bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2020 / III.    7. tanulmányhoz   Augusztus 8−14

 

   VASÁRNAP 

Zsolt. 119,105.

105.   Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

Jer. 23,29.

29.  Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?

Mt. 4,4.

4.     Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.

Lk. 8,11.

11.  A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde.

   HÉTFŐ 

Zsolt. 33,6;  9.

6.     Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

 

9.     Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

Zsid. 1,1-3.

1.     Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

2.     A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,

3.     A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

Zsid. 4,12.

12.  Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

1Móz. 1,3;  6;  11;  14;  20;  24;  26;  29.

3.     És mondá Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

 

6.     És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely elválassza a vizeket a vizektől.

 

11.  Azután mondá Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.

 

14.  És mondá Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

 

20.  És mondá Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.

 

24.  Azután mondá az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemük szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint. És úgy lőn.

 

26.  És mondá Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

 

29.  És mondá Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

 

   KEDD 

2Kor. 3,18.

18.  Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.

Jn. 17,14-17.

14.  Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.

15.  Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

16.  Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.

17.  Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

2Tim. 3,14-17.

14.  De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad,

15.  És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.

16.  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

17.  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 

   SZERDA 

Fil. 4,13;  19.

13.  Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.

 

19.  Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

1Jn. 1,7-9.

7.     Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

8.     Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

9.     Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Mt. 13,58.

58.  Nem is tett ott sok csodát, az ő hitetlenségük miatt.

Zsid. 3,19.

19.  Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

Zsid. 4,1-3.

1.     Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék.

2.     Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották.

3.     Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: A mint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Préd. 3,1.

1.     Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.

Ésa. 50,4.

4.     Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.

2Tim. 4,2.

2.     Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.