4. Jézus üzenete Pergámumhoz és Thiatírához

Jel. 2,12-29.

 I. A pergámumi egyházkorszak
 II. A thiatirai egyházkorszak
 Boldog aki olvassa, hallgatja és megtartja
Tartalomjegyzék Főoldal  

I.  A pergámumi egyházkorszak   (i.u: 313-538) Jel. 2,12-17.

1.  A “Pergamos” név jelentése “felemeltetett vár”, “fellegvár”.

2.  A bemutatkozás a legidőszerűbb üzenetet hirdeti ennek a korszaknak.

3.  Ez az egyházkorszak az az időszak, amikor Sátán felállította trónját a keresztény egyházban. Jel: 13,2/b.

4.  “Az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok.”13. vers.

5.  A panasz oka az, hogy vannak közöttük, akik a Bálám tanítását tartják. 14 vers.

6.  A papság világi hatalomhoz jutása kedvezett a “Nikolaiták” eszményének és céljának.

7.  A győzőknek szóló ígéret három jutalmat helyez kilátásba:

II.  A thiatirai egyházkorszak   (i.u: 538-1798) Jel. 2,18-29.

1. A név jelentése = szüntelen áldozat, a munka kellemes illata.

2.  Jézus bemutatkozása egy figyelmeztetés a sötét középkor hitehagyó egyházához. 18. vers.

3.  A hét gyülekezet közül Thiatira az egyedüli, amelyben pozitív irányú fejlődés miatt történik elismerés.

4.  A thiatirabeliek elleni panasz az, hogy megengedik Jézabel hatékony tevékenységét.  20. vers.

5.  "Adtam neki időt is, hogy megtérjen . . . ágyba vetem őt . . . ha meg nem tér." 21. vers.

6.  “Néktek pedig azt mondom és mind a többi thiatirabelieknek, kiknél nincsen e tudomány.” 24. vers.

7.  “Nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg.”

8.  A győzelem feltételeként a krisztusi cselekedetet várja el az Úr.  26/a vers.

9.  Aki győz, annak két ígéretet is ad Jézus:

III.  Boldog aki olvassa, hallgatja és megtartja

1.  Isten minden időben megítéli az övéit az Ige szavai által.

2.  Ma is vannak és a jövőben is lesznek Bálámok és Nikolaiták is.

3.  Egyre inkább közeledünk ahhoz az időhöz, amikor Jézabel éreztetni fogja befolyását és hatalmát.