tanító melléklet

6. tanulmány   −  2008  Január 31 - Február 6.

A próféták próbaköve

A lecke rövid áttekintése

                        ALAPIGE: Galata 2:11-14

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. A próféták vizsgálata (Ézs 6:1-10)

 1. A próféta látomásai hogyan befolyásolják az üzenetét?

 2. Milyen próbát találunk Ézs 8:20-ban az igazság vizsgálatára?

 3. Még milyen próbakövet említ Jer 28:9?

 4. Mit mond még el Jer 18:6-10 errõl a próbáról?

 5. Mi a negyedik próbakõ, amit 1Jn 4:1-2-ben találunk?

 6. Milyen végsõ próbát említ Jézus Mt 7:15-23 verseiben?

II. A próféták nem tökéletesek (Gal 2:11-14)

 1. Isten milyen embereket használ fel akaratának kinyilatkoztatására? Mit mond errõl Gal 2:11-14, ill. más igehelyek?

 2. Milyen érzést kelt a tudat, hogy hibáink ellenére Isten bennünket is felhasználhat?

III. Próbára téve (Jer 28:5-11)

 1. Gondoljunk bele, hogyan érezheti magát egy próféta, amikor nyilvánosan próbára van téve! Hogyan tehetünk próbára valakit, aki azt állítja, hogy Isten üzenetét hirdeti? Hogy tehetjük ezt meg anélkül, hogy elutasítónak, bántónak tûnnénk, és érzõdjön rajtunk a közösség Jézusba és Isten Igéjébe vetett hitét erõsítõ szándék?

 2. Hogyan kell próbára tennünk Ellen White írásait?

Összefoglalás: Isten sokszor álmokkal és látomásokkal mutatja meg önmagát a prófétáknak, viszont nem minden álom és látomás származik Istentõl. Tegyük próbára a prófétákat és üzenetüket, és azt fogadjuk el, ami Istentõl származik!

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

A lelki növekedés alapja: A Bibliában találunk olyan próbaköveket, amelyek segítségével el tudjuk dönteni, hogy a próféta Isten nevében szól, vagy a saját üzenetét mondja. Ezek a próbák megerõsítik Isten Igéjébe vetett hitünket.

Ma sokan állítják magukról, hogy a jövõbe látnak. Csak meg kell nézni az újságok címlapjait, amíg a pénztárra várunk pl. a sarki közértben (vagy más üzletben), és különbözõ neveket ill. jóslatokat láthatunk. (Ha megoldható, vigyünk magunkkal a csoportba ilyen újságcikkeket!) Fõleg az év vége felé és az új év elején szaporodnak meg az ilyen témájú cikkek.

Jean Dixon és Nostradamus talán a két legismertebb jövendõmondó. Milyen neveket ismerünk még, akik kezdenek népszerûvé válni?

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!

                        BIBLIAKOMMENTÁR

I. Álmok, látomások és angyalok – Isten hírnökei

Kezdetben Isten szemtõl-szembe beszélt Ádámmal és Évával. A bûn miatt azonban ez késõbb lehetetlenné vált. Isten attól fogva álmok és látomások által szól az emberhez. Az angyalok is Isten üzeneteit közvetítik.

Gondold át: Olvassuk fel a következõ igeszakaszt: 4Móz 12:5-6! Isten mit fog még felhasználni arra, hogy népével kapcsolatot tartson? Miért pont ezeket az eszközöket használja, és nem valami mást? Még milyen módon üzenhet Isten a prófétáknak?

Gondold át: Olvassuk fel a következõ verseket: Zak 1:9, 13-14!

 1. Hogy szólt Isten Mózeshez?

 2. Olvassuk fel 4Móz 12:7-8 versét! Mit látott Mózes, amikor Isten szem-tõl-szembe beszélt hozzá?

 3. Vajon Mózes miért csak hátulról látta Isten alakját?

 4. I. Az igaz próféta próbája

  Csak tanítóknak: Készítsük elõ a következõ verseket, akár egy külön papíron, akár egy táblára írva: Jn 3:27, 34; Ézs 8:20; 1Thessz 5:20-22; Jn 5:39!

  Ahogy már korábban is beszéltünk róla, nem mindenki próféta, aki annak mondja magát. Isten viszont nem hagy minket kétségek között, amikor valaki azt állítja, hogy az Õ nevében szól. Konkrét útmutatást adott azzal kapcsolatban, hogyan tehetünk próbára bárkit, aki azt állítja, hogy Isten üzenetét hirdeti. Azt is megtudhatjuk, hogyan tehetjük próbára az üzenet igazságát.

  Gondold át:

 5. Valaki olvassa fel Jn 3:34 versét! Kérdés: Itt ugyan János kifejezetten Jézusról beszél, de hogyan segíthet tanácsa próbára tenni a prófétákat ill. üzeneteiket?

