bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2018 / I.    11. tanulmányhoz   MÁRCIUS 10−16

 

   VASÁRNAP 

Préd. 8,7.

 1. Mert nem tudja azt, a mi következik; mert ki mondja meg néki, mimódon lesz az?

Zsolt. 37,21.

 1. Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó.

Préd. 5,5.

 1. Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be.

5Móz. 28,43-45.

 1. A jövevény, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.

 2. Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.

 3. És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked;

1Kor. 10,13.

 1. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

 

   HÉTFŐ 

Mt. 4,3-10.

 1. És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.

 2. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.

 3. Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.

 4. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.

 5. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.

 6. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,

 7. És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.

 8. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

Róm. 8,17.

 1. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Tit. 3,7.

 1. Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

1Kor. 10,13. Lásd a vasárnapi részben

 

1Móz. 3,6.

 1. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

2Sám. 11,2-4.

 1. És lőn estefelé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétála: láta a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű vala.

 2. És elkülde Dávid, és tudakozódék az asszony felől, és monda egy ember: Nemde nem ez-é Bethsabé, Eliámnak leánya, a Hitteus Uriás felesége?

 3. Akkor követeket külde Dávid, és elhozatá őt; ki beméne ő hozzá, és vele hála, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult; és annakutána visszaméne az ő házához.

Róm. 8,8.

 1. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

Fil. 3,19.

 1. Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.

1Jn. 2,16.

 1. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

 

   KEDD 

Fil. 1,21.

 1. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.

Mt. 6,33.

 1. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

Péld. 14,15.

 1. Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.

Lk. 14,27-30.

 1. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.

 2. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze?

 3. Nehogy minekutána fundamentomot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, a ki látja,

 4. Ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni!

 

   SZERDA 

5Móz. 28,12.

 1. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.

Péld. 17,18

 1. Értelmetlen ember az, a ki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt.

Péld. 22,26.

 1. Ne légy azok közt, a kik kézbe csapnak, a kik adósságért kezeskednek.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Péld. 13,11.

 1. A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt.

Péld. 21,5.

 1. A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut.

Péld. 13,18.

 1. Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.

Péld. 11,1-2.

 1. Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.

 2. Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.

Péld. 24,27..

 1. Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.

Péld. 15,22.

 1. Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.

Mt. 13,44.

 1. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Lk. 12,33.

 1. Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.

2Kor. 4,18.

 1. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

 

   PÉNTEK 

Préd. 10,7.

 1. Ha a vas megtompul, és annak élit meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni; a bölcseség pedig minden dolognak eligazítására nagy előmenetel.

2Móz. 35,34.

 1. Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből.

Róm. 13,7-8.

 1. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.

 2. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.