SZOMBATISKOLAI  TANULMÁNY

8. tanulmány     2009  Február 13 - 19.

A Lélek gyümölcse: hűség

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 25:1-13; Lukács 16:10; 1Thesszalonika 5:23-24; 2Timóteus 3:1-5; Zsidók 11

„A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk” (Gal 6:9).

A hűséget, mint a Lélek gyümölcsét lehet ragaszkodásnak is nevezni. Jelent állhatatosságot, a kitűzött célokhoz való tántoríthatatlan, lankadatlan kitartást, főként nehézségek idején. Szinonimái a lojalitás, ami megingathatatlan hűségre utal; az állandóság, ami a bizonytalanság ellentéte; a rendíthetetlenség, ami az elvek és célok melletti határozott kitartás; az eltökéltség, ami sziklaszilárd elhatározást jelent.

A „hit” és a „hűség” két olyan fogalom, amely bár közeli kapcsolatban áll egymással, jelentésük mégsem ugyanaz. A hit az a meghatározhatatlan erő, Isten ajándéka, ami által bizonyosak lehetünk a még láthatatlan valósága felől. „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsid 11:1). A hűség viszont a hit rejtett, belső rendszerének megnyilvánulása. Ha hiszünk Istenben, cselekedeteink Isten iránti hűségről tanúskodnak. Hűségünkkel hitünkről teszünk bizonyságot. A hűség cselekedetei, mint kötelék fogják össze a hitet az erkölcs szabályaival.

 

A HŰSÉGES ISTEN

Február 14

Vasárnap

 

„Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged” (Zsolt 89:9).

A Lélek gyümölcsének tanulmányozásakor Isten példáját kell szemlélnünk. Hűsége szolgáljon számunkra mintaként! Három trillió évvel földünk teremtése előtt is éppen olyan hűséges volt, mint ma, és három trillió év múlva is éppen annyira hűséges lesz, mint amikor a múlt örökkévalóságában megalapította törvényét. Útjában semmi nem akadályozhatja, útjának irányát senki nem változtathatja meg.

Figyeljük meg Isten hűségének néhány jellemzőjét!

Isten hűségének eredményeként milyen áldásokban részesülhetünk?

1Kor 10:13 ___________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1Thessz 5:23-24 _______________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2Thessz 3:3  __________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zsid 10:23  ___________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Miért olyan fontos Isten hűsége a keresztény életében? Idézzünk fel olyan esetet, amikor egy nehéz helyzeten átsegített az a tudat, hogy Isten hűséges! A felsorolt áldások közül melyik jelenti számomra a legnagyobb segítséget a hétköznapokban?

 

HŰTLENSÉG: A VÉGIDŐ EGYIK JELE

Február 15

Hétfő

 

Mit sugall Jézus kérdése Lk 18:8 versében?

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

 „A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek: tévúton járnak és tévútra vezetnek” (2Tim 3:13, SZIT ford.) – írja Pál apostol. Az emberek ma is olyanok, mint Mózes könyveinek vagy Pál leveleinek megírása idején. Az is igaz azonban, hogy a mai világban könnyebb bűnt elkövetni, mivel társadalmunk szinte arra bátorít. Környezetünk egyre nyitottabbá válik a rosszra, amit bűnös természetünk természetesen kihasznál. Minden az énközpontú életmódot népszerűsíti. A reklámok állandóan arra ösztönöznek, hogy csak magunkkal törődjünk, elégítsük ki vágyainkat: miért is várnék, miért is vonnék meg magamtól bármit, miért is hoznék áldozatot, miért is ne tennék úgy, mint a többi ember? Állandóan ezt halljuk, vagy valami hasonlót: „Mert ön megérdemli!”

A 2Tim 3:1-5 szakaszában felsorolt tulajdonságok közül az első erőteljesen jelen van világunkban. Mi ez a tulajdonság, és miben nyilvánul meg?

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

Aligha ez az első egoista generáció a világon, abban viszont egyedinek számít, hogy az önzést még reklámozzák is. „Csak te vagy a fontos! Először magadnak kedvezz!” – szól a felhívás. Az énközpontúságból nőtt ki egy másik jelenség, a felelőtlen magatartás. Akár a ma nemzedékéről írták volna: „Van oly nemzetség, aki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja. Van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott” (Péld 30:11-12). Olykor úgy tűnik, hogy míg régebben mindenki magáért felelt, manapság már mindenért másokra hárítják a felelősséget, többnyire a szülőkre.

Hogyan erősítheti a média az Isten iránti hűtlenséget még a gyülekezetek tagjaiban is? Legyünk őszinték önmagunkhoz: hogyan hatott gondolkodásunkra a média? Hogyan csökkenthetik Isten iránti hűségünket olvasmányaink, a tévé, a rádió?

 

A HŰSÉG PÉLDÁI (ZSIDÓK 11.)

