12.  Bevezetés Dániel utolsó látomásához

 Dániel  10. fejezete

I. A látomás ideje és körülménye
II. A Hiddekel partjánál
III. A nagy küzdelem

IV. Mihály, a ti fejedelmetek

Tartalomjegyzék

Főoldal

I. A látomás ideje és körülménye

1. Ebben a fejezetben egy újabb látomásban részesül a próféta.

2. A most kapott látomása előtt nagyon foglalkoztatta valami Dánielt, ami miatt bánkódott, és böjttel egybekötött imádság útján kereste az Istennel való szorosabb kapcsolatot.

3. Az egész Dániel könyvében egyedül csak itt találunk pontos időmeghatározást. 4. vers.

4. Dániel böjtje azonban csak bizonyos élvezeti és luxus dolgokra vonatkozott.    3. vers.

II. A Hiddekel partjánál

1. A próféta írásából kitűnik, hogy ezt a látomását a Hiddekel folyó vidékén kapta.

2. A látomás első pillanatában Dániel egy fehér gyolcsba öltözött férfit pillantott meg, aki azonban nem egy közönséges ember volt.

3. Többféle lehetőségünk van a mennyei lény azonosítására.

4. Dániel ez alkalommal nem egyedül volt ott a folyó partjánál.

5. Amikor ez a látomás történik, akkor nemcsak az embernek Fia, azaz Jézus jelenik meg Dániel előtt, hanem egy másik mennyei lény is.

6. A mennyei angyal közelségétől Dániel most is újra és újra elerőtelenedik, éppen úgy, mint az előző látomás alkalmával.

7. Az angyal első mondataiból és a bemutatkozás jellegéből úgy tűnik, mintha egy korábban megkezdett beszélgetést jött volna folytatni.

III. A nagy küzdelem

1. Erre a látomásra és kinyilatkoztatássorozatra azért került sor, mert Dániel, mint a Perzsa Birodalom főembere meglátott valamit abból a küzdelemből, amit a sötétség erői folytattak Isten népe ellen.

2. Az angyal üzenetéből kiderül, hogy már az első naptól fogva meghallgattatott Dániel imája.

3. Csodálatos példaként áll előttünk ennek a történetnek a tanulsága.

4. Ebben az eseményben valóságosan fellebben a függöny, és bepillantást kaphatunk a láthatatlan világ küzdelmébe.

5. Ebben a küzdelemben az a legcsodálatosabb, hogy Isten nem hatalmi szóval küzd, hanem a meggyőzés erejével, a jóra való késztetés befolyásával.

6. A gonoszság erői olyan küzdelmet indítottak Círusz befolyásolására, hogy Gábriel nem is tudott megfelelő ellenhatást gyakorolni a királyra egyedül.

7. Majd ennek ismertetése után még így folytatja az angyal; “és én ott maradék a perzsa királyoknál”.    13/b. vers.

IV. Mihály, a ti fejedelmetek

1. Később úgy mutatja be Dánielnek ezt a Fejedelmet az angyal, hogy “Mihály, a ti fejedelmetek”.    21/b. vers.

2. A Mihály név a héber “MICHÁ-ÉL” névnek a magyarosított változata.

3. Tekintettel arra, hogy Sátán lázadásának lényege és célja az volt, hogy önmagát Isten trónjára küzdje fel, hogy hasonló legyen a Magasságos Istenhez.   Ésa. 14,14.

4. A különböző igeversek egybevetéséből tűnik ki az, hogy ez a Mihály fejedelem azonos az ember Fiával, vagyis Jézus Krisztussal.

5. Mihályról, azaz Jézusról olyan értelemben beszél az angyal, hogy a “ti fejedelmetek”, és éles ellentétbe állítja Őt “Perzsia fejedelmével”, majd később pedig “Görögország fejedelmével”.    13.   20.  versek.

6. Boldogító érzés az, hogy amennyiben szükség van rá, akkor Jézus Krisztus személyében maga a Menny Fejedelme és Istene is kész a küzdőtérre lépni úgy népe, mint egyes gyermekei érdekében.