ÓTESTAMENTOM

Mózes I. könyve

Mózes II. könyve

Mózes III. könyve

Mózes IV. könyve

Mózes V. könyve

Józsué könyve

Bírák könyve

Ruth könyve

Sámuel I. könyve

Sámuel II. könyve

A királyokról írt I. könyv

A királyokról írt II. könyv

Krónika I. könyve

Krónika II. könyve

Ezsdrás könyve

Nehémiás könyve

Eszter könyve

Jób könyve

Zsoltárok könyve

Példabeszédek

Prédikátor könyve

Énekek Éneke

Ésaiás próféta könyve

Jeremiás próféta könyve

Jeremiás siralmai

Ezékiel próféta könyve

Dániel próféta könyve

Hóseás próféta könyve

Jóel próféta könyve

Ámós próféta könyve

Abdiás próféta könyve

Jónás próféta könyve

Mikeás próféta könyve

Náhum próféta könyve

Habakuk próféta könyve

Sofóniás próféta könyve

Aggeus próféta könyve

Zakariás próféta könyve

Malakiás próféta könyve

ÚJTESTAMENTOM

Máté evangéliuma

Márk evangéliuma

Lukács evangéliuma

János evangéliuma

Apostolok Cselekedetei

Rómabeliekhez írt levél

Korinthusbeliekhez írt I. levél

Korinthusbeliekhez írt II. levél

Galátziabeliekhez írt levél

Efézusbeliekhez írt levél

Filippibeliekhez írt levél

Kolossébeliekhez írt levél

Thessalonikabeliekhez írott I. levél

Thessalonikabeliekhez írott II. levél

Timótheushoz írt I. levél

Timótheushoz írt II. levél

Titushoz írt levél

Filemonhoz írt levél

Zsidókhoz írt levél

Jakab apostol  levele

Péter apostol I. levele

Péter apostol II. levele

János apostol I. levele

János apostol II. levele

János apostol III. levele

Júdás apostol levele

Jelenések könyve