TANÍTÓI MELLÉKLET

12. tanulmány  −  2006 március 18 - 24.

Tanulmány Bibliaversek Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

AZ UTOLSÓ IDŐKBEN

A tanulmány célja

 1. Rámutatni arra, hogy a megromlott családi viszonyokat Isten helyrehozhatja.

 2. Megmagyarázni, hogy a megtérés a kapcsolatok helyrehozatalához vezet.

 3. Rámutatni, hogy a keresztény családok a kapcsolatok gyógyulásának példái lehetnek.

A tanulmány vázlata

I. Az Istennel és a családdal való kapcsolat helyrehozatala (Mk 11:25)

 1. A megromlott családi kapcsolatok helyrehozhatók az Istennel való kapcsolat megújulása által.

 2. Szeretteink fizikai gyógyulása megerősíti a családi kapcsolatokat és az Istenbe vetett hitet.

 3. A családi áhítat közelebb hozza egymáshoz a család tagjait.

II. Megújulás megtérés által (Ésa 55:7; Zsolt 51:10-12)

 1. A megtérés válasz Isten felhívására szívünk megvizsgálására. Isten ülteti belénk a változás őszinte vágyát.

 2. Az igazi megtérés a kapcsolatok megújulását eredményezi.

 3. A kereszt igazi jelentésének megértése őszinte, igazi megtérésre bátorít.

III. Egy modell a világ számára (Lk 24:47-48)

 1. A keresztény család tagjai egymás közti kapcsolataikban önzetlen szeretetről és megbocsátó lelkületről kell hogy bizonyságot tegyenek.

 2. A keresztény családok példaként szolgálhatnak az igazi megtérésre és az Isten iránti odaadásra.

Magyarázat

I. Bevezető

Malakiás 4:5-6 versei előkészítik az e heti tanulmány keretét. Az Illés üzeneteként ismert bibliaversek számos, a családi élet témáját megközelítő szeminárium, prédikáció, könyv, értekezés és előadás kiindulópontjaként szolgáltak. E negyedév szombatiskolai tanulmánya voltaképpen ezekre a bibliaszövegekre ad választ.

II. Illés üzenete

Valószínű, hogy Illés életének egyik legismertebb epizódja az, amikor belép Akháb palotájába, és azt mondja neki, hogy három évig nem fog esni az eső egyáltalán. A három év eltelte után “megrendezi” az oltárok “párharcát” a Kármel tövében. Isten Baál ellen! Illés Baál 450 prófétái ellen. Illés rövid de erőteljes beszéde a Szentírás által bemutatott egyik legmagasztosabb pillanatot előzte meg: “Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt; ha pedig Baál, kövessétek azt” (1Kir 18:21).

De milyen kapcsolat van Illés és az utolsó időkben élő családok között? Malakiás megjövendöli, hogy Jézus második eljövetele előtt lesz egy mozgalom, amely a család egységéért s a családtagok közti kapcsolat megújulásáért fog küzdeni (Mal 4:5-6). A tény, hogy Malakiás utal Illés merész tetteire, megmutatja, hogyan kellene viszonyulnunk az utolsó idők konfliktusaihoz.

Ez egyik diákunkat juttatja eszünkbe, aki a hatvanas években orvosként Vietnámba ment. Az ellenség kíméletlen golyózáporában, saját épségét kockáztatva számos életet mentett meg. Hősként jött haza. Amikor találkoztunk, megkérdeztem tőle, hogy volt annyi bátorsága. “Amit én tettem, az nem volt bátorság! – válaszolta. – Én csak a kötelességemet tettem!” Illés szembesülése Akhábbal és Baál prófétáival nem annyira bátorság kérdése, mint az Istentől kapott küldetés végzésének kötelességtudata, a hit cselekedete.

Lehet, hogy Illés üzenete lényegében nekünk szól, és kötelességünk végzésére, romba dőlt, élettelen családon belüli és Istenhez fűződő kapcsolataink megújítására indít. Akiket ilyen szeretettel közelítünk meg, lehet, hogy nyitottabbak lesznek a Szentlélek munkájára, amely hívja őket, hogy amíg az Úr visszajövetelét várják, végezzék küldetésüket, amelyet Ő bízott rájuk. A Családi Élet Ügyosztály célja felkészíteni az embereket Jézus fogadására.

