ELLEN G. WHITE IDÉZETEK

A 2016/III. negyedévi Bibliatanulmányhoz

4. tanulmány, 2016. július 16–22. 

 

Igazság és kegyelem az Ószövetségben, 2. rész

 

Július 16., szombat délután

Csodálatos munka az, melyet az Úr a gyülekezetével akar végeztetni, hogy neve megdicsőüljön. Ezt a munkát Ezékiel próféta látomása ábrázolja, az „áldást hozó víz” jelképe alatt: „Ez a víz a keleti tájékra foly ki és a lapácra megy alá és a tengerbe megy be, a tengerbe szakad és meggyógyul a víz. És lesz, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegy, élni fog; és a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda és azok meggyógyulnak és él minden, valahova e folyó bement... És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevelkedik fel; leveleik el nem hervadnak, és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szenthelyből folyik ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.” (Ez 47:8–12)

Az Úr kezdettől fogva munkálkodott népe által, hogy a világot áldásban részesítse. A régi egyiptomiak számára Józsefet választotta ki az élet forrásává. Becsületessége megmentette az egész nép életét. A babiloni bölcsek életét az Úr Dániel által mentette meg. Ezek a szabadítások számunkra mind megannyi szemléltető képek. Mutatják a világnak felkínált lelki áldásokat, ha azzal az Istennel kötjük össze magunkat, akit József és Dániel imádott. Akinek szívében Krisztus szeretete él, s ezt hirdeti a világnak, munkatársa Istennek – az emberiség áldására. Miközben az Üdvözítőtől kapott kegyelmet elfogadja, hogy azt másoknak közvetítse, a lelki élet forrásai áradnak belőle.

Isten hajdan Izraelt választotta ki, hogy általa kinyilvánítsa jellemét az emberiségnek, és hogy a világ az üdvösség forrása legyen. Rájuk bízta beszédének és akaratának kinyilatkoztatását. – Az apostolok története, 11–12. old.

Az áldás világra árasztásában minden tevékenykedő: Isten munkatársa, akinek szívében Krisztus él, mindenki, aki a világ elé tárja az Úr szeretetét. Amikor Üdvözítőjétől áldásokat nyer továbbításra, egész lényéből a lelki élet árja buzog. Krisztus nagy Orvosként jött meggyógyítani az emberi családon a bűn sebeit. Lelke ma szolgáin keresztül árasztja a bűntől beteg, szenvedő emberiségre a hatalmas gyógyító erőt, ami testre is, lélekre is hat. „Azon a napon – mondja a Szentírás – kútfő fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen.” (Zak 13:1) A kútforrás vize gyógyító hatású. Meggyógyítja mind a testi, mind a lelki nyomorékokat. Ebből a forrásból folyik Ezékiel látomásának hatalmas folyója. – Bizonyságtételek, 6. kötet, 227. old.

 

Július 17., vasárnap

KRISZTUSBAN ÉLNI

Akiket meg kívánunk menteni, azok lelki élete olyan, mint Ezékiel látomásában a száraz csontok. Bár bűneikben holtak, Isten mégis mint élőkkel akar bánni velük. Ha nekünk tenné föl a kérdést: „Embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek?” Válaszunk csupán tudatlanságunk elismerése lehetne: Uram Isten, te tudod! A látszólag semmi reményt ad újjáéledésükre. Ennek ellenére szólnunk kell a jövendölések szavait mindazoknak, akik olyanok, mint a száraz csontok a völgyben. Semmiképpen se akadályozzon, ne ijesszen el minket megbízatásunk teljesítésétől azok közömbös fásultsága, lelki látásuk hiánya, akiket Isten Igéje hatásának teszünk ki. Úgy szóljuk az élet Igéit a nézetünk szerint annyira reménytelen eseteknek, mintha már sírjukban lennének.

Bárha látszólag vonakodnak is meghallgatni vagy elfogadni az igazság világosságát, kérdések és habozás nélkül tegyük meg a ránk eső részt. Kötelességünk elismételni nekik az üzenetet. „Serkenj föl, aki alszol, támadj föl a halálból, és felragyog tenéked Krisztus.” (Ef 5:14) Vagy más szavakkal: Krisztus világosságot ad neked.

Nem az emberi eszköz kötelessége az élettel ihletés. Izrael Ura, Istene, Ő végzi el ezt a részt, Ő élteti életre az élettelen lelki természetet. A seregek Ura leheletének kell behatolnia az élettelen testekbe. – A te Igéd igazság, 1165. old.

