bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2020 / II.    13. tanulmányhoz   Június 20−26

 

   VASÁRNAP 

Fil. 2,12-16.

12.  Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;

13.  Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

14.  Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;

15.  Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

16.  Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.

Róm. 1,25.

25.  Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

Eféz. 4,17-18.

17.  Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,

18.  Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök;

1Kor. 2,13-14.

13.  De Adónia, a Haggit fia beméne Bethsabéhoz, a Salamon anyjához, és az monda: Békességes-é a te jöveteled? Ki felele: Békességes.

14.  És monda: Beszédem volna veled. Monda az: Szólj.

5Móz. 4,4.

4.     Ti pedig, a kik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig.

Ésa. 50,4-5.

4.     Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.

5.     Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.

 

   HÉTFŐ 

Lk. 4,4;  8;  10-12.

1.     Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.

 

8.     Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

 

10.  Mert meg van írva: Az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged;

11.  És: Kezökben hordoznak téged, hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kőbe.

12.  Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.

Mt. 11,10.

10.  Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat.

Lk. 24,45-46.

45.  Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.

46.  És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:

Jn. 6,45.

45.  Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.

Jn. 7,38.

38.  A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

Jn. 5,39.

39.  Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam;

 

   KEDD 

Jn. 5,45-47.

45.  Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek.

46.  Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.

47.  Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?

Mt. 5,43-44.

43.  Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.

44.  Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Mt. 5,21-22;  27-28;  33-34;  38-39.

21.  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.

22.  Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.

 

27.  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!

28.  Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

 

33.  Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.

34.  Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;

 

38.  Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.

39.  Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.

 

   SZERDA 

Zsolt. 37,7.

7.     Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.

Zsolt. 46,11.

11.  Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

Zsolt. 62,2-3;  6.

2.     Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom.

3.     Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.

 

6.     Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Eféz. 5,19.

19.  Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.

Kol. 3,16.

16.  A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.