bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2019 / II.    10. tanulmányhoz   Június 1-7.

 

   SZOMBAT 

Jn. 13,34.

34.  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

Róm. 12,10.

10.  Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.

Róm. 15,5.

5.     A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:

Zsid. 12,14.

14.  Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:

1Kor. 13,4.

4.     A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Fil. 2,3.

3.     Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

Eféz. 4,2.

2.     Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

 

   VASÁRNAP 

Mt. 7,5.

5.     Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!

Péld. 19,11.

11.  Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.

Róm. 14,19.

19.  Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.

Fil. 2,4-5. Lásd a hétfői részben

 

   HÉTFŐ 

Eféz. 1,7.

7.     A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Róm. 3,23.

23.  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Fil. 2,4-8.

4.     Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.

5.     Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

6.     A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,

7.     Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

8.     És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

 

   KEDD 

Eféz. 4,26-27.

26.  Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;

27.  Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.

Préd. 7,9.

9.     Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.

Jak. 1,19-20.

19.  Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

20.  Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.

 

   SZERDA 

Kol. 3,19.

19.  Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.

1Jn. 4,7-8.

7.     Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

8.     A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.