3. tanulmányhoz   2010  Július 10 - 16.

Mindnyájan vétkeztek

   Vasárnap 

Róm 1:16-17

 1. Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívõnek idvességére, zsidónak elõször meg görögnek.

 2. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitbõl él

   Hétfő 

Róm 3:23

 1. De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?

1Kor 11:7

 1. Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége.

Róm 3:10-18

 1. A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;

 2. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.

 3. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

 4. Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.

 5. Szájok telve átkozódással és keserűséggel.

 6. Lábaik gyorsak a vérontásra.

 7. Útjaikon romlás és nyomorúság van.

 8. És a békességnek útját nem ismerik.

 9. Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.

Lk 18:13

 1. Isten, légy irgalmas nékem bûnösnek

   Kedd 

Róm 1:22-32

 1. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;

 2. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.

 3. Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;

 4. Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

 5. Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:

 6. Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.

 7. És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adták őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;

 8. A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

 9. Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

 10. Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

 11. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek.

   Szerda 

Róm 3:1-2

 1. Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?

 2. Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit.

Róm 2:1-3,   17-24

 1. Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.

 2. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, a kik ilyeneket cselekesznek.

 3. Vagy azt gondolod, óh ember, a ki megítéled azokat, a kik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?

 1. Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel.

 2. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, a melyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál;

 3. És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága,

 4. A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját.

 5. A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? a ki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é?

 6. A ki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-é? a ki útálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é?

 7. Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?

 8. Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva.

   Csütörtök 

Róm 2:4

 1. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?

Róm 2:5-10

 1. De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára.

 2. A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:

 3. Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;

 4. Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.

 5. Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek;

 6. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek: