bibliaversek gyüjteménye

11. tanulmányhoz   2008  December 6 - 12.

Krisztus engesztelő áldozatának áldásai

   Vasárnap 

I. Kor. 15,16-18.

 1. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.

 2. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.

 3. A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.

I. Pét. 3,21-22.

 1. A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;

 2. A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.

Róm. 8,34-39.

 1. Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk:

 2. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

 3. A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.

 4. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett,

 5. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,

 6. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Ján. 17,4-5.

 1. Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.

 2. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.

Ján. 19,30.

 1. Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.

I. Pét. 3,22.

 1. A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.

Zsid. 10,12-13.

 1. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,

 2. Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.

Zsid. 9,28.

 1. Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.

Fil. 2,10-11.

 1. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

 2. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Jel. 17,14.

 1. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.

   Hétfő 

Zsid. 7,25.

 1. Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.

I. Ján. 1,9.

 1. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

I. Ján. 2,1-2.

 1. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

 2. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.

I. Ján. 4,10.

 1. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

Eféz. 4,32.

 1. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.

Csel. 5,31.

 1. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot + és bűnöknek bocsánatát.

Zsid. 2,17.

 1. Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.

   Kedd 

Ján. 16,23-24.

 1. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

 2. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Csel. 5,31.

 1. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.

Eféz. 1,3.

 1. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

Eféz. 2,18.

 1. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

Zsid. 1,3.

 1. A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

Zsid. 4,16.

 1. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Zsid. 13,20-21.

 1. A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,

 2. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.

Zsid. 10,12.

 1. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,

Eféz. 1,6.

 1. Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

Ján. 14,16-17.

 1. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

 2. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Csel. 2,23.

 1. Azt, a ki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:

Jel. 8,2-5.

 1. És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita.

 2. És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék előtt vala.

 3. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe.

 4. Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.

   Szerda 

Ján. 3,35.

 1. Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.

Kol. 1,16-17.

 1. Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

 2. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

Zsid. 1,3.

 1. A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

Máté 5,45.

 1. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Luk. 6,35.

 1. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.

   Csütörtök 

Ján. 14,16-17.

 1. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

 2. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Ján. 16,8-11.

 1. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

 2. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;

 3. És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem;

 4. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.

Róm. 8,9-14.

 1. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

 2. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.

 3. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

 4. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:

 5. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

 6. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.