bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2018 / I.    12. tanulmányhoz   Március 17−23

 

   SZOMBAT 

Dán. 6,10.

 1. Dániel pedig, a mint megtudta, hogy megiratott az írás, beméne az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dícséretet tőn az ő Istene előtt, a miként azelőtt cselekszik vala.

Csel. 17,1-2.

 1. Miután pedig általmentek Ámfipolison és Apollónián, Thessalonikába érkeztek, a hol volt a zsidóknak zsinagógájok.

 2. Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból,

 

   VASÁRNAP 

Mt. 7,14.

 1. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

Mt. 22,37-38.

 1. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

 2. Ez az első és nagy parancsolat.

Csel. 17,28.

 1. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk

Eféz. 5,15-17.

 1. Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:

 2. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.

 3. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.

Kol. 3,23.

 1. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;

 

   HÉTFŐ 

Lk. 12,35-48.

 1. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;

 2. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki.

 3. Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.

 4. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!

 5. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön.

 6. Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia.

 7. Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é ezt a példázatot, vagy mindenkinek is?

 8. Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében?

 9. Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál!

 10. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt.

 11. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni:

 12. Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.

 13. És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;

 14. A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

Zsid. 11,10.

 1. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.

Zsid. 10,25.

 1. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.

Tit. 2,13.

 1. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;

Mk. 8,38.

 1. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

 

   KEDD 

Zsolt. 39,5-6.

 1. Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok.

 2. Ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiábavalóság minden ember, akárhogyan áll is! Szela.

Zsolt. 90,10;  12.

 1. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.

 1. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

Préd. 3,6-8.

 1. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

 2. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.

 3. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.

Jak. 4,14.

 1. A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.

 

   SZERDA 

Csel. 3,21.

 1. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, a mikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.

Jel. 21,1-5.

 1. Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.

 2. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.

 3. És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.

 4. És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

 5. És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

Ésa. 26,3.

 1. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;

Zsolt. 86,4-5.

 1. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet.

 2. Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.

Zsolt. 62,6.

 1. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.

3Jn. 3.

 1. Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.

1Thess. 5,23.

 1. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Zsid. 5,14.

 1. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

1Kir. 11,4-5.

 1. És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen istenek után, úgy hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez, a mint az ő atyjának, Dávidnak szíve.

 2. Mert Salamon követi vala Astoretet, a Sídonbeliek istenét, és Milkómot, az Ammoniták útálatos bálványát.

1Kor. 9,24-27.

 1. Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.

 2. Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.

 3. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos;

 4. Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

1Pét. 1,15.

 1. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;

1Tim. 4,7.

 1. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre:

 

   PÉNTEK 

1Móz. 5,24.

 1. És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.

1Móz. 6,9.

 1. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.

Ámos 3,3.

 1. Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?

Kol. 2,6.

 1. Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne,

Róm. 6,4.

 1. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.

Eféz. 5,2.

 1. És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.

Kol. 4,5.

 1. Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.

Zsolt. 86,11.

 1. Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.

1Jn. 4,7.

 1. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

Péld. 19,1.

 1. Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond.

2Móz. 16,4.

 1. És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem?

Eféz. 2,10.

 1. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Péld. 4,26.

 1. Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

Mt. 11,29.

 1. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Eféz. 4,2.

 1. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben

Fil. 2,3.

 1. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

Jak. 4,10.

 1. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

Mik. 6,8.

 1. Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Tit. 2,7.

 1. Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván

Zsolt. 119,172.

 1. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.

Mt. 5,8.

 1. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.