bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2019 / II.    2. tanulmányhoz   Április 6−12.

 

   VASÁRNAP 

Eféz. 1,1-4.

1.     Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.

2.     Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

3.     Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

4.     A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,

Tit. 1,1-2.

1.     Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,

2.     Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,

2Tim. 1,8-9.

8.     Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.

9.     Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől,

Mt. 25,41.

41.  Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

Mt. 22,35-37.

35.  És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván:

36.  Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

37.  Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

 

   HÉTFŐ 

1Thess. 5,17.

17.  Szüntelen imádkozzatok.

Jak. 1,5.

5.     Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Ésa. 1,19.

19.  Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;

Mt. 7,24-25.

24.  Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:

25.  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.

Zsolt. 119,105.

105.  Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

2Tim. 3,16.

16.  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Péld. 3,5-6.

5.     Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

6.     Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

Ésa. 58,11.

11.  És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy.

Péld. 15,22.

22.  Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.

Péld. 24,6.

6.     Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.

 

   KEDD 

Péld. 12,25.

25.  Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.

Péld. 17,17.

17.  Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.

Péld. 18,24.

24.  Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.

Péld. 22,24-25.

24.  Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;

25.  Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.

 

   SZERDA 

Zsolt. 37,27.

27.  Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké.

Zsolt. 119,97.

97.  Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

1Kor. 15,33.

33.  Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.

Jak. 1,23-25.

23.  Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:

24.  Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.

25.  De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Préd. 2,1-11.

1.     Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.

2.     Mondék az én szívemben: no, megpróbállak téged a vígan való lakásban, hogy lásd meg, mi a jó! És ímé, az is hiábavalóság!

3.     A nevetésről azt mondom: bolondság! a vígasságról pedig: mit használ az?

4.     Elvégezém az én szívemben, hogy boritalra adom magamat, (pedig szívem a bölcseséget követé) és előveszem ezt a bolondságot, mígnem meglátom, hogy az emberek fiainak mi volna jó, a mit cselekedjenek az ég alatt, az életök napjainak száma szerint.

5.     Felette nagy dolgokat cselekedtem; építék magamnak házakat; ülteték magamnak szőlőket.

6.     Csinálék magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ülteték beléjök mindenféle gyümölcstermő fákat.

7.     Csinálék magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét.

8.     Szerzék szolgákat és szolgálókat, házamnál nevekedett szolgáim is voltak nékem; öreg és apró barmoknak nyájaival is többel bírtam mindazoknál, a kik voltak én előttem Jeruzsálemben.

9.     Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat; szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségit, asszonyt és asszonyokat.

10.  És nagygyá levék és megnevekedém mindazok felett, a kik előttem voltak Jeruzsálemben; az én bölcseségem is helyén volt.

11.  Valamit kivánnak vala az én szemeim: meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vígasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jókban; mivelhogy ez volt az én részem minden én munkáimból.

1Móz. 2,15.

15.  És vevé az Úr Isten az embert, és helyezé őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

 

   PÉNTEK 

4Móz. 16,1-32. Lásd a Bibliádban

 

1Móz. 18,19.

19.  Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.

Dán. 6,23-24.

23.  Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből. És kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta: mert hitt az ő Istenében.

24.  És parancsola a király, és előhozák azokat a férfiakat, a kik Dánielt vádolák, és az oroszlánok vermébe vettetének mind ők, mind fiaik és feleségeik; és még a verem fenekére sem jutának, a mikor rájok rontának az oroszlánok és minden csontjokat összezúzták.