A Szentírásban található imádságok egyik legforróbika Dávid könyörgése: „Tiszta szívet teremts bennem, ó, Isten!” (Zsolt 51:12) Isten válasza így hangzik egy ilyen imára: Igen, megajándékozlak tiszta szívvel. Ezt korlátolt, földi emberek nem végezhetik el. A valódi keresztény tapasztalat megszerzésének első lépése az őszinte és komoly istenkeresés. Érezniük kell a Szentlélek teremtő erejét. Új szívet kell kapniuk, mely a mennyei kegyelem által szelíd és gyengéd marad. Minden önzést űzzenek ki lelkükből. Dolgozzanak komolyan, alázatos szívvel, személyesen keresve Krisztus vezetését és tanácsát. Csak így állhat szilárdan lelki építményük, az Úr szent temploma. – 224. levél, 1907. július 10.

Krisztus érdemeinek jó illata elfogadtatja Isten előtt jó cselekedeteinket, és a kegyelem képessé tesz az Ő jutalmát elnyerő tettek végzésére. Cselekedeteink önmagukban érdemtelenek. Miután minden tőlünk telhetőt megtettünk, haszontalan szolgának kell találnunk önmagunkat. Nem érdemlünk köszönetet Istentől. Csak a kötelességünket végeztük, és saját bűnös természetünk ereje által semmit nem vihettünk volna véghez.

Az Úr meghívott, hogy közeledjünk hozzá, így Ő is közeledhet hozzánk. Amikor ezt megtesszük, megkapjuk tőle a jó cselekedetek végzéséhez szükséges kegyelmet. Így nyerhetünk majd tőle jutalmat. – The Review and Herald, 1895. január 29.

 

Július 18., hétfő

FOLYÓVÍZ

Aki valós tapasztalattal rendelkezik Isten dolgaiban, nem maradhat közömbös a sötétségben levőkkel szemben, hanem felteszi a kérdést: Mit üzen Krisztus ezeknek a szegény, szükségben levő lelkeknek? Ez az ember világosságot és fényt áraszt. Bölcsességért imádkozik, kegyelemért és tapintatosságért, hogy a megfáradt és megterhelt lelkeknek a legmegfelelőbb időben a legmegfelelőbb Igéket szólhassa. Haszontalan csevegések, viccelődések és tréfálkozások helyett kihasználja az alkalmat, és az Úr kegyelmének hűséges sáfáraként elveti a magot, ami kicsirázik és gyümölcsöt hoz az örök életre. Az igazság kincse van a szívében, és mindig jó dolgokat hoz elő. Az élet forrása buzog lelkében, amiből bőségesen árad az élő víz. – That I May Know Him, 158. old.

A zsidó templom a hegyvidéki kőfejtőkből kivájt kövekből épült. Mindegyiket egyenként vágták, csíszolták és mérték. Már Jeruzsálembe való szállításuk előtt tökéletesen illettek a templomban számukra kijelölt helyre. A helyszínen pedig kalapácsütések vagy baltacsattogás nélkül állították össze az épületet az előre elkészített darabokból. Ez az épület Isten lelki templomának jelképe, mely minden népből, nyelvből és nemzetből, minden társadalmi osztályból származó kicsi, nagy, gazdag, szegény, tanult és tanulatlan egyénekből tevődik össze. Ők nem tehetetlen anyag, melyet vésővel és kalapáccsal kell kiformálni. Ők élő kövek, melyeket az igazság vájt ki a világ kőfejtőjéből. Őket a nagy építőmester, a templom Ura vág, csiszol és alakít egyéni helyére a lelki templomban. Végül a templom minden tekintetben tökéletessé válik, méltó angyalok és emberek csodálatára, mivel tervezője és építője az Isten.

A templomépítés gondos előkészítése tanulság számunkra. Jellemünket is ugyanilyen körültekintéssel és odafigyeléssel kell építenünk. Ne használjunk olcsó anyagokat. Ne illesztgessük találomra a különféle szerkezeteket. Minden darab tökéletesen illeszkedjen a többivel. Isten egyháza pontosan olyan legyen, mint amilyen az Ő temploma volt. Gyermekei ne használjanak értéktelen faanyagot a jellemépítésben, ne dolgozzanak hanyagul, figyelmetlenül és közömbösen. – Our High Calling, 165. old.

Minden gyülekezetben nagy szükség van a lelkes, megbízható, egyszerű munkásokra. Aki a szombatiskolában vagy a mértékletességre nevelés területén tevékenykedik, bizonyosan bőséges aratást érlel nemcsak az ítéletkor, hanem már ebben az életben is. Ha valaki mások felvilágosítására és áldására törekszik, a saját gondolatai is egyre világosabbak lesznek. Minél inkább igyekszik – szeretettől sarkallva – érthetővé tenni az igazságot az emberek előtt, annál jobban megérti ő maga is. Az igazság mindig új szépséggel és erővel tárul ki azok előtt, akik másoknak is szólnak róla.

