12. Akik jöttek a nagy nyomorúságból

Jel. 7,4-17.

 I. Elpecsételve Izráel fiainak nemzetségéből
 II. Akik megállhatnak az Isten előtt
 III. Akik jöttek a nagy nyomorúságból
IV. A 144.000 mennyei osztályrésze Tartalomjegyzék Főoldal

I. Elpecsételve Izráel fiainak nemzetségéből

1. Az elpecsételéssel kapcsolatos látomását két részletben kapta az apostol.

2. A látomás első részében mindent jelképesen kell érteni.

- Négy angyal - Nemcsak négy angyal végzi ezt a munkát.
- A Föld négy szegletén állnak - A föld négy égtája az egész földre kiható tevékenységre utal ez a meghatározás.
- A szél  - Háborúk, felkelések, politikai forrongások jelképe.
- Napkelet felől jövő angyal - Az 1844 utáni adventmozgalmat jelképezi, amely a harmadik angyal üzenetét hirdette az egész világnak.
- A pecsét - Ezen kor jelenvaló igazságnak az a pontja, amelynek elfogadása, és az általa való megszentelődés egy népet különít el a világtól. Ez a negyedik parancsolat szombatja.
- Elpecsételés a homlokon - A homlok az értelem és a gondolkodás jelképe. Ezek az emberek belső meggyőződés alapján engedelmes- kednek a negyedik parancsolatnak. 
- A negyedik parancsolat iránti hűség az Atya nevét helyezi az elpecsételtek homlokára, vagyis az Atya jelleme és természete válik láthatóvá rajtuk.
- Elpecsételtek száma 144.000 - Nem tekinthető valóságos számnak: 
- Mivel 1844-től az elpecsételtek serege a többi próféciák szerint jóval több, mint 144.000. 
- Mivel olyan kinyilatkoztatás sorozatban lett kijelentve, ahol minden kinyilatkoztatást jelképesen kell érteni.
- Izráel fiainak nemzetségéből - Jákób 12 fia egy-egy jellemcsoportot határoz meg. Jelképes jelentését erősíti az a tény is, hogy  minden törzs- ből egyformán pecsétel el az angyal.
- Minden törzsből 12.000 - A 12 a teljesség száma a Bibliában. 
- 12 törzs képezte az egész Izráelt 
- 12 apostol lett kiválasztva a lelki Izráel pátriárkájaként. 
- 12 hónap képezte az egész évet, stb. 
- A Menny által kijelölt határokon belül, a teljesség lesz elpecsételve. Mindenki, aki ezt a szintet elérte.

3. A felsorolás jelképesen használja Izráel fiainak a nevét. Róma 2,28-29. Gal. 3,26-29.

4. Jákób fiainak felsorolása az elpecsételéssel kapcsolatban nem azonos az ószövetségi felsorolással.

5. Isten azonban nem találta méltónak Izráel fiai közül Efraimot és Dánt, a mennyei Kánaánban való örökség elnyerésére.

II. Akik megállhatnak az Isten előtt

1. Arra a kérdésre, hogy Jézus dicsősége előtt “Ki állhat meg?”, János apostol két részletben kap választ.

2. Egyes próféciamagyarázók a nagy sokaságot azonosítják a 144.000-rel.

3. A következőkben szeretném felsorolni azokat az érveket, amelyek arra utalnak, hogy két csoportról van szó a bemutatásban.

III. Akik jöttek a nagy nyomorúságból

1. A Szentírás két helyen beszél a nagy nyomorúságról, amilyen nem volt addig és utána sem lesz. Dán. 12,1. Máté 24,21.

2. Isten népe különböző helyről és különböző helyzetből szabadul meg,

3. Isten gyermekeinek a halálból való szabadulása két részletben fog megtörténni.

4. Az a tény, hogy a 144.000 elhaltjai nem a többi igazakkal támadnak fel, hanem azt megelőzően, különös szempontokra irányítja figyelmünket.

5. Az Istennel kötött békeszövetség egyúttal a fenevad képe felett aratott győzelem diadalmas örömünnepe is.

6. Ez a különös feltámadás teszi lehetővé azt, hogy Jézus dicsőséges megjelenésekor a 144.000 elhalt tagjai is mint élők jönnek Jézus elé a nagy nyomorúságból.

7. Mivel a 144.000-t a harmadik angyali üzenet gyűjtötte össze, ezért ez az üzenet is megemlékezik az üzenet hitében elhaltak sorsáról. Jel. 14,13.

IV. A 144.000 mennyei osztályrésze

1. A 144.000 egyik osztályrésze az örökkévalóságban az lesz, hogy az Isten templomában végeznek szolgálatot, az Isten trónja előtt. Jel. 7,15.

2. Valószínű, hogy Lévi törzséhez hasonlóan nem kapnak örökséget az Új Földön, hanem az Új Jeruzsálemben fognak lakni Jézussal és az Atyával. Jel. 7,15/b.

3. “Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy.” Jel. 14,4.

4. A nyomorúság idejének testi és lelki szenvedéseiért messzemenően kárpótolja őket Jézus és az Atya. Jel. 7,16-17.