7. tanulmányhoz   2013  Február 9 - 15.

Tükör által, homályosan

   Vasárnap 

Jób 41:11

 1. Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind enyém!

Zsolt 24:1-2

 1. Dávid zsoltára.
  Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.

 2. Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.

Zsolt 50:12

 1. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.

Ézs 43:1-2

 1. És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

 2. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

1Kor 6:19-20

 1. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

 2. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

   Hétfő 

1Móz 3:17

 1. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.

1Móz 4:11-12

 1. Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.

 2. Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.

1Móz 5:29

 1. És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.

Róm 8:19-22

 1. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

 2. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette.

 3. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.

 4. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.

   Kedd 

Jn 12:31

 1. Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:

Jn 14:30

 1. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;

Jn 16:11

 1. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.

Ef 2:2

 1. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

Ef 6:12

 1. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

   Szerda 

1Kor 1:18-21

 1. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

 2. Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.

 3. Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?

 4. Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.

1Kor 3:18-21

 1. Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen.

 2. Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.

 3. És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.

 4. Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek.

   Csütörtök 

8. zsoltár

 1. Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.

 2. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.

 3. A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.

 4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:

 5. Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

 6. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!

 7. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

 8. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;

 9. Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár.

 10. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!

Zsolt 19:2-5

 1. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.

 2. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.

 3. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható:

 4. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.

Jn 14:9

 1. Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?

   Péntek 

Jób 39:34-35

 1. Szóla továbbá az Úr Jóbnak, és monda:

 2. A ki pert kezd a Mindenhatóval, czáfolja meg, és a ki az Istennel feddődik, feleljen néki!

Jób 40:2-3

 1. Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat; én kérdezlek, te pedig taníts engem!

 2. Avagy semmivé teheted-é te az én igazságomat; kárhoztathatsz-é te engem azért, hogy te igaz légy?

Róm 11:33-36

 1. Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!

 2. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?

 3. Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?

 4. Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.