bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

5. tanulmányhoz    Október 28 − November 3

 

   VASÁRNAP 

Róm. 3,31.

 1. A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

Róm. 4,1-8.

 1. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint?

 2. Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.

 3. Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul.

 4. Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint;

 5. Ellenben annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.

 6. A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, a kinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül.

 7. Boldogok, a kiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és a kiknek elfedeztettek az ő bűneik.

 8. Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít.

2Sám. 11,12.

 1. Monda azért Dávid Uriásnak: Maradj itt ma is, és holnap elbocsátlak. Ott marada azért Uriás Jeruzsálemben az nap és más napra kelve is.

Zsolt. 51.

 1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;

 2. Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.

 3. Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

 4. Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;

 5. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.

 6. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.

 7. Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.

 8. Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.

 9. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

 10. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.

 11. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.

 12. Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

 13. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.

 14. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

 15. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.

 16. Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.

 17. Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.

 18. Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.

 19. Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

 20. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait.

 21. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.

 

   HÉTFŐ 

Róm. 4,6-8. Lásd a vasárnapi részben

 

Róm. 4,9-12.

 1. Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogánynak is tulajdoníttatik-é? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul.

 2. Miképen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában.

 3. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanusított hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, a kik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;

 4. És hogy atyja legyen a körülmetélteknek is, azoknak, a kik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanusított hitének nyomdokait.

Józs. 24,2.

 1. És monda Józsué az egész népnek: Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: A folyóvizen túl lakoztak régenten a ti atyáitok: Tháré, Ábrahámnak atyja és Nákhórnak atyja, és idegen isteneknek szolgáltak.

1Móz. 15,6.

 1. És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Zsid. 2,9.

 1. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.

 

   KEDD 

Róm. 4,13-17.

 1. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.

 2. Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret:

 3. Mert a törvény haragot nemz: a hol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.

 4. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, a ki mindnyájunknak atyánk

 5. (A mint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, a kiben hitt, a ki a holtakat megeleveníti, és azokat, a melyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.

Gal. 3,7-9.

 1. Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.

 2. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.

 3. Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.

 

   SZERDA 

Gal. 3,21-23.

 1. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, a mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság.

 2. De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.

 3. Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

 

   CSÜTÖRTÖK 

Róm. 3,20.

 1. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.

1Jn. 2,3-6.

 1. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

 2. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.

 3. A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;

 4. A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.

1Jn. 3,4.

 1. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.

Jak. 1,14-15.

 1. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.

 2. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

1Jn. 1,7-10.

 1. Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

 2. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

 3. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

 4. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.