tanító melléklet

9. tanulmány   −  2008  November 22 - 28.

A megváltás hasonlatai

 

A lecke rövid áttekintése

ALAPIGE: Róma 3:25

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. Megváltás, megbékélés, megigazítás – ingyen (Gal 4:4-5; Tit 2:14)

  1. Ha az elsõ advent idején Jézus nem kisbabaként jön el, és jászolban fekszik, vajon másként viszonyultak volna hozzá az emberek? El tudta volna érni a kiközösítetteket és az elnyomottakat?

  2. Ha egy kapcsolat megromlik, mi a legszebb része a megbékélésnek? Miért?

  3. Krisztus döntötte el, hogy meghal helyettünk. Milyen érzéseket kelt bennünk döntése? Mi lett volna a sorsunk, ha Jézus nem hajlandó erre az áldozatra?

  4. Hogyan határozhatjuk meg, mi a megigazítás? Miért küzdünk a bizonytalansággal, noha bizonyosságunk lehet a megigazításban, ha hittel kérjük Jézustól?

II. A szeretet az egyetlen motiváló erõ (1Jn 4:8)

  1. A megváltás melyik képe jelenti számunkra a legtöbbet? Miért? Ha lenne három percünk valakinek Jézusról beszélni, hogyan használhatnánk ezt a képet?

  2. Vannak a megváltási tervnek olyan részei, amelyeket nehezebb elfogadni, mint a többit? Mi okozza a nehézséget?

Összefoglalás:

Mivel Krisztus eldöntötte, hogy meghal helyettünk, oly módon kapcsol magához, amit más mennyei lény nem érthet meg, és nem is tapasztalhat.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

Hogyan tudnánk megmagyarázni valakinek, aki sosem látott havat, hogy milyen is a hó? Adhatunk tudományos leírást róla, elmondhatjuk, milyen érzés tapintani, vagy hogy néz ki, amikor mindent betakar. Ha olyan helyen nõttünk fel, ahol gyakran hull a hó, saját élményeinkrõl is beszélhetünk. Emlékeink lehetnek kellemesek, de felidézõdhetnek az adott eseménnyel kapcsolatban nehézségek is.

Mennyiben hasonlítható, amikor egy 12 éves gyereknek próbáljuk megmagyarázni az engesztelést ahhoz, amikor egy trópusi vidékrõl származó embernek beszélünk a hóról? Az Igében az engesztelést bemutató részek közül melyik segít a legjobban megérteni, és mi késztet leginkább a válaszadásra?

A csoport néhány tagja meséljen a havazással kapcsolatos élményeirõl! Majd beszélgessünk arról, hogyan kapcsolódik a Szentírásban a és a bûn képe (lásd Zsolt 51:9; Ézs 1:18)!

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!

                        BIBLIAKOMMENTÁR

I. Az elveszettek nyelvén közvetíteni a megváltást

“A kommunikáció kétirányú utca” – fogalmazott valaki. Egy másik vélemény szerint: “A kommunikáció a gondolatok cseréje”. Talán valaki hozzátenné: “A kommunikáció kapcsolat építése két ember között.” Nézzük meg a szótárban, mit jelent a kommunikáció szó! Hasonlítsuk össze az ott talált meghatározást a fentiekkel! Miben hasonlítanak?

Mit akart Jézus közölni, amikor eljött, hogy az életével mutassa be a megváltást az embereknek? A kérdésre adott válaszunk hogyan kapcsolódik a kommunikációra vonatkozó fenti részhez?

Gondold át: Akkor eredményes a tanács, vagy akkor lehet igazán gondolatokat közölni, ha valaki rendelkezik hiteles információval, és egy másik személy kész hallgatni rá. Amikor Krisztus a földre jött a megváltási tervet bemutatni, voltak, akik örömmel fogadták, mások pedig miután meghallgatták, elutasították; de akadtak olyanok is, akik késõbb mégis akartak hallani a megváltásról. Olvassuk el Jn 1:12 versét! Akik elfogadták, minden értéket meghaladó ajándékot nyertek. Beszélgessünk a másik két csoportról! Krisztus mai tanítványai hogyan juttathatják el az üzenetet e két csoportnak?

II. A megváltás nyelvezete

Pál e szavakkal írt Timóteusnak a megváltásról a levelében: “Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bûnösöket üdvözítse, akik közül az elsõ én vagyok” (1Tim 1:15, új. prot. ford.). Olvassuk el együtt 1Tim 1:1-17 szakaszát! Beszélgessünk arról, hogyan kapcsolódik mindez a következõ mondáshoz: “Inkább lennék én magam egy élõ igehirdetés, minthogy egy egész napot végigprédikáljak”, vagy “Ne prédikálj, hanem cselekedj”!