Lehet, hogy a Malakiás 4:6 versében rejlő “átok” fenyegetése voltaképpen utalás a keserűségre, ellenséges érzületre és a megbocsátás hiányára, amely ellehetetleníti a családok számára a Krisztusban való növekedést, elfordítván tekintetüket a Megváltó második eljöveteléről. Lehet, hogy ez az átok az oka az egyre gyakoribb válásoknak, a családon belüli erőszaknak és hűtlenségnek. Ha ez igaz, akkor a munkatársak, barátok, a gyülekezet tagjai, az emberek és ellenségeik közti neheztelés és a megbocsátás hiánya szintén gátat vethet a Krisztusban való növekedésnek, és elérheti, hogy tekintetüket elfordítsák Jézus második adventjéről.

Néhány évvel ezelőtt Gáspár és Krisztina közösen eldöntötték, hogy a család lesz életük egyik elsőbbsége, házasságuk pedig a keresztény szolgálat egyik eszköze. Egy napon arról értesültek, hogy egykori főiskolai barátaik válni készülnek. Kapcsolatba léptek velük, és megegyeztek, hogy találkoznak mind a négyen, semleges területen, és együtt töltenek néhány napot: beszélgetnek, imádkoznak, megosztják egymással gondolataikat, érzéseiket. Az a házasság megmenekült a válástól, mert régi barátaik törődtek velük annyira, hogy segítettek összeszedniük és helyretenniük összetört kapcsolatuk minden egyes kis darabkáját, szilánkját. Erre utal “a szív fordulása” kifejezés (Mal 4:6).

Egy éjszaka razziát tartott a rendőrség, s az egyik fiatalembert le is tartóztatták, nem messze az egyetemtől, ahol egy évvel azelőtt végzett. A razzia alatt – amelynek célja a kábítószer fogyasztók és terjesztők felderítése – az illető fiatalember nem volt hajlandó megadni a nevét, és rendkívül erőszakos volt a magatartása. A rendőrség engem hívott az azonosítására (Don).

Sok évvel később egy levelet kaptam ettől a fiatalembertől. Leírta röviden, mi történt akkor, azon a napon, illetve az incidens óta. Tizenöt évig volt kemény kábítószer fogyasztó. Azon a bizonyos napon “anyag” nélkül maradt, és elment az egyetem campusába, hogy beszerezze a drogot. Aznap azonban senkit sem kapott, akitől vásárolhatott volna.

Dühös volt, szervezete egyre jobban kérte a kábítószert. Nekidőlt egy betonfalnak. Hirtelen eszébe jutott érte imádkozó édesanyja. Ekkor mérgesen az ég felé emelte az öklét és ezt kiáltotta: “Ha csak egy kicsit is Isten lettél volna, nem engedted volna, hogy ennyire megbántsam édesanyámat!” Úgy tűnik, Isten szemében ez egy ima volt, mivel így folytatta a fiatalember: “Rögtön utána egy nagyon banális plakát meghívott egy bibliatanulmányra. Egy meghívás, egy elolvasott Biblia, egy őszinte ima, és egy megmentett élet. Ez új életem története”

Ma ez a fiatalember építkezési vállalkozó. Szereti az Urat, szereti családját, és tevékeny a gyülekezetben. Ezt jelenti a “szív fordulása” szintagma.

A tékozló fiú története (Lk 15:11-32) voltaképpen két fiúról szól. Az egyik azért volt elveszve, mert elhagyta a szülői házat, megtagadván atyja lelki örökségét, a másik meg azért, mert nem helyes meggondolás alapján maradt otthon. A “szív megfordulása” mindkettőjük esetében szükséges volt.

Ha azt akarjuk, hogy mind mi, mind családjaink készen legyünk Jézus fogadására, egyeseknek közülünk haza kell térniük, másoknak pedig változtatniuk kell a motivációikon, amelyek otthon tartják őket. Egyeseknek a megbocsátást és a gyógyulást a kapcsolatokban fog kelleni keresniük, míg mások új módokat fog kelleni találniuk avégett, hogy megerősítsék ezeket a kapcsolatokat. Ez Illés üzenete, mely forradalmasítja hitvallásunkat.

Személyes bizonyságtétel

“Az igazságot határozottan hirdetni kell. E tekintetben ki vagyok képezve arra, hogy felhívjam híveink figyelmét: Vigyázzatok! Az üzenet hirdetésében ne tegyetek sértő megjegyzéseket más egyházakra! (...) Legyünk figyelmesek, mit mondunk. Lelkészeink ne engedjenek a belső kényszernek, hogy leplezzék a törvényszegés titkos bűnét. Ebben az esetben a hallgatás sokszor a legékesebb beszédnek bizonyulhat.

Az igazságot a szeretet szavaival hirdessétek, és Krisztust magasztaljátok. Maradjatok az igazság pozitív oldalán. Ne lépjetek le soha az egyenes útról, amelyet Isten jelölt ki számunkra, és ne tegyünk rosszalló megjegyzést senkire. Egy ilyen észrevétel sok rosszat okozhat, jót azonban egyáltalán (...)

