bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2019 / II.    3. tanulmányhoz   Április 13−19.

 

   VASÁRNAP 

1Kor. 10,1-13.

1.     Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;

2.     És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;

3.     És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;

4.     És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

5.     De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.

6.     Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.

7.     Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.

8.     Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.

9.     Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.

10.  Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.

11.  Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.

12.  Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

13.  Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

Csel.  5,1-10.

1.     Egy ember azonban, névszerint Anániás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát.

2.     És félre tőn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé.

3.     Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?

4.     Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

5.     Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.

6.     Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölék őt, és kivivén eltemeték.

7.     Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva, mi történt, beméne.

8.     Monda pedig néki Péter: Mondd meg nékem, vajjon ennyiért adtátok-é el a földet? Ő pedig monda: Igen, ennyiért.

9.     Péter pedig monda néki: Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábaik, a kik eltemették férjedet, és kivisznek téged.

10.  És azonnal összerogyott lábainál, és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemeték férje mellé.

1Móz. 16,1-2;  5-6.

1.     És Szárai, az Ábrám felesége nem szűlt néki; de volt néki egy Egyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár.

2.     Monda azért Szárai Ábrámnak: Ímé az Úr bezárta az én méhemet, hogy ne szűljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök; és engede Ábrám a Szárai szavának.

 

5.     Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted.

6.     És monda Ábrám Szárainak: Ímé a te szolgálód a kezedben van, azt tedd vele amit jónak látsz. Nyomorgatja azért Szárai, és az elfuta ő előle.

Mt. 20,20-22.

20.  Ekkor hozzá méne a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén ő tőle valamit.

21.  Ő pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől.

22.  Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg.

 

   HÉTFŐ 

Mt. 19,5.

5.     És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

Mk. 10,7.

7.     Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,

Eféz. 5,31-32.

31.  Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.

32.  Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.

Lk. 14,28-30.

28.  Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze?

29.  Nehogy minekutána fundamentomot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, a ki látja,

30.  Ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni!

1Kor. 13, 4-8.

4.     A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

5.     Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,

6.     Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

7.     Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

8.     A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

Gal. 5,22-23.

22.  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

23.  Az ilyenek ellen nincs törvény.

Péld. 24,30-34.

30.  A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.

31.  És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.

32.  Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:

33.  Egy kis álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,

34.  És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.

Péld. 22,24.

24.  Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;

2Kor. 5,14-15.

14.  Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,

15.  Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

Péld. 11,14.

14.  A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.

Péld. 3,5-6.

5.     Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

6.     Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

 

   KEDD 

Bír. 13,7.

7.     És monda nékem: Íme terhes leszesz, és fiat fogsz szülni; azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek, anyja méhétől fogva halála napjáig.

1Sám. 1,27.

27.  Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, a melyet tőle kértem.

Lk. 1,6;  13-17;  39-55;   76-79.

6.     És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak

 

13.  Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.

14.  És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén;

15.  Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.

16.  És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.

17.  És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

 

39.  Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába;

40.  És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.

41.  És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;

42.  És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

43.  És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?

44.  Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.

45.  És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.

46.  Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

47.  És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.

48.  Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.

49.  Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!

50.  És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.

51.  Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.

52.  Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.

53.  Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.

54.  Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.

55.  (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!

 

76.  Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;

77.  És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában.

78.  A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,

79.  Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!

 

   SZERDA 

Zsolt. 71.

1.     Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.

2.     A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem.

3.     Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.

4.     Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és kegyetlennek markából!

5.     Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!

6.     Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.

7.     Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam.

8.     Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel.

9.     Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!

10.  Mert felőlem szólanak elleneim, és a kik életemre törnek, együtt tanácskoznak,

11.  Mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, a ki megszabadítsa.

12.  Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre!

13.  Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek!

14.  Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet.

15.  Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom.

16.  Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem!

17.  Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.

18.  Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet.

19.  Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?!

20.  A ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket.

21.  Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem.

22.  Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje!

23.  Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet megváltottál.

24.  Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, a kik vesztemre törnek.

 

   CSÜTÖRTÖK 

1Kor. 15,24-26.

24.  Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.

25.  Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.

26.  Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.

Róm. 3,22.

22.  Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazoké lehet, akik hisznek. Mert nincs különbség,

1Kir. 2,1-4.

1.     Mikor pedig elközelgett Dávidnak ideje, hogy meghaljon, parancsot ada Salamonnak az ő fiának, ezt mondván:

2.     Én elmegyek az egész földnek útján; erősítsd meg magad és légy férfiú.

3.     És őrízd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetit, hogy az ő útain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és ítéleteit, és bizonyságtételeit, a mint meg van írva a Mózes törvényében: hogy előmented legyen mindenekben, a melyeket cselekedéndesz, és mindenütt, valamerre fordulándasz;

4.     Hogy megteljesítse az Úr az ő beszédét, melyet szólott nékem, mondván: Ha megőrizéndik a te fiaid az ő útjokat, járván én előttem tökéletességgel, teljes szívök és teljes lelkök szerint; ezt mondván, mondom: Soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izráelnek királyi székiből.