bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

4. tanulmányhoz    Január 21 − 27.

   VASÁRNAP 

Jn. 14,17;  26.

 1. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

 

 1. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

Jn. 15,24;  26-27.

 1. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.

 

 1. Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.

 2. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok.

Jn. 16,8;  13-14.

 1. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

 

 1. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

 2. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Jn. 14,16-18.

 1. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

 2. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

 3. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

Csel. 15,28.

 1. Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,

Róm. 8,26.

 1. Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

1Kor. 12,11.

 1. De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.

1Tim. 4,1.

 1. A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

   HÉTFŐ 

Róm. 8,14-16.;  27.

 1. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

 2. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

 3. Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

 

 1. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Róm. 15,30.

 1. Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,

1Kor. 2,10.

 1. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Csel. 8,29.

 1. Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!

Csel. 10,19-20.

 1. És a míg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Lélek: Ímé három férfiú keres téged:

 2. Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ő velök: mert én küldöttem őket.

Csel. 28,25.

 1. Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Lélek Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván:

Csel. 5,3;  9.

 1. Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?

 

 1. Péter pedig monda néki: Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábaik, a kik eltemették férjedet, és kivisznek téged.

1Kor. 12,11. Lásd a vasárnapi résznél

 

Eféz. 4,30.

 1. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

   KEDD 

Róm. 15,13.

 1. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

1Kor. 2,4.

 1. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:

   SZERDA 

Jn. 14,6.

 1. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Jn. 17,17.

 1. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Zsolt. 119,142.

 1. A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.

 

Jn. 15,26. Lásd a vasárnapi résznél

 

Jn. 16,13. Lásd a vasárnapi résznél

 

Jn. 4,24.

 1. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

5Móz. 32,4.

 1. Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt. 31,6.

 1. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.

 

Jn. 14,17. Lásd a vasárnapi résznél

 

Jn. 16,13. Lásd a vasárnapi résznél

 

Jn. 15,26. Lásd a vasárnapi résznél

 

   CSÜTÖRTÖK 

Róm. 8,12-14.

 1. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:

 2. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

 3. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Gal. 5,18-24.

 1. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

 2. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

 3. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

 4. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

 5. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

 6. Az ilyenek ellen nincs törvény.

 7. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

Róm. 5,5.

 1. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

Eféz. 2,18-19.

 1. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,

 2. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

Fil. 2,13.

 1. Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.