2023 / I.  −  1. tanulmány   −   December 31−Január 6

Isten családjának tagjai

 

   SZOMBAT 

1Móz. 2,7-9;  15.

7.     És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett az ő orrába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké.

8.     És ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált.

9.     És nevelt az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.

 

15.  És vevé az Úr Isten az embert, és helyezé őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

 

   VASÁRNAP 

2Móz. 3,10.

10.  Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék, és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát, és ellenünk harcoljon, és az országból kimenjen.

2Móz. 5,1.

1.     Annakutána pedig elmenének Mózes és Áron és mondának a Faraónak: Ezt mondá az Úr, Izráelnek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában.

Gal. 3,26;  29.

26.  Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

 

29.  Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

 

   HÉTFŐ 

1Krón. 29,13-14.

13.  Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dícsérjük a te dicsőséges nevedet;

14.  Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, a mint tettünk? Mert tőled van minden, és a miket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked.

Zsolt. 24,1.

1.     Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.

Zsolt. 50,10-12.

10.  Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.

11.  Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam.

12.  Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.

Agg. 2,8.

8.     Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura.

1Móz. 1,1.

1.     Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

Zsolt. 33,6;  9.

6.     Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

 

9.     Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

Jn. 1,3.

3.     Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.

 

   KEDD 

1Kor. 2,2.

2.     Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.

Zsolt. 23,1.

1.     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Zsolt. 37,25.

25.  Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.

Fil. 4,19.

19.  Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

1Kor. 12,4-11.

4.     A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.

5.     A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

6.     És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.

7.     Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.

8.     Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;

9.     Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;

10.  Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;

11.  De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.

 

   SZERDA 

5Móz. 6,5.

5.     Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.

Mt. 22,37.

37.  Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

5Móz. 10,12-13.

12.  Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,

13.  Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, a melyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!

1Jn. 5,3.

3.     Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

Mt. 7,21-27.

21.  Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

22.  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

23.  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

24.  Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:

25.  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.

26.  És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:

27.  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

 

   PÉNTEK 

Jób. 38,33-37.

33.  Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?

34.  Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?

35.  Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?

36.  Ki helyezett bölcseséget a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet?

37.  Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit;

Zsolt. 135,6-7.

6.     Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.

7.     Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.

Csel. 17,28.

28.  Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

Kol. 1,17.

17.  És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

Zsolt. 1,3.

3.     És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

2Pét. 3,7.

1.     A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.