Február 16

Kedd

 

A zsidókhoz írt levél 11. fejezete olyan bibliai hősökről ír, akiknek hűsége példaértékű. Tetszés szerint válasszunk ki közülük hármat, és írjuk le, melyik cselekedetükkel bizonyították Isten iránti hűségüket még küzdelmek, megpróbáltatások és kísértések közepette is! Milyen nehézségekkel kellett közben szembenézniük? A különbségek ellenére miért vonatkoznak a 11. fejezet alapelvei a mai kor emberére éppen úgy, mint a régi hithősökre?

1) ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3) ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Gondoljunk csak arra, hogy egyikük-másikuk milyen könnyen elcsüggedhetett volna! Mit érezhetett József a börtönben? Mire gondolhatott Sára, miközben egyre csak várta a megígért gyermeket? Mi játszódhatott le Mózes szívében, amikor választania kellett a birodalom minden gazdagsága és „az Isten népével való együttnyomorgás” (25. vers) között? Időnként úgy tekintünk rájuk, mint valami földöntúli, emberfölötti hősökre, pedig pontosan olyan hús-vér emberek voltak, mint mi: tele bűnös hajlammal, kérdésekkel és félelmekkel, a bukás lehetőségével. Azonban gyengeségeik és hibáik ellenére hűségesnek bizonyultak. A hitről nemcsak beszéltek, hanem aszerint is éltek, ezért Isten rendkívüli dolgok elvégzésére használhatta fel őket.

Milyen nehézségekkel szembesülünk, miközben hűségre törekszünk? Soroljuk ezeket két csoportba! 1) Mi az, ami ellen semmit nem tehetünk? 2) Melyek azok a dolgok, amelyeket életünkből eltávolíthatunk?

 

HŰSÉG A MINDENNAPOKBAN

Február 17

Szerda

 

„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az” (Lk 16:10). Tapasztaltuk már az életünkben ezt a törvényszerűséget? Végül is, ha a kisebb dolgokban nem vagyok hűséges, ugyan miért lennék hűséges a nagyobbakban?

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

 „A világnak emberekre van a legnagyobb szüksége – olyanokra, akik el nem adhatók és meg nem vehetők; olyan emberekre, akik lelkük mélyéig igazak és becsületesek; olyan emberekre, akik merik a bűnt nevén nevezni; olyan embe­rekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket; olyan emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég” (Ellen G. White: Előtted az élet. Budapest, 1992, Advent Kiadó. 55. o.)!

A következőkben a hűség alkotóelemeiről olvashatunk:

Megbízhatóság – Ha valaki megbízható, akkor lehet rá számítani. Hagytunk cserben valakit mostanában? Milyen érzés volt? Mit árul el az ember jelleméről, ha hiányzik belőle a megbízhatóság?

Becsületesség – A becsületesség igazság. A becsületes ember nem hajlandó lopni, csalni, hazudni. A becsületesség az erős jellem egyik építőköve, ezért életünk minden napján eszerint kell eljárnunk!

Tisztesség – A tisztesség a becsület törvénytára. Ha valaki tisztességes, akkor van hite és vannak erkölcsi értékei, amelyek szerint él. Mások hitét és értékeit is tiszteletben tartja. A tisztesség is a jellem egyik építőköve.

Ragaszkodás – Ha valaki ragaszkodik a másikhoz, akkor nehézségek idején is támogatja, és kitart mellette. A ragaszkodás fontos része a barátságnak, de vajon az is ide sorolható, ha valami olyat tesz meg az ember a barátjáért, ami helytelen? Vannak-e a hűségnek határai? Hogyan lehet túlzásba vinni valami jót, mint pl. a ragaszkodás?

Vegyük sorba újból az itt felsorolt tulajdonságokat! Milyen mértékben sikerül a hűség erényeinek megfelelnem? Melyik tulajdonságban kellene még erősödnöm? Min kellene változtatnom, hogy még hűségesebben kitartsak amellett, amiről tudom, hogy helyes? Hogyan tudom a szükséges változást elérni?

 

A VÉGSŐKIG VALÓ KITARTÁS

Február 18

Csütörtök

 

Lehetséges, hogy ismét a nagy csalódás időszakában élünk? Persze nem azért, mintha Jézus eljövetelének új időpontját hangoztatnánk. Jelenlegi csalódásunk oka sokkal nehezebben megfogható, bár éppoly valós: mintha kevesebb hangsúlyt fektetnénk Jézus második eljövetelére, valószínűleg azért, mert úgy reméltük, mostanra biztosan visszatér.

Olvassuk el Mt 25:1-13 verseit! Figyeljük meg, hogy a vőlegényre várók közül mindenki lefeküdt aludni. Ám amikor megérkezett a vőlegény, mindenki felébredt, öt szűz mégis lekéste a menyegzőt. A XXI. században hogyan foroghatunk mi is hasonló veszélyben?

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

Olvassuk el Mt 24:44-50 verseit! Hogyan változtatott életstílusán a gonosz szolga, amikor úgy gondolta, Ura nem jön vissza olyan hamar, mint hitte? Mi a példázat üzenete azok számára, akik talán úgy érzik, hogy Jézus késlekedik?

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

Talán nem teljesül olyan hamar, amire várunk, de Gal 6:9 szavaiból vigaszt meríthetünk: „A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”

Isten népe számára a XXI. században nem az a kérdés, vajon hűséges-e Isten. Már tudnunk kell, hogy Isten hűségesen megtartja minden ígéretét. A döntő kérdés az, vajon én kitartok-e a végsőkig!

A jövővel kapcsolatos kérdésre adott válasz, hogy vajon kitartok-e a végsőkig, már a jelenből kikövetkeztethető. Merre tart ma a lelki életem? Kegyelemben növekedve naponként odaszánom-e magam Istennek, vagy apránként, szép lassan, egyre jobban hozzáidomulok a világhoz, és átveszem a szokásait? Mit árul el válaszom magamról és arról, hogy milyen a kapcsolatom az Úrral?

 

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Február 19

Péntek

 

„Mindazáltal, ahogy a csillagok haladnak roppant körforgásukban a számukra kijelölt pályán, úgy Isten sem siet és nem is késik szándéka véghezvitelében. A nagy sötétség és a füstölgő kemence jelképében Isten kijelentette Ábrahámnak Izrael egyiptomi szolgaságát, s azt, hogy rabságuk ideje négyszáz évig tart. ’Annakutána – mondta – kijönnek nagy gazdagsággal’ (1Móz 15:14). Ez ígéret ellen hiába harcolt a fáraó büszke birodalmának minden hatalma. ’Ugyanazon napon – amelyet Isten megjelölt ígéretében – az Úrnak minden serege kijöve Egyiptomnak földéről’ (2Móz 12:41). Ugyanígy határozta meg a mennyei tanács Krisztus eljövetelének óráját is. Amikor az idő hatalmas mutatója ehhez az órához ért, Jézus megszületett Betlehemben” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 23. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1.       Társadalmunkban milyen nehézségekkel kell szembenéznie azoknak, akik hűségesek akarnak maradni Jézushoz? Hogyan tudunk helytállni az ilyen nyomás alatt is? Hogyan segíthetjük egymást ebben a küzdelemben?

2.        Gondoljunk vissza, mit olvastunk, néztünk, ill. hallgattunk meg az elmúlt 24 órában! Erősítette mindez, vagy inkább rombolta hitünket? Mi következik válaszunkból?

3.       Beszéljük meg a ragaszkodó hűség kérdését! Milyen összefüggésben helyes a ragaszkodás? Mindig az volna? A másik emberhez való ragaszkodás mikor jelenti az Istentől való eltávolodást?

4.        Származhat-e veszély abból, ha valaki túlontúl hűséges? Másként fogalmazva, hogy lehet túlzásba vinni a hűséget?

5.       Milyen gyakorlati módszerek segítségével lehet Jézus második eljövetelének váradalmát életben tartani otthonunkban és gyülekezetünkben? Mert bizony minél tovább tart a várakozás, annál könnyebb megfeledkezni róla, közben felveszünk rossz szokásokat, vagy helytelen gondolkodásmódot alakítunk ki. Hogyan emlékeztessük fõként egyházunk régebbi tagjait, hogy a második eljövetel ígéretét és valóságát nagyon fontos élénken emlékezetünkben tartani?

 

IDÉZET KEMPIS TAMÁSTÓL

Ha igazán ismered Krisztust, gazdag vagy, ez mindenre elég. Ő megad mindent, amire szükséged van, tehát nem kell hiányában másokra számítanod. Az emberek megváltoznak és gyengék, nem számíthatsz rájuk. Aki ma támogat, holnap ellened fordulhat, olyan könnyen változik, mint a szél. Krisztus azonban örökké hűséges.

Teljes bizalmadat Istenbe vesd! Tisztelettel szeresd! Ő majd odafi­gyel rád. „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük” (Zsid 13:14). Bárhol is legyél, idegen és vándor maradsz. Addig nem is nyugodhatsz meg igazán, amíg belülről Krisztushoz nem kapcsolódsz. Miért keresed itt, hol is pihenhetsz meg? Nem ez az otthonod, hanem a menny az! Itt minden csak ideig-óráig tart, ami alól te sem lehetsz kivétel.

Ha segítségre van szükséged ahhoz, hogy nemes, mennyei dolgokról tudj elmélkedni, gondolj arra, hogy milyen készségesen vállalta Krisztus a kereszthalált! Időzz el szent sebeinél! Így komoly vigasztalást lelsz a nehézségek között, és ez segít kihúzni a fullánkot minden bajból, amit a világ utadba küld. Krisztus is úgy élt a földön, mint te. Megvetették, elutasították, még a legjobb barátai is elhagyták, amikor nagy bajban volt.

Krisztus vállalta a szenvedést – te mernél panaszkodni? Krisztusnak voltak ellenségei, voltak, akik elpártoltak tõle – te mégis azt várnád, hogy mindenki a barátod legyen, és jót tegyen veled…?

Ha képes vagy a dolgokat helyesen értékelni, nem az emberek elmondása szerint, akkor bölcs vagy, és Isten a tanítód.