bibliaversek gyüjteménye a tanulmányhoz

2. tanulmányhoz    Január 7 − 13.

   Vasárnap 

Ezék. 37,5.

 1. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.

Jn. 3,3-8.

 1. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

 2. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

 3. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

 4. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.

 5. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

 6. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.

   HÉTFŐ 

1Móz. 1,1-2.

 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

Kol. 1,16-17.

 1. Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

 2. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

Jn. 1,1-3.

 1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

 2. Ez kezdetben az Istennél vala.

 3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.

Jób 26,13.

 1. Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.

Jób. 33,4.

 1. Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.

Zsolt. 33,6.

 1. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

Zsolt. 104,29-30.

 1. Elfordítod orczádat, megháborodnak; elveszed a lelköket, kimulnak és porrá lesznek újra.

 2. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.

Ésa. 64,7.

 1. Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.

5Móz. 32,11.

 1. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket:

   KEDD 

Zsid. 4,2.

 1. Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.

2Móz. 31,1-5.

 1. És szóla az Úr Mózesnek mondván:

 2. Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből.

 3. És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez.

 4. Hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni.

 5. És foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni.

2Móz. 25,9;   40.

 1. Mindenestől úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.

 

 1. Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.

   SZERDA 

Jn. 16,13-14.

 1. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

 2. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Jn. 15,26.

 1. Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot

2Thess. 1,11-12.

 1. Mivégből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával.

 2. Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.

   CSÜTÖRTÖK 

Lk. 1,34-35.

 1. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?

 2. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.

Lk. 3,21-22.

 1. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,

 2. És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!

Mt. 4,1.

 1. Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.

Mk. 1,12.

 1. És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába.

Lk. 4,1-2;   14.

 1. Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába

 2. Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.

 

 1. Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

Zsid. 2,18.

 1. Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.

Zsid. 4,15-16.

 1. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.

 2. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Zsid. 9,14.

 1. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

1Pét. 3,18.

 1. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;

Lk. 24,44-49.

 1. És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.

 2. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.

 3. És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:

 4. És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.

 5. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.

 6. És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.

 

Gal. 5,16-23.

 1. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

 2. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

 3. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

 4. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

 5. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

 6. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

 7. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

 8. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Eféz. 4,23-24.

 1. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

 2. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Jel. 12,11.

 1. És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.