Ne várjátok, hogy az emberek azonnal észrevegyék az igazság előnyeit ahhoz a rosszhoz képest, amit addig szerettek és követtek. A legjobb mód a tévedés hamisságának leleplezésére az igazság nyilvánvaló voltának bemutatása. Ez a legnagyobb feddés, ami a tévedésre kimérhető. Oszlassátok szét a sötét felhőket, amelyek elborítják az emberi elmét! Közvetítsétek a Feddhetetlenség Napjának ragyogó fényét! (...)

Sok lélek vár megmentésre. Szavaitokban és tetteitekben legyetek bölcsek az üdvösségre, és képviseljétek Krisztust mindazok előtt, akikkel kapcsolatba kerültök. Lássa meg mindenki, hogy felöltöztétek az evangélium buzgalmát és az emberekkel való megértés köntösét. Csodálatosak lesznek az eredményeink, ha Krisztus lelkületével leszünk teljesek. Ha feddhetetlenül, együttérzéssel és szeretettel hirdetjük Isten Igéjét, a kellő időben megkapjuk a segítséget. Az igazság győzni fog, és vele együtt mi is!” (Ellen White, Reflecting Christ, 240).

Ha követjük ezeket a tanácsokat, munkánknak nem fog gátat vetni a keménység, arrogancia, modortalanság. A három angyal üzenete hirdetésének küldetése magas lelki szintet követel meg a részünkről a megbékélés szolgálatának elvégzéséhez s a tévelygő lelkek Istenhez való vezetéséhez (lásd 2Kor 5:18-20; 2Tim 2:23-26).

Elmélkedésre

Egy nap Váradi testvér, az egyik erdélyi gyülekezet tagja, a következő panasszal kereste meg Pásztor testvért, a szombatiskola-vezetőt: “Nagyon el vagyok keseredve! El sem képzeli, mennyire! A fiam, Nándor, aki az orvosegyetemen tanul, egyre inkább eltávolodik az egyháztól. Mind ritkábban és ritkábban jön el az imaházba, s új baráti köre egyáltalán nem illik hitünkhöz és reménységünkhöz. Megfenyegettem, hogy kitagadom az örökségből. Aztán rájöttem, hogy tévedtem, és módszert változtattam. Vettem neki egy új, nyugati autót, számítógépet, a legújabb generációs maroktelefont, csak hogy rávegyem valahogy, maradjon meg a hitben. Megígérte, hogy a kedvemben fog járni, és úgy is tett. Egy idő után azonban újra visszatért rossz szokásaihoz. Ivott és dohányzott. Nekem nagyon fontos beosztásom van, nem igen van időm foglalkozni vele. De mégis, én vagyok az apja, és én tudom, hogy mi a legjobb számára. Igenis engedelmeskednie kell nekem, mert ha nem, nem lesz jó vége, én mondom! Veszek neki lakást is, ha megígéri, hogy elhagyja az ivást és a dohányzást, és az Úrhoz jön. A feleségem azt mondja, hagyjam békén, ilyen a diákélet, majd ha végez, úgyis visszatér a gyülekezetbe és megkeresztelkedik. Az igazság az, hogy láttam néhányszor, amint a Bibliát olvasta. Ez reménykeltő. Elmondta, hogy volt egy beszélgetése a világvége témájáról az évfolyamtársaival, és hogy a Bibliából hozott fel érveket állításai alátámasztására. Azt azonban nem mondhatom, hogy rendszeresen tanulmányozza a Szentírást. Tudomásom van arról, hogy a fiamnak tetszik az ön lánya, aki a gyülekezet büszkesége, kedves, hívő lány. Nem kérné meg őt, hogy barátkozzék a fiammal, és próbálja meg a jó útra terelni? Úgy érzem, ez az egyetlen megoldás. Segít nekem?”

Gyakorlati kérdések

 1. Mi a véleményetek Váradi testvér kétségbeesett próbálkozásáról? Hát arról, hogy fia visszanyerése érdekében hittestvérét arra kéri, beszéljen a lányával és győzze meg, barátkozzék a fiával?

 2. Pásztor testvérnek van egy fia is, aki számítógép-zseni, és a helybéli AMiCUS diákegyesület igazgatója. A szombatiskola-vezetőnek van egy jobb terve. Dolgozzatok ki vele együtt egy stratégiát a tévelygő ifjú visszanyerésére. Milyen lépéseket tennétek ennek érdekében?

 3. Milyen gyakori tévedéseket követnek el a szülők azon jogos törekvésükben, hogy megtartsák gyermekeiket az igazságban?

 4. Említsetek a Bibliából hasonló eseteket.