9. tanulmányhoz   2013  Február 23 - Március 1.

A házasság Édenből eredő ajándéka

   Vasárnap 

1Móz 2:18

 1. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.

1Móz 2:20

 1. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.

   Hétfő 

1Móz 2:20 lásd a vasárnapi résznél

1Móz 2:21-22

 1. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.

 2. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.

1Móz 2:23

 1. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.

   Kedd 

Mk 10:7-9

 1. Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,

 2. És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.

 3. Annakokáért a mit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válaszsza.

Ef 5:22-25

 1. Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.

 2. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.

 3. De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.

 4. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;

   Szerda 

Mt 5:27-30

 1. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!

 2. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

 3. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

 4. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

Jn 8:1-11

 1. Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.

 2. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.

 3. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,

 4. Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.

 5. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?

 6. Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.

 7. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.

 8. És újra lehajolván, írt vala a földre.

 9. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.

 10. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?

 11. Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

   Csütörtök 

2Móz 34:15-16

 1. Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból.

 2. És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén.

Jer 3:14

 1. Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba.

Ef 5:28-32

 1. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.

 2. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;

 3. Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.

 4. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.

 5. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.

Jel 19:5-9

 1. És a királyiszéktől szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, a kik félitek őt, kicsinyek és nagyok!

 2. És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.

 3. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,

 4. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.

 5. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.

   Péntek 

Péld 31:10-31

 1. Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.

 2. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.

 3. Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.

 4. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.

 5. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.

 6. Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.

 7. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.

 8. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.

 9. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.

 10. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.

 11. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.

 12. Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.

 13. Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.

 14. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.

 15. Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.

 16. Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.

 17. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.

 18. Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.

 19. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:

 20. Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!

 21. Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

 22. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!