Hasonlítsd össze és mérlegeld: Az észak-amerikai kontinensen az Európából érkezõ telepesek szembetalálkoztak az amerikai indiánokkal. Kulturális, tapasztalatbeli és nyelvi különbségek voltak közöttük. E különbségek sok problémát és igazságtalanságot kiváltottak. Néhány válaszfal akkor kezdett leomlani, amikor a betelepülõk igyekeztek megérteni az amerikai indiánokat.

Egy hasonlat szerint, amikor Isten az emberiség számára érthetõvé akarta tenni a megváltást, az olyan, mintha valaki a “hangyák nyelvén” próbálna beszélni. Ugyan hogyan tudnánk rávenni a hangyákat: ne tegyék tönkre a piknikünket, és ne másszanak bele az ételünkbe? Gondoljunk csak Róm 3:19-26 szakaszára! Hogyan mutathatjuk be a megváltást a családunknak, szomszédainknak és munkatársainknak?

III. Történetek a megváltásról: a posztmodernizmus szakadékának áthidalása

A Szentírás 66 könyvbõl áll. Az Ige elbeszéléseibõl kitûnik, hogyan hat Isten az emberek életére. Egy olyan világban élünk, amelynek megvan a maga felfogása, világnézete. “A leggyakrabban elkövetett hibánk az evangelizálásban talán az, hogy onnan indulunk el, ahol mi vagyunk, ami minket érdekel, és nem onnan, ahol õk vannak” (George G. Hunter III: How to Reach the Secular People. Nashville, 1992, Abingdon Press. 102. old.). Ez egy nagyon lényeges pont! Amikor az üzenetünkrõl akarunk beszélni, fõleg világi embereknek, nagyon vigyázzunk, nehogy azt gondoljuk, hogy õk is onnan indulnak ki, ahonnan mi! Nem jutunk messzire velük, ha ilyeneket mondunk: “Az Igében ez és ez áll…”, amikor õk még abban sem biztosak, hogy Isten valóban létezik!

A Szentírás történeteiben és hasonlataiban példákat találunk arra, hogyan hathatnak másokra is Krisztussal szerzett saját tapasztalataink. Elmondhatjuk a magunk történetét, ha Isten elvezet valakihez, akit épp mi érhetünk el.

Hasonlítsd össze és mérlegeld: Amikor Pál meg akarta nyerni a zsidókat Krisztusnak, a törvénnyel kezdte a beszédét, azzal, ami létük értelmét jelentette (lásd Róm 2:1-19). Amikor János beszélt Jézusról, a világosság és a szeretet fogalmát használta (lásd 1Jn 1:5-7; 4:7-11). Mit tanulhatunk e példákból?

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

Elgondolkodtató kérdések:

A Biblia számos hasonlattal mutatja be, hogy mit akar Isten ajándékozni bûnössé lett gyermekeinek. Írjunk össze egy listát e hasonlatokról, majd beszélgessünk el róluk. Mit mond el Istenrõl a “megváltás története” kifejezés? Mit tudhatunk meg a jellemérõl, a szeretetérõl, a türelmérõl és a haragjáról?

Kérdések az alkalmazáshoz:

  1. A gyermekekbõl gyakran önkéntelenül tör fel a bölcsesség. Amikor az egyik óvodástól megkérdezték, mit tanultak Jézusról a szombatiskolában, így válaszolt: “Jézus olyan, mint egy ölelés”. Ez a gyerek csonka családban él. Rájött, hogy Jézus segíthet rajta, amikor nincs nyugalom az otthonukban. Vajon még milyen képekkel fejezhetik ki az emberek, hogy mit jelent nekik Jézus?

  2. Beszéljünk arról, kinek mitõl válik Jézus valósággá és személyessé! Ezekrõl az élményeinkrõl beszéljünk egy barátunknak a munkahelyünkön!

Bizonyságtevés:

Olvassuk el 2Kor 5:18-21 verseit! Hogyan élhetünk igazán Krisztus tanítványaként? “Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk” (2Kor 5:20). Keressük ki az Igébõl a “követ” szó elõfordulási helyeit! Követekként milyen konkrét feladatokat végezhetünk el, hogy megismertethessük másokkal Isten megváltási tervét?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

Gondold át: János arra kéri Jézus tanítványai: “Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet az Istentõl van” (1Jn 4:7). Milyen lenne, ha mi is így tennénk? Gondoljunk Jn 17:20-21 verseire! Válasszunk ki egy konkrét, megvalósítható misszióprogramot, amivel be lehet valakinek mutatni a szeretetet. Határozzuk meg az idõpontot! Az esemény után értékeljük a fogadtatást. Kedvességünknek nem lett nagyobb hatása, mint ahogy elõre gondoltuk?

Imádkozva tervezzük meg a következõ misszióprogramot, és használjuk fel azt is, amit elõzõleg tapasztaltunk! Készítsünk egy naptárt a szombatiskolai csoportunknak, amin bejelöljük a következõ hónapokra tervezett közösségi szolgálatokat! Sokszorozzuk meg a szolgálatok hatását azzal, hogy tapasztalatainkat elmondjuk a gyülekezetnek!