bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

8. tanulmányhoz    November 18 − 24

 

   SZOMBAT 

Róm. 7,14-25.

 1. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

 2. Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.

 3. Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.

 4. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.

 5. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.

 6. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.

 7. Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.

 8. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.

 9. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

 10. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.

 11. Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?

 12. Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

Róm. 7,11.

Lásd a hétfői részben

Róm. 8,29.

 1. Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött + sok atyafi között.

 

   VASÁRNAP 

Róm. 7,1-6.

 1. Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, a míg él?

 2. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.

 3. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.

 4. Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.

 5. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak;

 6. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.

 

   HÉTFŐ 

Róm. 7,7-11.

 1. Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.

 2. De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.

 3. Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,

 4. Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.

 5. Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.

 

   KEDD 

Róm. 7,12-15.

 1. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.

 2. Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.

 3. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

 4. Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.

Róm. 8,1.

 1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

 

   SZERDA 

Róm. 7,18-20.

Lásd a szombati részben

 

   CSÜTÖRTÖK 

Róm. 7,21-25.

Lásd a szombati részben