bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2018 / IV.    6. tanulmányhoz    November 3−9

 

   VASÁRNAP 

2Móz. 19,5-6.

5.     Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.

6.     És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

5Móz. 4,20.

20.  Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vas kemenczéből, Égyiptomból, hogy legyetek néki örökös népe, miképen e mai napon vagytok.

5Móz. 7,6-8.

6.     Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén.

7.     Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;

8.     Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, a melylyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az égyiptombeli Faraó királynak kezéből.

1Pét. 2,9.

9.     Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

2Móz. 34,6-7.

6.     És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.

7.     A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst + büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.

 

   HÉTFŐ 

Eféz. 2,19-22.

19.  Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,

20.  Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

21.  A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;

22.  A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

1Kor. 3,11.

11.  Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

 

   KEDD 

1Kor. 3,16-17.

16.  Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?

17.  Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.

 

   SZERDA 

1Kor. 12,12-26.

12.  Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.

13.  Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

14.  Mert a test sem egy tag, hanem sok.

15.  Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?

16.  És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?

17.  Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás?

18.  Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.

19.  Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test?

20.  Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.

21.  Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.

22.  Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:

23.  És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;

24.  A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,

25.  Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.

26.  És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Jn. 10,1-11.

1.     Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.

2.     A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.

3.     Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.

4.     És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.

5.     Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.

6.     Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, a mit szól vala nékik.

7.     Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.

8.     Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.

9.     Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.

10.  A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

11.  Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.

Zsolt. 23.

Dávid zsoltára.

1.     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2.     Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.

3.     Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.

4.     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5.     Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

6.     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

 

   PÉNTEK 

1Tim. 3,15.

15.  De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége

2Tim. 2,3-5.

3.     Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.

4.     Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.

5.     Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.

1Pét. 2,9. Lásd a vasárnapi részben