bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

9. tanulmányhoz    Február 25 − Március 3.

   Szombat 

Ef 4,3-5.

 1. Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.

 2. Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;

 3. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

   VASÁRNAP 

Ef 1,22-23.

 1. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,

 2. Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.

Ef 5,23.

 1. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.

Ef 2,18;  20-22.

 1. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

 

 1. Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

 2. A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;

 3. A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

1Pét 2,6-7.

 1. Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, a mely kiválasztott, becses; és a ki hisz abban, meg nem szégyenül.

 2. Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, a melyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;

2Kor 13,13.

 1. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Ef 2, 22.

 1. A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Kol 3,12-14.

 1. Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;

 2. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;

 3. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.

   HÉTFŐ 

1 Kor 12,13.

 1. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

Róm 6,3-7.

 1. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?

 2. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.

 3. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.

 4. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:

 5. Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól.

   KEDD 

Jn 5,39.

 1. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam;

Jn 5, 46-47.

 1. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.

 2. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?

Jn 8,31-32.

 1. Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;

 2. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Csel  17,11.

 1. Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.

Jn 17,17-21.

 1. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

 2. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;

 3. És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.

 4. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;

 5. Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

Zsolt 119,160.

 1. A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.

   SZERDA 

Ef 4,5-6.

 1. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

 2. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

Róm 12,18 .

 1. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.

   CSÜTÖRTÖK 

Csel  2,4-11;   16-21;   42-47

 1. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

 2. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.

 3. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.

 4. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?

 5. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?

 6. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,

 7. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,

 8. Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.

 

 1. Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:

 2. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

 3. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.

 4. És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.

 5. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.

 6. És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

 

 1. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.

 2. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala.

 3. Mindnyájan pedig, a kik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;

 4. És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége vala.

 5. És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.

 6. Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.

   PÉNTEK 

Fil 2,3-4.

 1. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

 2. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.