bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2020 / IV.    11. tanulmányhoz   December 5−11

 

   SZOMBAT 

1Móz. 2,15.

15.  És vevé az Úr Isten az embert, és helyezé őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

Csel. 18,1-4.

1.     Ezekután Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba.

2.     És mikor egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére Prisczillára (mivelhogy Klaudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából): hozzájuk csatlakozék.

3.     És mivelhogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségökre nézve ugyanis sátorcsinálók valának.

4.     Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.

2Thess. 3,8-12.

8.     Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére.

9.     Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek.

10.  Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.

11.  Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak.

12.  Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék.

 

   VASÁRNAP 

1Móz. 3,19.

19.  Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te, és ismét porrá leszel.

 

   HÉTFŐ 

5Móz. 16,15.

15.  Hét napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr; mert megáld téged az Úr, a te Istened minden termésedben, és kezeidnek minden munkájában; azért örvendezz igen!

Péld. 21,25.

25.  A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni.

Préd. 9,12.

12.  Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcseség nincs a Seolban, a hová menendő vagy.

Jer. 1,16.

16.  És kimondom ítéleteimet felettök az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták.

Péld. 10,4.

4.     Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.

Péld. 12,13.

13.  Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.

Zsolt. 90,17.

17.  És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!

 

   KEDD 

2Móz. 25,10-30;  38.

10.  És csináljanak egy ládát sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat.

11.  Borítsd meg azt tiszta arannyal, belől is, kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörűl arany pártázatot.

12.  És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd azokat a négy szegletére; egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.

13.  Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal.

14.  És a rúdakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát.

15.  A rúdak álljanak a láda karikáiban; ne vegyék ki azokból.

16.  És a bizonyságot, amelyet néked adok, tedd a ládába.

17.  Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.

18.  Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére.

19.  Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a Kérubokat annak két végén.

20.  A Kérubok pedig terjesszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arcaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arcai a fedél felé forduljanak.

21.  A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, amelyet adok néked.

22.  Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, amiket általad parancsolok az Izráel fiainak.

23.  Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat.

24.  És borítsd be azt tiszta arannyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot.

25.  Csinálj reá köröskörűl egy tenyérnyi karéjt, karéjára pedig csinálj köröskörűl arany pártázatot.

26.  Négy arany karikát is csinálj hozzá, és illeszd a karikákat a négy lábának négy szegletére.

27.  A karéj mellett legyenek a karikák rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt.

28.  Azokat a rúdakat is sittim-fából csináld és arannyal borítsd be, és azokon hordozzák az asztalt.

29.  Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, amelyekkel italáldozatot áldoznak; tiszta aranyból csináld azokat.

30.  És tégy az asztalra szent kenyeret, mely mindenkor előttem legyen.

 

38.  Hamuvevői és hamutartói is tiszta aranyból legyenek.

2Móz. 31,1-6.

1.     És szóla az Úr Mózesnek mondván:

2.     Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből.

3.     És betöltöttem őt Istennek Lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez.

4.     Hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni.

5.     És foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni.

6.     És ímé Aholiábot is, Akiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szívébe bölcseséget, hogy elkészítsék mind azt, amit néked megparancsoltam.

2Móz. 35,30-36.

30.  És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből.

31.  És betöltötte őt Istennek Lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben:

32.  Hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni;

33.  És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni.

34.  Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akiszamák fia, a Dán nemzetségéből.

35.  Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonálból, és takácsmunkát, akik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket.

36.  Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, amint az Úr parancsolta.

2Móz. 36,1.

1.     Elhívá azért Mózes Bésaléelt, és Aholiábot, és mindazokat a bölcs férfiakat, akiknek elméjébe tudományt adott az Úr, és mind akit szíve arra indíta, hogy járuljon annak a munkának végrehajtásához.

 

   SZERDA 

Gal. 5,22-26.

22.  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

23.  Az ilyenek ellen nincs törvény.

24.  A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

25.  Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

26.  Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Préd. 9,12.  Lásd a hétfői részben

 

1Kor. 10,31.

31.  Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.

 

   PÉNTEK 

1Móz. 3. fejezet  Lásd a Bibliádban

 

Préd. 2,19-25.

19.  Gyűlöltem én minden munkámat is, melyet munkálkodom a nap alatt; mivelhogy el kell hagynom azt oly embernek, a ki én utánam lesz.

20.  És ki tudja, ha bölcs lesz-é vagy bolond? és mégis uralkodik minden munkámon, a mit cselekedtem és bölcsen szerzettem a nap alatt! Ez is hiábavalóság!

21.  Annakokáért elfordulék én, megfogván reménységtől az én szívemet minden munkám felől, melylyel munkálódtam a nap alatt.

22.  Mert van oly ember, a kinek munkája elvégeztetett bölcseséggel, tudománynyal és jó kimenetellel; és oly embernek adja azt örökségül, a ki abban semmit sem munkálkodott. Ez is hiábavalóság és nagy gonosz!

23.  Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából és elméjének nyughatatlan fáradozásából, melylyel ő munkálódott a nap alatt?

24.  Holott minden napja bánat, és búsulás az ő foglalatossága, még éjjel is nem nyugodott az ő elméje. Ez is hiábavalóság!

25.  Nincsen csak e jó is az embernek hatalmában, hogy egyék, igyék, és azt cselekedje, hogy az ő szíve lakozzék gyönyörűséggel az ő munkájából; ezt is láttam én, hogy az Istennek kezében van.

Eféz. 6,5-8.

6.     Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;

7.     Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből,

8.     Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek;

9.     Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.

1Móz. 3,17.

17.  Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.