bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2018 / I.    3. tanulmányhoz    Január 13 − 19

 

   VASÁRNAP 

1Móz. 1,1.

 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

Zsolt. 33,6-9.

 1. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

 2. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.

 3. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.

 4. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

Ésa. 45,11-12.

 1. Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!

 2. Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő.

Jer. 51,15.

 1. Az, a ki teremtette a földet az ő erejével, a ki megalapította a világot az ő bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével.

Jn. 1,1-3.

 1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

 2. Ez kezdetben az Istennél vala.

 3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.

5móz. 14,26.

 1. És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe.

 

   HÉTFŐ 

Mt. 19,16-22.

 1. És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?

 2. Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

 3. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy;

 4. Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.

 5. Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?

 6. Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.

 7. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.

 

   KEDD 

Zsid. 7,22.

 1. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.

Eféz. 5,2.

 1. És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.

Gal. 3,13.

 1. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:

Kol. 1,13.

 1. A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;

1Thess. 1,10.

 1. És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.

Zsid. 2,14-15.

 1. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,

 2. És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.

1Pét. 1,18.

 1. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;

Jel. 1,5.

 1. És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,

Jn. 19,30.

 1. Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.

Eféz. 1,7.

 1. A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Jób. 42,5-6.

 1. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged.

 2. Ezért hibáztatom magam és bánkódom a porban és hamuban!

 

   SZERDA 

1Kir. 8,60.

 1. Hogy megismerjék a földön minden népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy ő kívülötte nincsen más.

1Sám. 2,2.

 1. Senki sincs olyan szent, mint az Úr,
  Sőt rajtad kivül senki sincs. 
  Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.

Zsolt. 86,8.

 1. Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!

Ésa. 55,8.

 1. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!

Jer. 10,10.

 1. De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király; az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását.

Tit. 1,2.

 1. Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,

2Móz. 34,14.

 1. Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Jób. 38,4-11.

 1. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!

 2. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?

 3. Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;

 4. Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?

 5. És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött;

 6. Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt?

 7. Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje:

 8. És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak!

3Móz. 25,23.

 1. A földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld; csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam.

Csel. 17,25.

 1. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent;

5Móz. 10,14.

 1. Ímé az Úréi, a te Istenedéi az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, a mi rajta van!

Zsolt. 50,10.

 1. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.

Zsolt. 104,16.

 1. Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak czédrusai, a melyeket plántált;

Ezék. 18,4.

 1. Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni!

Agg. 2,8.

 1. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura.

1Kor. 6,19-20.

 1. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

 2. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

 

   PÉNTEK 

1Móz. 2,15.

 1. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

1Móz. 1,26;  28.

 1. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

 1. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.