bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2019 / II.    5. tanulmányhoz   Április 27 − Május 3.

 

   VASÁRNAP 

Péld. 5,3-14.

3.     Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye.

4.     De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.

5.     Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek.

6.     Az életnek útát hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy ő eszébe venné.

7.     Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszéditől!

8.     Távoztasd el attól útadat, és ne közelgess házának ajtajához,

9.     Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek;

10.  Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne jusson.

11.  Hogy nyögnöd kelljen életed végén, a mikor megemésztetik a te húsod és a te tested,

12.  És azt kelljen mondanod: miképen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket útálta az én elmém,

13.  És nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet!

14.  Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette!

Én.Én. 4,12-15.

12.  Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem! mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő!

13.  A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, cziprusok nárdusokkal egybe.

14.  Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, mindenféle temjéntermő fákkal,
mirha és áloes, minden drága fűszerszámokkal.

15.  Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a Libánusról.

Mt. 19,5.

5.     És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

1Kor. 7,3-4.

3.     A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.

4.     A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.

Zsid. 13,4.

4.     Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.

Péld. 5,18-19.

18.  Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének.

19.  A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

 

   HÉTFŐ 

Péld. 13,22.

22.  A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.

Péld. 27,23-24.

23.  Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolj a nyájakra.

24.  Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajjon a korona nemzetségről nemzetségre lesz-é?

Péld. 14,26.

26.  Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke.

Péld. 15,1;  18.

1.     Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.

 

18.  A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.

Péld. 16,32.

32.  Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.

Péld. 15,27.

27.  Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.

Péld. 29,17.

17.  Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek.

 

   KEDD 

Péld. 10,17.

17.  A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.

Péld. 23,13-14.

13.  Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal.

14.  Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.

Péld. 29,1;  15.

1.     A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.

 

15.  A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját.

Péld. 19,18.

18.  Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.

Péld. 13,24.

24.  A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.

Zsolt. 23,4.

4.     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5Móz. 11,18-19.

18.  Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;

19.  És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.

 

   SZERDA 

Péld. 21,9;  19

9.     Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.

 

19.  Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal.

Péld. 27,15-16.

15.  A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, és a morgó asszonyember hasonlók.

16.  Valaki el akarja azt rejteni, szelet rejt el, és az ő jobbja olajjal találkozik.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Péld. 31,10-31.

10.  Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.

11.  Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.

12.  Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.

13.  Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.

14.  Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.

15.  Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.

16.  Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.

17.  Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.

18.  Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.

19.  Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.

20.  Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.

21.  Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.

22.  Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.

23.  Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.

24.  Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.

25.  Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.

26.  Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.

27.  Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.

28.  Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:

29.  Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!

30.  Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

31.  Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!

 

   PÉNTEK 

Eféz. 4,13.

13.  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: