bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2019 / III.    4. tanulmányhoz   Július 20−26.

 

   VASÁRNAP 

Zsolt. 9,8-10;  14-21.

8.     Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét.

9.     És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.

10.  És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.

 

14.  Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim miatt van, a ki felemelsz engem a halál kapuiból;

15.  Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban.

16.  Besülyedtek a pogányok a verembe, a melyet ástak; a hálóban, a melyet elrejtettek, megakadt a lábok.

17.  Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon. Szela.

18.  Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, a mely elfeledkezik Istenről.

19.  Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.

20.  Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted!

21.  Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.

 

   HÉTFŐ 

Zsolt 82.

Aszáf zsoltára.

1.     Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.

2.     Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.

3.     Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!

4.     Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.

5.     Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog.

6.     Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:

7.     Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.

8.     Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.

 

   KEDD 

Zsolt 101.

Dávid zsoltára.

1.     Kegyelmet és igazságot énekelek; te néked zengek éneket, Uram!

2.     Gondom van a tökéletes útra: mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban.

3.     Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám.

4.     A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek.

5.     A ki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt; a nagyralátót és a kevélyszívűt, azt el nem szenvedem.

6.     Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem.

7.     Nem lakozik az én házamban, a ki csalárdságot mível; a ki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt.

8.     Reggelenként elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.

 

   SZERDA 

Zsolt 146.

1.     Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!

2.     Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

3.     Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!

4.     Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei.

5.     Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;

6.     A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;

7.     Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.

8.     Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

9.     Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.

10.  Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!

 

   CSÜTÖRTÖK 

Péld. 10,4.

4.     Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.

Péld. 13,23;  25.

23.  Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.

 

25.  Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.

Péld. 14,31.

31.  A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, a ki könyörül a szűkölködőn.

Péld. 15,15-16.

15.  Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van.

16.  Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.

Péld. 19,15;  17.

15.  A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.

 

17.  Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.

Péls. 30,7-9.

7.     Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.

8.     A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.

9.     Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

Péld. 22,2;  22-23.

2.     A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.

 

22.  Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;

23.  Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.

Pél. 14,5;  25.

5.     A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.

 

25.  Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.

Péld. 16,11-13.

11.  Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő.

12.  Útálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni; mert igazsággal erősíttetik meg a királyiszék.

13.  Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az igazmondót szereti a király.

Péld. 17,15.

15.  A ki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.

Péld. 20,23.

23.  Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó dolgok.

Péld. 21,28.

28.  A hazug bizonyság elvész; a ki pedig jól figyelmez, örökké szól.

Péld. 28,14-16.

14.  Boldog ember, a ki szüntelen retteg; a ki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik.

15.  Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen.

16.  Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is; de a ki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait.

Péld. 8,15-16.

15.  Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.

16.  Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.