„És mondta neki: Bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban”.

(Luk. 23,43.)

Ez a jézusi kijelentés állandó vita tárgyát képezi a különböző irányzathoz tartozó keresztények között. Nagyon sokan szeretnék felhasználni bizonyítékul arra, hogy még Jézus is megerősíti a lélek halhatatlanságának a dogmáját, miszerint a halál pillanatában csak a test hal meg, a lélek azonban tovább él. Szerintük a latornak is ezért ígérhette meg, hogy még az nap vele lesz a paradicsomban. Ez az elmélet azonban több ponton is sántít. A következőkben szeretném megmagyarázni.

1.     Jézus kijelentésének többféle értelmezését az a körülmény segíti elő, hogy az eredeti szövegben még nem voltak vesszők és pontok, amik a mondatoknak határt szabtak volna, és a hangsúlyozás súlypontjait megadták volna a mondanivaló értelmezéséhez. Ezek a mondat szerkezeti írásjelek csak később kerültek bele az eredeti szövegbe, egy átdolgozás eredményeként. Ezért csupán felolvasás közben lehetett és kellett az olvasónak értelemszerűen a hangsúlyt a megfelelő helyre és módon alkalmazni. De mire ezek az írásjelek bekerültek a szövegbe, addigra már kialakult a különféle értelmezése ennek a jézusi kijelentésnek. Ma már ki-ki a maga hitbeli állásfoglalásához igazítottan helyezi el a vesszőt és a pontot, és hangsúlyozza Jézus kijelentését a következőképpen:

-       „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban”. Mivel majdnem az egész keresztény világ hisz a lélek halhatatlanságában, ezért egyértelmű, hogy még a különböző bibliafordításokban is így található leírva. Eszerint az értelmezés szerint Jézus azt ígéri meg a mellette szenvedve haldokló embernek, hogy már aznap együtt fog vele lenni a paradicsomban.

-       „Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban”.  A vesszőnek ilyen módon való elhelyezése viszont arra utal, hogy Jézus a Hozzá intézett kérésre válaszolva jelenti ki, hogy Vele fog lenni a paradicsomban. A „ma” szónak viszont nagyon komoly jelentősége van a kijelentésben, de egyáltalán nem arra vonatkozik, hogy még aznap Vele fog lenni a paradicsomban. Ennek a szónak az ad jelentőséget, hogy Jézus ezt az ígéretét a keresztre feszítésének napján adta, amikor Ő maga is a halálának óráját várja felszegezve a kereszten, amikor mindenki előtt a veresége látszott nyilvánvalónak, mindenki egy legyőzött áldozatnak tekintette. Jézus ilyen körülmények között biztosítja ezt a szenvedő, de hittel Benne bízó embert, hogy „Bizony mondom neked ma…”, ma, amikor minden kilátástalannak látszik, ma, amikor szinte már senki sem hisz Bennem, mint Messiásban, én azonban mégis ma mondom neked, itt a kereszten felfeszítve, „velem leszel a paradicsomban”.

2.     Jézus nem adhatott a Latornak olyan ígéretet, hogy még aznap Vele lesz a paradicsomban, hiszen Ő maga sem ment oda, hiszen majdcsak harmadnapon támadt fel, és addig a sírban nyugodott. Amikor harmadnap reggelén feltámadt és össze találkozott Máriával a sírkertben, akkor neki is csak azt mondthatta: „nem mentem még fel az én Atyámhoz” (Jn. 20,17), eszerint a halála óta még nem volt a paradicsomban.

3.    Jézus a Latornak hozzá intézett kérésére válaszolva mondja ki ezt az ígéretét. De mit is kérdezett a lator? „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljösz a te országodban!” (Lk. 23,42). A Lator kérése nem arra vonatkozott, hogy még aznap szeretne Jézussal a paradicsomban lenni, hanem arra az időre utalt, amikor majd eljön az Ő országában, a dicsőségének királyiszékében (Mt. 25,31), amikor majd a megváltottakért jön vissza az ígérete szerint (Jn. 14,1-3), amikor majd az igazak általános feltámadása fog majd megtörténni (I. Thess. 4,16), akkor emlékezzen meg róla is. Jézus kijelentése tehát erre a kérésre adott válaszként hangzik el, - akkor, amikor eljövök az országommal, te is „velem leszel a paradicsomban”.

 

Az aktuális bibliavers ógörög nyelven, alatta a fonetikus kiejtés szerint.

Luk 23:43   

καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμήν σοι λέγω σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ

 

kai eipen autó amén szoi legó szémeron met emú eszé en tó paradeiszó

 

És mondta neki: Bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban”

Szavankénti fordítás:

 

καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμήν σοι λέγω σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ..
kai eipen autó amén szoi legó szémeron met emú eszé en paradeiszó
és mondta neki Bizony néked mondom ma együtt velem leszel ban a paradicsom

 

 

ó-görög

fonetikus

magyar

a fordítási lehetőségek közül választott szó

καὶ

kai

és

1) és; is, szintén 2) ekkor, akkor; így aztán; most hát 3) azaz, vagyis; tudniillik, ugyanis 4) de, hanem, mégis 5) páros kötőszóként: … is, …is; mind…, mind…; egyrészt …, másrészt 6) bizonyos esetekben (pl. mondat elején) nem szükséges fordítani (hebraizmus)

εἶπεν

eipen

mondta

1) mond, beszél, szól  2) gondol, ért vmin vmit, 3) kijelent, kinyilatkoztat, kihirdet  4) elbeszél, elmond  5) parancsol, elrendel  6) nevez, hív vhogyan;

αὐτῷ·

autó

neki

1) maga  2) neki   3) ő, ez   4) éppen (ez/az)  5)  névelővel: ugyanez / ugyanaz  6) epi to auto: ugyanott; ugyanabból a célból

ἀμήν

amén

Bizony

1) ámen, úgy van, úgy legyen, biztosan  2) bizonyosság

σοί 

szoi

néked

neked (az elöljárók megváltoztathatják a jelentését, ez esetben a névutó második személyű végződéssel ellátott alakjával fordítandó, pl. ”veled”)

λέγω

legó

mondom

1) mond, beszél, szól  2) gondol, ért vmin vmit, 3) kijelent, kinyilatkoztat, kihirdet  4) elbeszél, elmond  5) parancsol, elrendel  6) nevez, hív vhogyan;

σήμερον

szémeron

ma

ezen a napon, ma

μετ’

met

együtt

1) határozószóként: közötte; utána; mögötte  2) között  3) együtt vkivel, egyetértésben vkivel  4) vmi útján, vmilyen módon, vmivel együtt  5) vmi közepébe, közé, felé, -hoz/hez/höz  6) mögött, után  7) szerint; következtében  8) -ért  9) összetételben: -val/vel; távolság kifejezése; után

ἐμοῦ

emú

velem

enyém (az elöljárók megváltoztatják a jelentését, ez esetben a jelentése a szóban forgó határozó egyes számú végződéssel, pl. tőlem)

ἔσῃ

eszé

leszel

leszek – leszel, stb.

ἐν

en

ban

1) - ban/ben, - on/en/ön, - nál/nél, között  2) - val/vel, segítségével, útján (eszközhatározó)  3)  által  4) - ra/re, - ba/be  5)  - kor, alatt, ­- n belül ­ (idő)  6) - ért, miatt, alapján  7) összetételben: benne; előtte; melléknévvel: kissé …, -szerű

τ

a

1)  a, az; határozott névelő

παράδεισος

paradeiszó

paradicsom

1) egy park, díszkert  2) Éden, paradicsom