 6. Valaki olvassa fel Jn 3:27 versét! Kérdés: János szerint honnan ered az igaz prófécia?

 7. Valaki olvassa fel Jn 5:39 versét! Kérdés: Kirõl beszél az igaz próféta? Minek mondja Jézust?

 8. Valaki olvassa fel Ézs 8:20 versét! Kérdés: Milyen próbának kell alávetni minden próféciát, hogy biztosak legyünk igazságában?

 9. Valaki olvassa fel 1Thessz 5:20-22 verseit! Kérdés: Mit tegyünk, miután megpróbáltuk a prófétát és az üzenetét is?

 10. III. Ellen G. White – próféta és prófétálás

  “Beszédemben elmondtam: nem állítom magamról, hogy próféta vagyok. Néhányak meglepõdtek ezen a kijelentésen, és mivel olyan sokat beszélnek errõl, megpróbáltam rá magyarázatot adni. Voltak, akik prófétának neveztek, de én soha nem használtam ezt a címet… Munkám sokkal többet foglal magában, mint amit e név jelöl. Az Úr küldöttének tartom magam, aki népéhez szóló üzeneteit közvetíti” (Ellen G. White: Selected Messages. 1. köt. 35–36 old.).

  A hetednapi adventisták prófétának tartják Ellen White-ot, és ez alapvetõ hitelveinkben is szerepel.

Gondold át: Az elõbbi idézet alapján válaszoljunk a következõ kérdésekre:

 1. Mennyire állnak összhangban Ellen G. White írásai a Biblia tanításaival?

 2. Állította valaha Ellen G. White, hogy saját írásai a Biblia felett állnának?

 3. Milyen hangsúlyt fektet a Bibliára?

 4. Írásaiban található-e olyan információ, amit abban a korban általában nem tudtak vagy nem értettek? (Más szóval, prófétált-e valaha olyanról, amit az akkori világ még fel sem fedezett, vagy jelentõségét nem értette?)

 5. Az egyház próbára tette Ellen G. White írásait a Bibliában elõírt módon?

 6. Õ kit tekintett példaképünknek és Megváltónak?

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

A múltban gyakran elõfordult (néha még ma is), hogy Ellen G. White írásaival akartak megfélemlíteni másokat. Olyan dolgokat akartak bizonyítani vele, méghozzá olyan módon, amit õ nem gondolt, és soha nem hagyott volna jóvá. Bizton állíthatjuk, hogy ha ma élne, további tapasztalatokat írna errõl a témáról. Sajnálatos, hogy írásainak helytelen használata miatt sokan elhagyták az egyházat, és még többen vannak az egyházban, akik elutasítják Ellen White szavait!

Kérdések az alkalmazáshoz:

Mennyit tudsz Ellen G. White-ról és írásairól? Milyen tapasztalataid vannak vele és írásaival? Mit tehetnél, hogy õszintén és nyitottan tud értékelni személyét és írásait?

Bizonyságtevés:

Az egyház sok idõt és pénzt fordít a Biblia tanítására. A legtöbb tanítás a próféciákkal foglalkozik. Sok könyvet és tanulmányt írtak, sok szemináriumot és evangelizációs sorozatot tartottak a próféciák témakörében.

Gondold át: Fontos, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektessünk a próféciákra? Miért vagy miért nem? Milyen kapcsolat van a prófécia tanítása, ill. Jézus és a kegyelem tanítása között?

Hogyan segíthetünk személyesen valakinek, aki kételkedik a bibliai próféciákban? Mit kell tudnunk, mielõtt másnak a segítségére lehetnénk?

Gondold át: Más egyházak hiszik, hogy mai próféták vezetik õket. Ha egy barátunk ebben hinne, hogyan magyaráznánk el neki, amit a Biblia mond a próféták próbakövérõl, méghozzá anélkül, hogy bántóak lennénk?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

A felnõttek gondolataira hatottak saját tapasztalataik, tanáraik, szüleik és barátaik. Az évek alatt összegyûjtött véleményeknek és elveknek az érvényességét néha nem árt felülvizsgálni! Ahogy gyarapodunk tudásban és élettapasztalatokban, lehet, hogy már másképp látunk bizonyos elképzeléseket és hitkérdéseket, mint korábban.

Változtatni nehéz, így elõfordulhat, hogy meg sem vizsgálunk olyan új gondolatokat és új bizonyítékokat, amelyek álláspontunk megváltoztatására késztetnének. Talán nem is tudjuk pontosan, milyen fontos az egyház küldetése szempontjából megérteni a bibliai próféciákat!

Gondold át: Milyen lépéseket tehetünk meg ma azért, hogy nagyobb tudásunk legyen? Mennyire vagyunk hajlandóak megváltoztatni a nézeteinket, amikor újabb ismeretekre teszünk szert? A bibliai próféciák és Ellen White írásaiból melyik részek átértelmezése segítené ez Istennel való kapcsolatunkat?

Imával fejezzük be a Biblia tanulmányozását!