bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

12. tanulmányhoz    Március 18−24.

   Szombat 

Róm 15,13

 1. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

Jn 14,26

 1. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

Jn 16,8

 1. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

   VASÁRNAP 

Jn 16,8-9

 1. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

 2. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;

Róm 2,1

 1. Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.

Mt 7,3

 1. Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?

   HÉTFŐ 

Jn 16,8 Lásd a vasárnapi leckében.

Ésa 64,6

 1. S nem volt, a ki segítségül hívta volna nevedet, a ki felserkenne és beléd fogóznék, mert orczádat elrejtéd tőlünk, és álnokságainkban minket megolvasztál.

Róm 5,10

 1. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.

Zsid 4,15-16

 1. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.

 2. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Róm 8,4

 1. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

Gal 3,2-5;   5,16.    18.

 1. Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából?

 2. Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?

 3. Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába.

 4. Annakokáért, a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é?

 

 1. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

 

 1. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

   KEDD 

Jn 16,8 Lásd a vasárnapi leckében.

Jn. 16,11

 1. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.

Jn 12,48

 1. A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

Jn 12,31

 1. Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:

1Pt 5,8-9

 1. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

 2. A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pt 5,7-8

 1. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

 2. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

   SZERDA 

Róm 8,15-17

 1. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

 2. Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

 3. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

1Jn 5,12

 1. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

2Kor 5,5

 1. A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk.

Róm 5,10

 1. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Róm 8,4 Lásd a hétfői leckében

Róm 8,5

 1. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.

Róm 8,9

 1. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Róm 8,17

 1. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Róm 8,10

 1. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.

Ef 1,13-14

 1. A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,

 2. A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.

1Jn 5,12-13

 1. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

 2. Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

Jn 3,3

 1. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

1Kor 15,51-54

 1. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

 2. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

 3. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

 4. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.

   CSÜTÖRTÖK 

Róm 5,4-5;   15,13

 1. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,

 2. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

 

 1. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.

1Kor 13,13

 1. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Zsolt 31,25

 1. Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!

   PÉNTEK 

1Pt 3,15

 1. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel: