11. tanulmányhoz   2011  December 3 - 9.

Szabadság Krisztusban

   Szombat 

Gal 2:4

 1. Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, a kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:

   Vasárnap 

Gal 1:3-4

 1. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,

 2. A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.

Gal 2:16

 1. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.

Gal 3:13

 1. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:

1Kor 6:20

 1. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

1Kor 7:23

 1. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái

   Hétfő 

Gal 5:1 lásd a vasárnapi résznél

1Kor 6:20 lásd a vasárnapi résznél

1Kor 10:13-14

 1. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

 2. Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

Kol 2:6

 1. Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne,

Róm 6:14,   18

 1. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

 1. Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.

Róm 8:1

 1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

Gal 4:3,   8

 1. Azonképen mi is, mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként:

 1. Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, a mik természet szerint nem istenek;

Zsid 2:14-15

 1. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,

 2. És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának

   Kedd 

Gal 5:2-12

 1. Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.

 2. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.

 3. Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

 4. Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.

 5. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

 6. Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?

 7. Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.

 8. Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

 9. Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.

 10. Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

 11. Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak.

   Szerda 

Gal 5:13 lásd a csütörtöki résznél

Róm 3:8

 1. Róm Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.

6:1-2

 1. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?

 2. Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?

Róm 5:5 lásd a keddi résznél.

   Csütörtök 

Galata 5:13-15

 1. Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

 2. Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

 3. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.

Róm 10:5

 1. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy a ki azokat cselekeszi, él azok által.

Gal 3:10,    12

 1. Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.

 1. A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.

Gal 5:3 lásd a keddi résznél

Róm 8:4

 1. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint

Róm 13:8

 1. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte

Mt 5:17

 1. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

3Móz 19:18

 1. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

Mt 19:19

 1. Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.

Mk 12:31,    33

 1. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

 1. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál.

Róm 13:9

 1. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.

Jak 2:8

 1. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.

Mt 7:12

 1. A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

   Péntek 

1Jn 3:8

 1. A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.