11. tanulmányhoz   2010  Március 5 - 11.

Szabadulás a szenvedélyektől

   Vasárnap 

Péld 23:29-35

 1. Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?

 2. A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására.

 3. Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,

 4. Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.

 5. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.

 6. És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.

 7. Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.

   Hétfő 

Péld 5:18-19

 1. Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének.

 2. A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

1Kor 7:2-5

 1. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.

 2. A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.

 3. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.

 4. Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.

1Móz 1:27-28

 1. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

 2. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

1Kor 6:18-19

 1. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

 2. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

Péld 5:3-14

 1. Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye.

 2. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.

 3. Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek.

 4. Az életnek útát hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy ő eszébe venné.

 5. Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszéditől!

 6. Távoztasd el attól útadat, és ne közelgess házának ajtajához,

 7. Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek;

 8. Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne jusson.

 9. Hogy nyögnöd kelljen életed végén, a mikor megemésztetik a te húsod és a te tested,

 10. És azt kelljen mondanod: miképen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket útálta az én elmém,

 11. És nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet!

 12. Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette!

Péld 9:13-18

 1. Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.

 2. És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,

 3. Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.

 4. Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:

 5. A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!

 6. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!

1Móz 39:7-12

 1. És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és monda: Hálj velem.

 2. Ő azonban vonakodék s monda az ő ura feleségének: Ímé az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és a mije van, mindenét az én kezemre bízá.

 3. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában; és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivelhogy te felesége vagy; hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten ellen?

 4. És lőn, hogy az asszony mindennap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgata reá, hogy vele háljon és vele egyesüljön.

 5. Lőn azért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házba beméne, és a háznép közűl senki sem vala ott benn a házban,

 6. És megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: Hálj velem. Ő pedig ott hagyá ruháját az asszony kezében és elfuta és kiméne.

Jak 4:7

 1. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

   Kedd 

1Tim 6:10

 1. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.

Mt 25:14-30

 1. Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és a mije volt, átadá nékik.

 2. És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele.

 3. Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.

 4. Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt nyere.

 5. A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.

 6. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.

 7. És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon.

 8. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.

 9. Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.

 10. Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.

 11. Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is aratsz, a hol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél;

 12. Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied.

 13. Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem;

 14. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.

 15. Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.

 16. Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.

 17. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

   Szerda 

Mk 10:17-27

 1. És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

 2. Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.

 3. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat.

 4. Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.

 5. Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.

 6. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala.

 7. Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van!

 8. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni!

 9. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

 10. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát?

 11. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.

Lk 12:15

 1. Monda azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.

Mt  6:21.   33.

 1. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

 1. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

   Csütörtök 

1Pt 3:3-4

 1. A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;

 2. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.

Mt 6:19-21

 1. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;

 2. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.

 3. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

   Péntek 

Lk 9:23

 1. Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.

1Pt 4:1-2

 1. Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől,

 2. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.