10.  A 2300 évről szóló jövendölés

Dán. 8,13-19. és a 9. fejezet

I. A látomás első körülményei
II. Gábriel újabb megjelenésének élménye
III. Az angyal magyarázata

IV. A Messiás jövetelének időpontja

V. Még egy héten át

VI. A kegyelem idő után

Tartalomjegyzék

Főoldal

I.  A látomás első körülményei

1.  Dánielnek többször is felhívja figyelmét az angyal, hogy ez a látomás az utolsó időre szól. 17/b. 19. 26/b. vers.

2.  A másik dolog amit figyelembe kell venni, hogy mivel a látomás sok napra szól, illetve a végső időre vagy utolsó időre, ezért a benne adott üzenet nem vonatkozhat a Jeruzsálemben lévő templomra. 17/b. 19/b. vers.

3.  Ha tehát a földi szentélyre nem vonatkozhat a kinyilatkoztatás, akkor csak az Újszövetség szentélyére vonatkozhat az angyal magyarázata.

4.  Ugyanakkor a látomásnak azokat a szakaszait, amelyek a zsidó néppel kapcsolatosak, azokat rögtön meg is magyarázta az angyal, amiből az következik, hogy a többi rész már az utolsó időre vonatkozó kijelentés.

II.  Gábriel újabb megjelenésének élménye

1.  Az előző látomás után mintegy 11 évvel később kezdődtek újra a kiemelkedő események Dániel életében.

2.  Miközben Dániel imádkozott, újra megjelent az a mennyei lény, aki már az előzőekben is magyarázta Dánielnek a kapott látomásokat.

3.  A 8. és a 9. fejezet összevetésekor olyan igazolásokat találunk, amik teljesen világossá teszik, hogy Gábriel a 8,14-ben adott időpróféciát jött most elmagyarázni a prófétának.

4.  Milyen vígasztaló az a tudat, hogy a hatalmas távolságok ellenére is olyan közel van hozzánk a Menny.

III.  Az angyal magyarázata

1.  “Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!” 9,23/b.

2.  A “hét”-nek fordított héber szó olyan időmennyiséget jelent, amely hét egymás után következő napból áll. I. Móz. 29,27. V. Móz: 16,9. Dán. 10,2.

3.  A kiszabott kegyelmi idő alatt több dolognak kell megvalósulnia az Isten megváltói tervének programjából, illetve az abban meghatározott program szerint. 24. vers.

4.  A következő kijelentés kizárólag az emberi család megváltásának lényegét foglalja magába.

5.  A harmadik kijelentés pedig azt mondja el, hogy végre beteljesednek és a beteljesedés által hitelessé válnak azok a próféciák és látomások, amiken keresztül ígérte meg Isten már évszázadok és évezredek óta az isteni Megváltó eljövetelét.

6.  A negyedik kijelentés pedig a testetöltött Messiás felkenetésének eseményét ígéri meg ebben a kijelentett időszakaszban: “Felkenettessék a szentek Szentje”.

IV.  A Messiás jövetelének idöpontja

1.  Miután az angyal egy általános képet adott a "hetven hét" idejének eseményeiről, elkezdte annak részleteit kinagyítani, és ezt a hosszú történelmi kort részekre bontani.

2.  Kétféle módon állapíthatjuk meg azt, hogy a négy parancs közül melyikre gondolt Isten, amikor ezt adta meg a prófécia kiindulási pontjaként.

3.  Amikor az angyal részekre bontja a zsidók számára adott kegyelmi időt, akkor három időegységre bontja fel azt, amelyből kettőnek kell beteljesedni a Messiás fejedelemig.

4.  A pontos időmeghatározás miatt azonban szükséges figyelembe venni még két adatot.

5.  Két történelmi támpontot kaphatunk az evangéliumokból, mindkettőt Lukács írásán keresztül.

6.  Az előzőekben arról kaptunk ismertetést, hogy Dániel ezt az eseményt időszámításunk 27. évének őszére jelzi.

7.  Két féle módon is meggyőződhetünk arról, hogy ez valóban így van.

8.  Jézus keresztségének időpontját több mint ötszáz évvel korábban nyilatkoztatta ki Isten Dániel próféta által.

V.  Még egy héten át

1.  A zsidók számára szabott kegyelmi időből még hét év van hátra, viszont ez a rövid idő nagyon fontos eseményeket villant fel előttünk, amiket teljesedésük alapján a következő sorrendben emelhetünk ki az angyal magyarázatából.

2.  Ebből a felsorolásból a legmegdöbbentőbb bejelentés az, hogy nyilvánvalóvá teszi a Messiás kiirtásának tényét.

3.  Ez a prófétai kijelentés azonban olyan üzenetet is hordoz magában, hogy az eljövendő Messiás nem uralkodni akar népe között, nem a római elnyomás alól fogja megszabadítani népét, mint győztes hadvezér.

4.  Nagyon fontos gondolattársítást fedezhetünk fel abban, amit az angyal mond el a Messiásról.

5.  A jeruzsálemi templomban folyó ceremóniális szolgálatban bekövetkezett változás tényét különleges módon juttatta kifejezésre Isten.

6.  Ezzel a csodával azt is kifejezte Isten, hogy ettől kezdve a személyes jelenléte megszűnt a templomban.

7.  Pál apostol írásaiból két nagyon fontos dolgot érthetünk meg ezzel az eseménnyel kapcsolatban.

8.  Van azonban még egy nagyon fontos dolog, ami ehhez az időszakhoz kötődik az angyal magyarázata alapján.

VI.  A kegyelemidő után

1.  Amikor az Isten által meghatározott kegyelemidő lejárt a zsidó nép kiválasztottságára, akkor a tanítványok részére három esemény jelezte ennek a bekövetkezését.

2.  Végül pedig azt mondja el az angyal, hogy mindezek beteljesedése után várni lehet egy rettenetes eseményt, amikor Jeruzsálemet és benne a templomot le fogják rombolni és el fogják pusztítani.

3.  Istennél azonban egy olyan döntés is megszületett és várja a beteljesedését, amely szerint ez a pusztító erő egyszer vissza fog fordulni arra a hatalomra, amely most a zsidók szent városát pusztítja el.