bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2019 / III.    11. tanulmányhoz   Szeptember 7−13.

 

   SZOMBAT 

Mt. 10,5-8.

5.     Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;

6.     Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.

7.     Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.

8.     Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

 

   VASÁRNAP 

Zsolt 94,3-7.

3.     A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek?

4.     Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői.

5.     A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet.

6.     Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják.

7.     És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene!

Róm. 8,19-22.

19.  Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

20.  Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette.

21.  Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.

22.  Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.

Lk. 18,1-8.

1.     Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;

2.     Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.

3.     Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.

4.     Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda ő magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;

5.     Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.

6.     Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró!

7.     Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?

8.     Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?

 

   HÉTFŐ 

Mt. 24-25. fejezet Lásd a Bibliádban

 

 

   KEDD 

1Kor. 15,22-23.

22.  Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

23.  Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.

1Kor. 15,12-19.

12.  Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?

13.  Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.

14.  Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.

15.  Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.

16.  Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.

17.  Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.

18.  A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.

19.  Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Mt. 10,5-8. Lásf a szombati részben

 

Mt. 28,18-20.

18.  És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

19.  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

20.  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Csel. 2,1.

1.     És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.

1Kor. 15,30-31.

30.  Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban?

31.  Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

 

   SZERDA 

Préd. 8,14.

14.  Van hiábavalóság, a mely e földön történik; az, hogy vannak oly igazak, a kiknek dolga a gonoszoknak cselekedetei szerint lesz; és vannak gonoszok, a kiknek dolga az igazaknak cselekedetei szerint lesz; mondám, hogy ez is hiábavalóság.

Préd. 12,15-16.

15.  A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

16.  Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Jel. 21,1-5.

1.     Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.

2.     És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.

3.     És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.

4.     És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

5.     És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

Jel. 22,1-5.

1.     És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki

2.     Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.

3.     És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;

4.     És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.

5.     És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.