Akad néhány jó munkás a gyülekezetben. Ezek az önmegtagadó emberek nem is tudják, mennyi jót végeznek az evangéliumhirdetés mezején lankadatlan igyekezetükkel. De az Úr még több férfira és nőre tart igényt a gyülekezetben, mint ahányan most engedelmeskednek követelményeinek. Az Isten szent templomát alkotó tagok között vannak, akik továbbadják a Krisztusról rájuk sugárzó fényt, mások azonban nem, s ezzel kétségbevonhatatlanul bizonyítják, hogy nem buzgók a hitben. Imádság nélkül élnek, pletykálkodnak. Az igazi keresztény követni fogja az Üdvözítő példáját, és szelíd, alázatos szívű, hosszútűrő, gyengéd lesz, nem tartja a haragot, nem fontoskodó, nem önfejű. – Bizonyságtételek, 5. kötet, 120–121. old.          

 

Július 19., kedd

A GYÜLEKEZET MINT ÉLETFORRÁS

A megtisztult szív számára minden megváltozik. Jellemünk átalakulása tanúsítja a világnak, hogy Krisztus lakik bennünk. Isten Lelke új életet teremt a lelkünkben; gondolatainkat és vágyainkat Jézus akarata alá rendeli. Belső emberünk megújul, és az Úr képmására formálódik. A gyönge és tévedő emberek tanúsítják a világnak, hogy a megváltó hatalom és kegyelem a sérült jellemű embert kiegyensúlyozott és gyümölcsöző egyéniséggé teszi.

Az Isten beszédét befogadó szív nem olyan, mint a vizét elpárologtató tavacska vagy mint a repedezett víztározó, ami elveszti kincsét; hanem mint a kiapadhatatlan források táplálta hegyi patak, aminek friss, habzó vize szikláról csörgedezik le, és felüdíti a fáradt, szomjas, teher alatt roskadozó embert. Olyan, mint az állandóan áramló folyó, amely útközben egyre mélyül és szélesedik, amíg életadó vize szétárad az egész földre. A patak, ami csobogva halad útján, hátrahagyja ajándékait – a zöldellő természetet és a termékenységet. Partjain üdébb a fű, dúsabb a fa lombja, és több virág nyílik. Amikor a föld csupaszra és barnára ég a nap perzselő hevétől, zöldellő sáv jelzi a folyó útját.

Így van ez Isten hűséges gyermekeivel is. Krisztus vallása éltető, elvekben mindent átható, élő, tevékeny lelkiségben mutatkozik meg. Ha szívünk nyitott az igazság és szeretet mennyei befolyása előtt, ezek az elvek úgy áradnak tova, mint patakok a kietlenben; gyümölcsöt teremnek a sivárság és terméketlenség helyett. – Próféták és királyok, 164. old.

A Biblia az üdvözültek örökségét országnak nevezi. A mennyei Pásztor ott az élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az életnek fája megtermi gyümölcsét minden hónapban, és a fa levelei a nemzeteket fogják szolgálni. Állandó folyamok folynak ott, amelyek kristálytiszták, partjain a lengedező fák árnyékot vetnek az Úr megváltottai számára készített ösvényekre. A messze nyúló síkságok szép dombokká emelkednek, és Isten hegyei felemelik szellős ormaikat. Azokon a békés síkságokon, az élő folyamok mellett talál otthont Isten népe, amely oly sokáig volt zarándok és vándor.

Ott vannak a föld zarándokainak otthonai. Ott vannak az igazak ruhái, a dicsőség koronáival és a győzelem pálmaágaival. Mindaz, ami meghökkentett bennünket Isten gondviselésében, az eljövendő világban világossá válik. A nehezen érthető dolgokra ott magyarázatot találunk. A kegyelem titkai feltárulnak előttünk. Ahol a véges elménk csak zavart és megszegett ígéreteket fedezett fel, ott a legtökéletesebb és legszebb összhangot látjuk meg. Akkor megértjük, hogy a legsúlyosabb tapasztalatainkat a végtelen szeretet rendelte el. Amikor felismerjük gyengéd gondoskodását, s hogy minden dolgot javunkra fordított, kibeszélhetetlen és dicsőséges öröm tölt el bennünket...           

Útban vagyunk hazafelé! Ő, aki annyira szeretett minket, hogy meghalt értünk, várost épített számunkra. Az új Jeruzsálem a mi nyughelyünk. – Boldog otthon, 457. old.

