bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2019 / IV.    9. tanulmányhoz   November 23−29.

 

   VASÁRNAP 

Ezsdr. 1,9-11.

9.     És számok ez vala: harmincz arany medencze, ezer ezüst medencze, huszonkilencz kés,

10.  Harmincz arany pohár, négyszáztíz másrendbeli ezüst pohár, és ezer más edény.

11.  Minden arany és ezüst edényeknek száma ötezernégyszáz. Mindezt magával vivé Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe.

Dán. 1,1-2.

1.     Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt.

2.     És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és vivé azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincsesházába.

Dán. 5. fejezet Lásd a Bibliádban

 

   HÉTFŐ 

Ezsdr. 2. fejezet  Lásd a Bibliádban

 

Neh. 7. fejezet  Lásd a Bibliádban

 

   KEDD 

Ezsdr. 8,1-15.

1.     Ezek pedig családfőik és nemzetségi eredetök azoknak, a kik feljövének velem Artaxerxes uralkodásakor Babilóniából:

2.     Fineás fiai közül: Gersóm; Ithamár fiai közül: Dániel; Dávid fiai közül: Hattus;

3.     A Sekánia fiai közül, Parós fiai közül: Zakariás s vele egy nemzetségben másfélszáz férfi;

4.     Pahath-Moáb fiai közül: Eljóénai, Zerahia fia s vele kétszáz férfi;

5.     Sekánia fiai közül a Jaháziel fia s ő vele háromszáz férfi;

6.     Ádin fiai közül: Ebed, Jónathán fia és vele ötven férfi;

7.     Élám fiai közül: Ésaiás, Athália fia és vele hetven férfi;

8.     Sefátia fiai közül: Zebádia, Mikháel fia és ő vele nyolczvan férfi;

9.     Joáb fiai közül: Obádia, Jéhiel fia és vele kétszáztizennyolcz férfi;

10.  Selómith fiai közül a Jószifia fia és vele százhatvan férfi;

11.  Bébai fiai közül: Zakariás, Bébai fia és vele huszonnyolcz férfi;

12.  Azgád fiai közül: Jóhanán, Hakkátán fia és vele száztíz férfi;

13.  Adónikám fiai közül az utódok s neveik: Elifélet, Jeiél és Semája és velök hatvan férfi;

14.  És Bigvai fiai közül: Uthai és Zabbud és velök hetven férfi.

15.  Mikor pedig összegyűjtém őket az Aháva felé folyó folyóvízhez, hol három napig valánk, megnéztem jól a népet és a papokat, s a Lévi fiai közül nem találtam közöttük senkit.

 

   SZERDA 

5Móz. 30,1-6.

1.     És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;

2.     És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:

3.     Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.

4.     Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;

5.     És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.

6.     És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.

Neh. 9. fejezet Lásd a Bibliádban

 

Ezsdr. 8,16-23.

16.  Elküldém annakokáért Eliézert, Arielt, Semáját, Elnáthánt, Járibot, Elnáthánt, Náthánt, Zakariást, Mesullámot, mint családfőket, és Jójáribot és Elnáthánt, mint eszes embereket.

17.  És rendelém őket Iddóhoz, a ki fő vala a Kászifia nevű helyen, és betanítám őket, hogy mit szóljanak Iddónak és az ő atyjafiainak, a Léviták szolgáinak a Kászifia nevű helyen, - hogy hozzanak szolgákat a mi Istenünk házához.

18.  És elhozák nékünk, Istenünknek rajtunk nyugvó jó kegyelme szerint, Is-szekhelt, a Mahli fiai közül, a ki Lévi fia, a ki meg Izráel fia vala, és Serébiát, fiaival és tizennyolcz testvérével együtt.

19.  És Hasábiát s vele Ésaiást, a Mérári fiai közül, testvéreivel és húsz fiával együtt;

20.  És a Léviták szolgái közül, a kiket Dávid és a fejedelmek adának a Léviták szolgálatába, kétszázhuszat; mindnyájok nevei feljegyeztettek.

21.  Ekkor bőjtöt hirdeték ott az Aháva folyóvíz mellett, hogy megaláznók magunkat a mi Istenünk előtt, hogy kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családainknak és minden marháinknak.

22.  Mert szégyeltem vala a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra a mi ellenségeink ellen ez útban, mert ezt mondtuk volt a királynak, mondván: A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, a kik őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és haragja mindazokon, a kik elhagyják őt.

23.  És bőjtölénk és a mi Istenünkhöz könyörgénk annakokáért, és meghallgatott minket.

Ezsdr. 8,31.

31.  Elindulánk pedig az Aháva folyóvíz mellől az első hó tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk; s a mi Istenünk kegyelme nyugodott rajtunk, megszabadítván minket a ránk leselkedő ellenségnek kezéből ez úton.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Neh. 11,1-2.

1.     És lakozának a nép fejedelmei Jeruzsálemben, a többi nép pedig sorsot vete, hogy minden tíz emberből vinnének egyet Jeruzsálembe, a szent városba lakóul, a többi kilencz pedig marad a maga városában.

2.     És áldá a nép mindazon férfiakat, a kik önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak.

Neh. 11. fejezet Lásd a Bibliádban

 

Neh. 12,1-26.  Lásd a Bibliádban

 

Neh. 12,27-47. Lásd a Bibliádban