bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

7. tanulmányhoz    Február 11 − 17.

   Vasárnap 

Jn. 15,1-11.

      1.    Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.

      2.    Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

      3.    Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.

      4.    Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.

      5.    Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

      6.    Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.

      7.    Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.

      8.    Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.

      9.    A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.

      10.  Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

      11.  Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.

Gal. 5,16.

      16.  Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

   HÉTFŐ 

1Kor. 13. fejezet

1.    Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.

2.    És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.

3.    És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.

4.    A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

5.    Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,

6.    Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

7.    Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

8.    A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

9.    Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:

10.  De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.

11.  Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

12.  Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.

13.  Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Gal. 5,22.

      22.  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

1Jn. 4,8.

      8.     A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

Róm. 5,5.

5.        5.    A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

Lk. 6,27-28.

      27.  De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek,

      28.  Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak.

Róm. 5,8.

      8.     Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Jn. 13,35.

      35.  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

   KEDD 

Jn. 14,27.

      27.  Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Róm. 14,17.

      17.  Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

Róm. 5,1.

      1.     Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Fil. 4,9.

      9.     A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

Róm. 12,18.

      18.  Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.

2Pét. 3,9.

      9.     Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Jel. 14,12.

      12.  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

   SZERDA 

1Kor. 13,4. Lásd a hétfői részben

 

Hós. 11,1-4.

1.     Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem őt, és Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.

2.     A mint hívták őket, úgy mentek el előlök: a Baáloknak áldoztak és a bálványoknak füstöltek.

3.     Pedig én tanítottam járni Efraimot; ő vette őket karjaira, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket.

4.     Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájok, mint a kik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe.

Eféz. 5,9.

      9.     (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),

Gal. 5,22. Lásd a hétfői részben

 

1Kor. 1,9-10.

9.     Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,

10.  Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

1Kor. 10,13.

13.  Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

1Thess. 5,24.

      24.  Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.

2Thess. 3,3.

      3.     De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.

   CSÜTÖRTÖK 

Gal. 5,23.

      23.  Az ilyenek ellen nincs törvény.

Mt. 5,5.

      5.     Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.

4Móz. 12,3.

      3.     (Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, a kik e föld színén vannak.)

Péld. 16,32.

      32.  Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.