bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

5. tanulmányhoz    Január 28 − Február 3.

   VASÁRNAP 

Mk. 1,8.

     8.     Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.

Mt. 3,11.

     11.  Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

Lk. 3,16.

     16.  Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel:

Jn. 1,33.

     33.  És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.

Csel. 1,5.

     5.     Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.

Csel. 11,16.

     16.  Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, a mint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni.

Jn. 1,29.

     29.  Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!

Csel. 2,38.

     38.  Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

Csel. 10,43-44.

     43.  Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen ő benne.

     44.  Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet.

Csel. 19,4.

     4.     Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.

Csel. 2,28-39.

28.  Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orczád előtt.

29.  Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.

30.  Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,

31.  Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott.

32.  Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.

33.  Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.

34.  Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,

35.  Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.

36.  Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.

37.  Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?

38.  Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

39.  Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

 

1Kor. 12,13.

     13.  Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

   HÉTFŐ 

Csel. 13,52.

     52.  A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.

Róm. 8,9.

     9.     De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Eféz. 5,18.

     18.  És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,

Lk. 1,41;  67.

     41.  És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;

 

     67.  És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván:

Csel. 2,4

     4.     És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok

Csel. 4,8;  31.

     8.     Akkor Péter, Szent Lélekkel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei!

 

     31.  És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják val

Csel. 9,17.

     17.  Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.

Csel. 13,9.

     9.     De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá vetve,

Gal. 3,2;  14.

     2.     Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából?

 

     14.  Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

Tit. 3,5-6.

     5.     Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

     6.     Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;

   KEDD 

Csel. 2,37-38.

     37.  Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?

     38.  Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

Gal. 3,14. Lásd a hétfői részben

 

Jak. 1,6-8.

     6.     De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

     7.     Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;

     8.     A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

Lk. 11,8-10;  13.

     8.     Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell.

     9.     Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

     10.  Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

 

     13.  Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.

   SZERDA 

Csel. 5,32.

     32.  És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, a kik néki engednek.

Lk. 6,46.

     46.  Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?

Júd. 18-21.

     18.  Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, a kik az ő istentelen kívánságai szerint járnak.

     19.  Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.

     20.  Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,

     21.  Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

   CSÜTÖRTÖK 

Gal. 5,16-26.

     16.  Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

     17.  Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

     18.  Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

     19.  A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

     20.  Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

     21.  Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

     22.  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

     23.  Az ilyenek ellen nincs törvény.

     24.  A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

     25.  Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

     26.  Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

Eféz. 5,1-9;  17-20.

     1.     Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:

     2.     És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.

     3.     Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;

     4.     Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.

     5.     Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.

     6.     Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.

     7.     Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;

     8.     Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.

     9.     (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),

 

     17.  Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.

     18.  És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,

     19.  Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.

     20.  Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

2Kor. 5,14.

     14.  Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,

Gal. 3,3.

     3.     Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?

   PÉNTEK 

Róm. 8,1.

1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

Zsolt. 119,45.

     45.  És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.

Lk. 4,18.

     18.  Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,

Jn. 8,34-36.

     34.  Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

     35.  A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.

     36.  Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

2Kor. 3,17.

     17.  Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

Gal. 5,1.

     1.     Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával