tanító melléklet

7. tanulmány   −  2008  Február 7 - 13.

A próféták munkája

A lecke rövid áttekintése

                            ALAPIGE: Hóseás 12:13

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. A próféta munkája (Ézsaiás 53)

 1. Az evangélium hirdetése miért képezte fontos részét Isten tervének úgy az ókori idõkben, mint ahogy ma is?

 2. Mondjunk egy-két példát arra, ahogy Isten a próféták által vezette népét!

II. A bûn megdorgálása (Ézs 1:15-17)

 1. Isten hogyan használta fel a prófétákat a bûnök helyreigazítására és megdorgálására?

 2. Hogyan éreznénk magunkat, ha Isten üzenetet küldene nekünk, mert valami rosszat tettünk?

 3. Hogyan lehetnénk készségesebbek Isten Igéjének feddését hallva?

III. Jövendölések (Dán 9:24-27)

 1. Prófétái által Isten fontos igazságokat mutatott meg a jövõrõl. Ez milyen érzéseket kelt bennünk?

 2. Hogyan használhatóak helyesen a próféciák arra, hogy az emberek Istenhez forduljanak, és elfogadják Jézust Megváltójuknak? Milyen elõnyei ill. hátrányai lehetnek, ha a próféciákra építjük az evangelizációt?

 3. Hogyan mondhatjuk el a legjobban, hogy Isten tudja a választ a jövõt illetõ kérdésekre?

Összefoglalás: A prófétáknak sok feladatuk volt, többek között az evangélium hirdetése, útmutatás az emberek számára, bûnök helyreigazítása, és a jövõt is elõrevetítették, hogy Isten népe megértse és elfogadja Isten megváltási tervét.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

A lelki növekedés alapja: A próféták feladata, hogy továbbítsák Isten üzenetét az embereknek. Az üzenet tartalma az evangélium, az egyház és a jövõ.

Mit mondanánk, ha meg kellene határoznunk, ki a “próféta”? Az a próféta,

 1. akit Isten elhívott;

 2. akit az egyház kijelölt vagy megválasztott;

 3. aki jövendõmondással keresi a kenyerét.

Mi a próféta munkája?

 1. jövendölés;

 2. az embereknek továbbítja Isten üzeneteit;

 3. Isten akaratát magyarázza az embereknek;

 4. vallási útmutatást ad a népnek;

 5. Mind a négy igaz

  “A próféta leginkább az igazságosság, lelkiség és az erkölcsös magatartás tanítója volt; erkölcsi reformer, akinek az üzenetei útmutatást, tanácsot, feddést és figyelmeztetést közvetítettek. Munkájához gyakran hozzátartozott a jövõbeli eseményekre vonatkozó jövendölések közlése” (SDA Bible Dictionary. 903. old.).

  A prófétai munka soha nem volt egyszerû vagy könnyû. Sok próféta mártírhalált halt, mert olyasmit jövendölt, amit az emberek nem akartak hallani. Elõfordult, hogy a prófétákat megfosztották ételüktõl, elszakították otthonuktól, barátaiktól és szeretteiktõl.

  Gondold át: Ha a prófétát Isten hívta el arra a feladatra, amit végez, akkor miért kell mégis nehézségeket átélnie, hitetlenségbe és elutasításba ütköznie?

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!BIBLIAKOMMENTÁR

I. A próféta és az evangélium hirdetése

Ézsaiás és Keresztelõ János között számos hasonlóságot fedezhetünk fel. Ézsaiás az Ószövetség egyik legkiemelkedõbb prófétája, Keresztelõ János pedig az Újszövetség egyik legnagyobb prófétája volt. Mindketten Jézus eljövetelét hirdették. Jánost az új Illésnek nevezték, és ilyen alapon mondhatnánk Ézsaiást “az Ószövetség Jánosának”. Mindketten különleges munkát végeztek, és Isten egy meghatározott üzenetét hirdették.

Gondold át: Valaki olvassa fel Ézs 53:1-5 és Jn 1:29 verseit! Mi volt az üzenetük? Kinek szólt ez az üzenet? Miben különbözött Ézsaiás üzenete Jánosétól? Miért volt különbözõ?

Mózes elsõ könyvétõl A jelenések könyvéig hangzik az evangélium. Mindig is a próféták elsõdleges feladata volt ennek az üzenetnek a hirdetése.

Gondold át:

 1. Mi az evangélium üzenete?

 2. Miért kell ma is hirdetnünk ezt az üzenetet?

 3. Miért fontos a megváltás evangéliumáról beszélni, mielõtt Isten bármely más üzenetét hirdethetnénk?

II. A próféta és az egyház

Isten már korán kiválasztott embereket prófétáiul. Mindegyiknek megvolt a maga feladata, de mind a megtérés és az üdvösség üzenetét hirdette.

Amíg Jézus a földön élt, ugyanezt az üzenetet hirdette életével és halálával is. Feltámadásával bevégezte a megváltás munkáját.

Amikor Jézus visszatért a mennybe, az õskeresztény egyház még a kialakulás stádiumában volt. Különleges vezetésre, sok tanácsra és bátorításra volt szüksége. Isten látta, hogy mi kell népének, és ismét küldött egy különleges hírnököt, hogy üzenetét közvetítse a fiatal egyháznak.

Gondold át:

 1. Az õskeresztényeknek miért kellett ilyen sok segítség? Miért volt Isten népének útbaigazításra és vezetésre szüksége?

 2. Ki által nyújtott Isten segítséget? A választ megtaláljuk ApCsel 6:1-4 verseiben.

» Vajon a hetednapi adventisták úttörõi miért idegenkedtek annyira a szervezett egyházi felépítéstõl, noha Isten egyértelmûen a tudomásukra hozta akaratát?

» Mi az egyházszervezet értéke? Milyen hátrányai lehetnek a szervezettségnek? Hogyan változtathatók a negatívumok pozitívummá?

III. A próféta és Isten népének vezetése

Gondold át: Készítsük elõ és írjuk le a következõ igeszakaszokat! Alkossunk 2-3 fõs csoportokat. Mindegyik csoport olvassa el az alábbi igeszakaszok egyikét, majd beszéljük meg közösen, hogyan vonatkoznak ezek a szövegek mai életünkre!

1Kir 18:21; Jer 23:36; Mt 7:1; Mal 3:8-10; Mt 6:24

A Bibliában a próféták tanácsokat adtak az emberek hétköznapi életére vonatkozóan. Jézus is beszélt a mindennapi élet dolgairól. Olvassuk el az adott verseket, és beszélgessünk arról, hogy érvényesek-e még ma is a régi próféták útmutatásai!

IV. A próféták és a jövendölések

Amikor a prófétákra és a munkájukra gondolunk, akkor elsõként a jövendölések jutnak róluk eszünkbe. Ahogyan már eddig is megállapítottuk, sokkal többet jelent prófétának lenni a jövendölések elmondásánál.

Gondold át:

 1. Nevezzünk meg néhány prófétát, és elevenítsük fel próféciájukat is!

 2. Milyen próféciát említhetünk, ami feltételhez volt kötve, ami csak akkor teljesült volna, ha az emberek megtérnek bûneikbõl?

 3. Ellen G. White melyik próféciája teljesedett már be, és melyik látszik most teljesedni?

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

  Az elmúlt években az egyházban számos kérdés, probléma és vita került elõtérbe a prófétálás ajándékával kapcsolatban. Ezenkívül nézeteltérések alakultak ki tagok és vezetõk között is a Biblia magyarázatával, a Prófétaság Lelkével és még a hagyományosnak számító bibliai témákkal kapcsolatban is.

  Gondold át: Vajon az egyház kész legyen megvitatni bármilyen kérdést, ami csak felmerül? Miért vagy miért nem? Korlátozható, hogy mirõl lehet vitázni, és mirõl nem? Miért, vagy miért nem?

  » Milyen kérdésekkel nézett már az egyház szembe a múltban? Hogyan kezelték az egyház vezetõi és az egyes tagok ezeket a kérdéseket?

  Elgondolkodtató kérdések:

 1. Ki felelõs az egyház egységéért? A vezetõség vagy a tagok? Miért?

 2. Ha nem értünk egyet az egyház bizonyos döntéseivel, akkor mi a legmegfelelõbb lépés?

 3. Ha az egyházban felmerül egy probléma, hogyan szoktunk reagálni?

 • Csöndben maradunk, és addig rágódunk a dolgon, amíg az hatással nem lesz az Úrral és az egyházzal való kapcsolatunkra?

 • Elhagyjuk a szervezett egyházat, és saját közösséget alapítunk?

 • Megbeszéljük a problémát vezetõinkkel, imádkozunk, és bízunk abban, hogy az Úr majd vezet bennünket ebben a helyzetben?

 • Leírjuk, kiadjuk és terjesztjük a saját nézeteinket és sérelmeinket?

Melyik megoldás segíti elõ legjobban Isten munkáját? Miért?

Bizonyságtevés:

Mit tegyünk, ha egy ismerõsünk nem ért egyet valamivel, vagy megbotránkozik valamin, ami a gyülekezetben vagy az egyházban történik? Mit mondhatunk neki vagy tehetünk érte, hogy a segítségére legyünk?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

Sok embernek igen nehezen megy a változtatás. Van, aki úgy gondolja, hogy minden változás csak rossz lehet, míg másoknak csak az unalom ellen kell a változás. Vannak, akik a hagyományokat bibliai igazságként fogadják el.

Az idõk változnak. Különbözõ generációk és kultúrák másképpen látják a dolgokat. A tanítás és a prédikálás módszerei is változnak, ahogyan új és jobb módszereket találunk. A régi mondás, miszerint “Ami jó volt nekem, jó lesz a gyerekeimnek is!” nemcsak hamis, hanem egyenesen veszélyes is lehet gyerekeink testi és lelki épségére nézve. Egyedül Isten Igéje nem változik soha. Nem szabad összekeverni a változó dolgokat a változhatatlanokkal! Rendkívül fontos, hogy megértsük ezt az elvet!

Kérdések az alkalmazáshoz:

 1. Tegyük fel, hogy Isten prófétájának hív el. Mit válaszolnánk hívására? Mi lenne az elhívással járó legnehezebb rész?

 2. Hogyan fogadnánk, ha valaki rendreutasítana, vagy változást javasolna az életünkben, mondjuk

 • a) egy általunk igen tisztelt személy;

 • b) a helyi gyülekezet vagy az egyház egésze?

 1. Éreztük már olvasás közben Isten Igéjének feddését? Mit tettünk akkor?

 2. Hogyan kellene viszonyulnunk az egyházban történõ változásokhoz?

 3. Hogyan kellene viszonyulnunk az egyház vagy saját gyülekezetünk döntéseihez a következõket illetõen: az istentisztelet menete; evangelizációs módszerek; zene; tanítási módszerek?

Imával fejezzük be a Biblia tanulmányozását!