 

Július 20., szerda

JUBILEUMI ÍGÉRETEK

A Vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek: „Ímhol Istenetek!” Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet az Úr jellemének – a szeretetnek – megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! Saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük!

Az igazság Napjának fénye sugározzon igaz cselekedetekben: az igazságot hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben! Krisztus, az Atya dicsőségének visszatükröződése eljött a világra e dicsőség fényeként, hogy képviselje a Mindenhatót az emberek előtt. A Szentírás szava szerint felkente „Őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal”, és „széjjeljárt jót tévén” (Csel 10:38). Krisztus a názáreti zsinagógában ezt mondta: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” (Lk 4:18–19) Ezzel a munkával bízta meg tanítványait is. „Ti vagytok a világ világossága” – mondta. „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5:14–16) – Krisztus példázatai, 314–315. old.

A Szentlélek befolyására válaszoló szív Isten áldásainak csatornájává válik. Ha Isten szolgáit elvinnék e földről, és ha kivonnák a Szentlelket az emberek közül, az egész világ a rombolás és a pusztítás prédájává lenne. A gonoszok nem tudják, de még az élet áldásait is Isten megvetett és üldözött népe jelenlétének köszönhetik… Krisztus tanításainak követése magával vonja a Szentlélek szentségét, mely által a férfiak és nők felfedik az igazság megmentő kegyelmének jó illatát. – In Heavenly Places, 311. old.

Amint a folyó két partján húzódó zöld sáv jelöli a víz útvonalát, ugyanúgy láthatjuk Krisztust az útját követő könyörületes cselekedetekben. Bárhova ment, lábnyomán egészség és boldogság fakadt. A vak és a néma ugrált örömében az Ő jelenlétében. Sok tekintet az Ő arcát látta elsőként, sok fül az Ő hangját hallotta először.

Szavai élet forrását jelentették a hallgatóknak. Ő gazdagon és folyamatosan árasztotta ki áldásait. – In Heavenly Places, 225. old.

 

Július 21., csütörtök

A GYÜLEKEZET: VÁLTOZÁST SEGÍTŐ ERŐ

A gyakorlati kegyesség értékét hangsúlyozva a próféta megismételte azt a tanácsot, amelyet  Izrael századokkal előbb kapott. Közvetlen azelőtt, hogy beléptek az ígéret földjére, ezt üzente az Úr Mózessel: „Most pedig,  Izrael, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az Ő útjain, szeresd Őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra!” (5Móz 10:12–13) Jahve szolgái korszakról korszakra elismételték ezeket a tanácsokat azoknak, akiket az irgalmasság elfelejtésének veszélye és a formai vallásosság fenyegetett. (…)

A próféták és a Mester világos kijelentéseit úgy kell fogadnunk, mint Isten szavát, amely mindenkinek szól. Ragadjunk meg minden alkalmat a terheket hordozók és a lesújtottak iránti irgalmasságra, a szerető gondoskodásra és a keresztény szívességre! Ha nem tudunk többet tenni, öntsünk bátorságot és reményt azokba, akik nem ismerik Istent, és akiket nagyon könnyen megközelíthetünk együttérzéssel és szeretettel. – Próféták és királyok, 227. old.

Mikor tanulja meg Isten népe a bölcsességet? Jézus Krisztus igazi vallása elsősorban a mindennapjainkban megnyilvánuló isteni kegyelemről és könyörületességről szól. Krisztus által Isten mindig közel van hozzánk. Igen, Ő mindig közel van azokhoz, akik egyszerűen és őszintén hívják, tudatosítva a fentről jövő bölcsesség szükségességét életükben. – The Upward Look, 95. old.

Mit jelent a szentség? Azt, hogy fenntartás nélkül, teljes egészében átadjuk magunkat Istennek, testünket, lelküket egyaránt. Szeretjük a könyörületességet, és alázatosan járunk az Úrral. Ismerjük és megtartjuk az Ő parancsolatait, félretéve önmagunkat, saját érdekeinket. Gondolatainkat mindig a menny felé irányítjuk, azokat tisztán, önzetlenül, folt és szenny nélkül megőrizzük.

Szükséges megszentelődnünk az igazság által, a Szentlélek erejével, átalakulva Krisztus képére. Ennek a változásnak a létrejötte feltételezi részünkről az igazság feltétel nélküli elfogadását, teljes szívből. Adjuk át lelkünket az átformáló erő befolyásának! – Our High Calling, 212. old.

 

 

Július 22.

Péntek: további tanulmányozásra

This Day With God, 83. old.