6. tanulmányhoz   2010  Május 1 - 7.

Hit és gyógyulás

   Vasárnap 

1Móz 3:8-10

 1. És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.

 2. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?

 3. És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.

   Hétfő 

Zsolt 118:6

 1. Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?

Péld 3:5-6

 1. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

 2. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

Lk 12:6-7

 1. Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve.

 2. De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok.

Róm 8:38-39

 1. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,

 2. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Zsid 13:6

 1. Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?

2Tim 1:7

1Jn 4:18

 1. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

   Kedd 

Péld 17:22

 1. A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat.

Mt 6:27-34

 1. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?

 2. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;

 3. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.

 4. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?

 5. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?

 6. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.

 7. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

 8. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

   Szerda 

Róm 15:13

 1. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által”

   Csütörtök 

Mt 9:2,   22,   28-29

 1. És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.

 1. Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.

 1. Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.

 2. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

Mt 15:28

 1. Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.

Mt 13:58

 1. Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségök miatt.

Mk 6:5-6

 1. Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit.

 2. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.

Mt 17:14-21

 1. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte,

 2. És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.

 3. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.

 4. Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.

 5. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.

 6. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?

 7. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

 8. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.

Mt 12:9-13

 1. És távozván onnan, méne az ő zsinagógájukba.

 2. És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt.

 3. Ő pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, a kinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt?

 4. Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.

 5. Akkor monda annak az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és olyan éppé lőn, mint a másik.

Lk 13:11-13

 1. És ímé vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tizennyolcz esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni.

 2. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!

 3. És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent.

Lk 14:2-4

 1. És ímé egy vízkóros ember vala ő előtte.

 2. És felelvén Jézus, szóla a törvénytudóknak és a farizeusoknak, mondván: Szabad-é szombatnapon gyógyítani?

 3. Azok pedig hallgatának. És ő megfogván azt, meggyógyítá és elbocsátá.

Lk 22:47-51

 1. És mikor még beszéle, ímé sokaság jöve, melynek az méne előtte, a ki Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő közül: és közelgete Jézushoz, hogy őt megcsókolja.

 2. Jézus pedig monda néki: Júdás, csókkal árulod el az embernek Fiát?

 3. Látván pedig azok, a kik ő körülötte valának, a mi következik, mondának néki: Uram, vágjuk-é őket fegyverrel?

 4. És közülök valaki megvágá a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét.

 5. Felelvén pedig Jézus, monda: Elég eddig. És illetvén annak fülét, meggyógyítá azt.