉLEK ISTEN – 1. rész

Hétfő március 27.

A legtöbb ember könnyen elfogadja az Atya istenségének gondolatát. Végeredményben Isten az Atya. Ugyan kissé nehezebb felfogni, hogy Jézus Isten, teljességében isteni lény, aki emberi formában jelent meg, de azért még ez is érthető. A mindenható Isten képes lehet arra is, hogy emberi testben mutassa meg önmagát, ha neki úgy tetszik, nem igaz?

Sokak számára azonban a Szentlélek istenségének gondolata nehezebben érthető. Számukra sokkal könnyebb úgy gondolni rá, mint személytelen erőre, valamiféle isteni energiára vagy hatalmi megnyilvánulásra, mint pl. a gravitáció, amely Istentől származik, és áthatja a világot.

A Biblia azonban egyértelműen mondja, hogy a Szentlélek Isten, azaz a Szentlélek az Atyához és a Fiúhoz hasonlóan a Szentháromság egyik tagja.

Hogyan segíthetnek a következő szövegek megérteni a Szentlélek isteni természetét?

1Móz 1:2______________________________________________________

Mt 1:20_______________________________________________________

Mt 28:19______________________________________________________

Jn 14:16_______________________________________________________

ApCsel 5:3-4__________________________________________________

Róm 8:11______________________________________________________

1Kor 2:10-11__________________________________________________

2Kor 3:17______________________________________________________

A Szentléleknek tulajdonított jellemzők között szerepel az igazság (Jn 16:13), az élet (Róm 8:1—2) és a mindenütt jelenvalóság (1Kor 2:10—11) — mindezek a tulajdonságok Isten jellemzői. Jézus kijelentette Mt 12:31—32- ben, hogy az ellene mondott káromlást is megbocsátja Isten, de a Szentlélek káromlására nincs bocsánat. Ez az állítás értelmetlen volna, ha a Szentlélek nem lenne Isten. Ugyanúgy nehezen érthetnénk meg Mt 1:20-at is, ahol az áll, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott Mária méhében (lásd még: 1Móz 1:2).

A SZENTLÉLEK ISTEN – 2. rész

Kedd március 28.

“Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szentlelket, és a mezőnek árából félre tégy? Nemde megmaradván néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek” (ApCsel 5:3—4).

E két szövegben váltófogalomként szerepel a Szentlélek és Isten, tehát Péter egyenlőnek tekinti a Szentlelket Istennel. Ez a szöveg is rámutat a Szentlélek isteni természetére.

Hogyan fejezi ki 1Kor 12:4—11, 28, hogy a Szentléleknek isteni természete van?

_______________________________________________________________

1Kor 12., 13. és 14. fejezete a mennyekből, Istentől származó ajándékokról beszél, amelyeket az egyház tagjai kapnak. Érdekes, hogy Pál apostol is éppen úgy, felváltva használja Isten és a Szentlélek nevét, mint Péter, amikor Anániással és Safirával beszélt. 1Kor 12:4—11-ben Szentlelket ír, az 5. és a 6., valamint a 28. versekben viszont az Úr és Isten megnevezéseket használja.

Hogyan nevezte Jézus azt, akit mennybemenetele után maga helyett küldött tanítványaihoz? Jn 14:16

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Jézus egyenrangú félként szólítja meg az Atyát, és ajándékot kér tőle követői számára. Az itt “más”-nak fordított szó görögül allo, ami azt jelenti, hogy egy másik “ugyanabból a fajtából”; ellentétben a heteros-szal, amelynek a jelentése: “másik a másik fajtából.” Jézus olyan valakit akart a tanítványaihoz és a későbbi nemzedékekhez küldeni, aki hozzá hasonló, azaz szintén Isten. Azelőtt Jézus az Atyához hasonlította magát, itt pedig a Szentlélekhez. Ebből is következik, hogy mind a hárman egyformán a Szentháromság tagjai, mind a három személy Isten.

Előfordult már valaha, hogy Anániáshoz és Safirához hasonlóan hazudtunk a Szentléleknek? Ha igen, mit tegyünk most?

ISTEN EGYSÉGE

Szerda március 29.

“Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal” (2Kor 13:13). “Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Mt 28:19).

Hogyan mutatnak rá ezek a versek a Szentlélek isteni természetére?

_______________________________________________________________

A keresztényeket sokszor vádolták, sőt néha még ma is vádolják azzal, hogy politeisták, azaz több istent imádnak. Hamis ez a vád, még ha bizonyos szempontból érthető is. Mi keresztények azt valljuk, hogy a Szentháromságot három személy alkotja, “akik egyek szándékukban, gondolatukban, jellemükben, de nem személyükben” (Ellen G. White: The Ministry of Healing, 422. old.). A keresztények nem három különálló istenben hisznek, hanem abban, hogy az egy Isten önmagát három személyben nyilatkoztatja ki, akik egymással tökéletes összhangban működnek.

Hogyan mutatja be Istent Mózes 5Móz 6:4-ben?

_______________________________________________________________

A szövegben használt “mi Istenünk” kifejezést fordíthatnánk “mi Isteneink”- nek is, hiszen a többes számú alakot használták a zsidók, miközben vallásukra az egy Istenben való hit a jellemző. Más szóval, erre az “egy” Istenre a főnév többes számával utaltak.

Az évszázadok során a teológusok sokat vitatkoztak arról, mi is lehet a jelentése, ill. jelentősége annak, hogy itt és a Szentírás más részein Isten neve többes számban szerepel. Zsidó és keresztény teológusok egyaránt amellett érveltek, hogy ez az Istenség több személyére utal. Mi, akik hiszünk Isten három személyben való megnyilvánulásában, ha nem is bizonyítékként, de a saját álláspontunk megerősítéseként értékelhetjük a többes számot. Ezen kívül van más, a Szentírásban található, még világosabb bizonyíték, amely alátámasztja Isten természetével kapcsolatos felfogásunkat.

Milyen reményt kelt a gondolat, hogy a Szentháromság mindhárom tagja részt vesz a megváltási tervben?

A SZENTLÉLEK SZEMÉLY VOLTÁNAK BIZONYÍTÉKAI

Csütörtök március 30.

Jézus emberként jött a földre, emberi alakban, ezért nem is nehéz úgy gondolni rá, mint egy személyre, akinek sajátos jellemtulajdonságai vannak. A Szentlélekre viszont gyakran gondolunk úgy, mint személytelenre, dologra vagy erőre. A Bibliában azonban úgy áll előttünk, mint külön személyiség, aki értelmes lény (Jn 14:26; 15:26; Róm 8:16), akarattal rendelkezik (ApCsel 16:7; 1Kor 12:11), és érzései is vannak (Ef 4:30).

A Biblia olyan cselekedeteket is tulajdonít a Szentléleknek, amelyekből kitűnik személyisége. Nyíltan szól (1Tim 4:1); misszióba küld embereket (ApCsel 10:19—20); megakadályozza, hogy valaki elmenjen egy bizonyos helyre (ApCsel 16:7); megparancsol dolgokat az embereknek (ApCsel 11:12); megtilt valamit (ApCsel 16:6); elhívja az evangélium szolgáit (ApCsel 13:2); kijelöli munkakörüket (ApCsel 20:28); és közbenjár értünk (Róm 8:26— 27). Ezeket a tulajdonságokat és tetteket az emberi személyiséggel szokták kapcsolatba hozni, erőnek vagy befolyásnak nem tulajdonítanak ilyesmit.

Hogyan utalt Jézus a Lélekre? (Jn 15:26; 16:13—14) Mit tudhatunk meg ezek alapján a Szentlélek munkájáról?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

A Lélek szó a görögben semlegesnemű, az evangéliumok írói mégis a hímnemű alakkal utalnak rá. A Lélek viszont egyes szám első személyben utal magára ApCsel 13:2-ben: nékem. Ezért nagyon is helyénvaló, ha azt mondjuk, hogy Ő, amikor a Szentlélekről beszélünk. A Lélek szó általános semlegesneme úgy a görög, mint az angol nyelvben kétség kívül hozzájárult ahhoz, hogy a közvélemény erőnek tartsa. Azok a szimbólumok, jelek is ezt a hatást erősítették, amelyekkel a Biblia a Lélek természetét és munkáját fejezi ki, mint pl. tűz, olaj, pecsét stb.

Mit jelent személyesen nekünk az a tudat, hogy a Szentlélek nem csupán valamilyen isteni erő, hanem maga Isten? Vigasztal a gondolat, hogy maga a Szentlélek Isten, és nem valamiféle személytelen erő munkálkodik az életünkben?

 

Péntek március 31.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: “Tudatában kell lennünk annak, hogy itt jár köztünk a Szentlélek, aki éppen olyan személy, mint Isten” (Ellen G. White: Evangelism, 616. old.).

“A Szentléleknek személyisége van, különben nem tehetne bizonyságot lelkünknek és lelkünkkel arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Istennek kell lennie, különben hogyan is kutathatná azokat a titkokat, amelyek Isten elméjében rejtőznek. »Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke« (1Kor 2:11)” (Ellen G. White: Evangelism, 617. old.).

“A gonosz hatalmának erejét kizárólag a Szentlélek, az Istenség harmadik személyének hatalma által lehet ellenőrzés alatt tartani. […] Együtt kell működnünk a három leghatalmasabb mennyei lénnyel: az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Akkor rajtunk keresztül fognak munkálkodni, Isten munkásaivá tesznek bennünket” (Ellen G. White: Evangelism, 617. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

  1. Beszélgessünk a Szentlélekkel szerzett személyes tapasztalatainkról, arról, hogyan változtatta meg az életünket!

  2. Nem könnyű megérteni az isteni hármasság gondolatát. Az emberi felfogás véges. Akkor miért akadályozná szükségképpen ez a korlát, hogy elhiggyük, amit a Biblia tanít a Szentháromság természetéről? Más szóval, valóban teljesen meg kell értenünk valamit ahhoz, hogy hinni tudjunk benne? Mivel indokolhatjuk válaszunkat?