3. tanulmányhoz   2013  Január 12 - 18.

A teremtés munkája elkészült

   Szombat 

1Móz 1:1-31

 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

 3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

 4. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

 5. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

 6. És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.

 7. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.

 8. És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.

 9. És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.

 10. És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.

 11. Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.

 12. Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

 13. És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.

 14. És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

 15. És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.

 16. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.

 17. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;

 18. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.

 19. És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.

 20. És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.

 21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

 22. És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.

 23. És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.

 24. Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.

 25. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.

 26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

 27. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

 28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

 29. És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

 30. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.

 31. És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

1Móz 2:1-3

 1. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.

 2. Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.

 3. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

Mk 2:28

 1. Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.

   Vasárnap 

1Móz 1:14-19 lásd szombati résznél

Jel 21:23

 1. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.

Zsolt 8:4

 1. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:

1Móz 1:14 lásd szombati résznél

   Hétfő 

1Móz 1:20-23 lásd szombati résznél

Mt 10:29-31

 1. Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül!

 2. Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.

 3. Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

   Kedd 

1Móz 1:24-31 lásd szombati résznél

1Kor 14:33

 1. Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében.

1Móz 1:11, 21, 24-25 lásd szombati résznél

Róm 8:19-22

 1. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

 2. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette.

 3. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.

 4. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.

1Móz 6:20

 1. A madarak közűl az ő nemök szerint, a barmok közűl az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közűl az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.

1Móz 7:14

 1. Ők, és minden vad az ő neme szerint és minden barom az ő neme szerint és minden csúszó-mászó állat, mely csúsz-mász a földön, az ő neme szerint és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat.

3Móz 11:14-22

 1. A sólyom és a héja az ő nemével.

 2. Minden holló az ő nemével.

 3. A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.

 4. A kuvik, a hattyú és a füles bagoly.

 5. A bölömbika, a pelikán és a gém.

 6. Az eszterág és a szarka az ő nemével, a büdös banka és a denevér.

 7. Minden szárnyas féreg, a mely négy lábon jár, útálatos néktek.

 8. Csak azt ehetitek meg a négylábú szárnyas férgek közül, a melynek lábain felűl szökő-szárai vannak, hogy szökdécselhessen azokkal a földön.

 9. Ezeket egyétek meg azok közül: az arbé-sáskát az ő nemével, a szolám-sáskát az ő nemével, a khargol-sáskát az ő nemével és a khagab-sáskát az ő nemével.

1Móz 1. fej. lásd szombati résznél

   Szerda 

1Móz 2:1-3 lásd szombati résznél

Mk 2:27-28

 1. És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.

 2. Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.

   Csütörtök 

1Móz 1:5,   8,   31 lásd szombati résznél

3Móz 23:3

 1. Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken.

2Móz 20:9,   11

 1. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

 1. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

   Péntek 

Zsolt 90:4

 1. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.

2Pt 3:8

 1. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.