tanítói melléklet

8. tanulmány   −  2008  November 15 - 21.

Asszonytól született - az engesztelés és a testet öltés

 

A lecke rövid áttekintése

                        ALAPIGE: 1János 3:5

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. Isten emberré lett (Mt 26:38; Lk 2:40; Gal 4:4)

Mi a legnehezebben érthetõ Krisztus testet öltése tanulmányozása közben? Mit a legkönnyebb elfogadni?

II. A megtisztító forrás (Mt 3:13-17)

  1. Krisztus keresztsége mutatja, hogy azonosította magát a bûnösökkel. Hogyan használhatjuk fel ezt a példát, amikor valakit Jézus követése melletti döntésre bátorítunk?

  2. Mi a lényege Pál következõ kijelentésének: “Az elsõ ember, Ádám, élõlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítõ Lélekké” (1Kor 15:45, új. prot. ford.)? Mi minden következik abból, hogy Krisztus lett a második Ádám? Milyen reménységet ad ez nekünk? Miért fontos ez a gondolat a keresztényeknek?

III. A csillogás és a ragyogás bûvöletében (Mt 4:1-11; Mk 1:12-13)

Miután Krisztus megkeresztelkedett, Sátán teljes körû támadást indított ellene. Nevezzük meg azt a három kísértést, amivel Krisztusnak szembe kellett néznie! Milyen mai megfelelõi vannak ezeknek? Hogyan kerekedhetünk felül a kísértéseken mi is, ha Krisztus példáját követjük?

Összefoglalás: Egészen nem érthetjük meg Krisztus testet öltését, a keresztségével és a kísértések legyõzésével mutatott példáját azonban követhetjük!

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

Az aerodinamika törvényszerûségei alapján a dongó nem repülhetne, mégis repül (nyilván nem ismeri az aerodinamikát). Ez a természet egyik titka. Miközben az emberiség igyekszik kitolni a tudomány határait, a természet számos titkára magyarázatot talál, ám újabb és újabb titokzatos jelenségekbe ütközik, amelyeket látunk ugyan, de nem tudunk megmagyarázni. Ez kissé ironikusnak tûnik, de minél többet megismerünk, annál többet fedezünk fel; minél jobban haladunk elõre, annál több titokra bukkanunk, és annál inkább megértjük, valójában milyen keveset is tudunk!

Igaz ez lelki téren is. Az egyik olyan titkok, amit teljesen csak a mennyben fogunk megérteni a testet öltés, az, hogy Jézus, a Fiú Isten, lejött a földre, és felvette emberi természetünket. Egészen Isten volt, és egészen emberré is lett. Hogyan érthetjük meg mindezt?

Fontos felismerni, hogy a testet öltés ugyan titok, mégis kulcsfontosságú a megváltási tervben. Ez volt az egyetlen lehetséges mód arra, hogy Isten bemutassa igaz jellemét, ugyanakkor az emberiséget megmentse a pusztulástól.

Soroljunk fel olyan mindennapi dolgokat, amelyet nem tudunk megmagyarázni, csak hittel elfogadni! Milyen érzéseket kelt ez bennünk? Mennyiben hasonlít vagy különbözik ez attól, ha lelki dolgokra nem találunk magyarázatot? Miért érint általában kellemetlenül az, aminek nem tudjuk a magyarázatát?

Próbáljuk meg elképzelni: Vajon megvalósulhatott volna a megváltási terv, ha Jézus nem vállalja a testet öltést, hogy kisbabaként megszülessen? Miért volt olyan fontos, hogy emberré legyen, és hozzánk hasonlóan emberi testben éljen?

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!

                        BIBLIAKOMMENTÁR

A Szentlélek teremtõ munkájáról Mt 1:18 és Lk 1:35 ír. A Biblia világossá teszi, hogy Mária gyermeke a Szentlélektõl fogant. Jn 1:14 megerõsíti a Szentlélek szerepét. Hasonlítsuk össze ezt a három szakaszt, és figyeljük meg, mit mondanak a Szentléleknek az engesztelés munkájában betöltött szerepérõl!

A Szentlélek közremûködése miatt nevezhetõ Mária Fia az Isten Fiának (Lk 1:35). Hasonlítsuk össze János és Pál szavait a Szentlélek teremtõ erejérõl, kezdve a teremtéstõl egészen a lelki újjászületésig (Jn 3:3-8; Róm 8:11)!

Gondold át: Hogyan teszi lehetõvé a Szentlélek teremtõ ereje, hogy Isten gyermekének neveztessünk?

Az engesztelés titka és csodája: a testet öltés az engesztelés lényege. Ez a titok meghaladja felfogóképességünket, egyben csoda, ami ámulattal tölt el. Gondolkozzunk el azon, hogy mi minden következik a testet öltésbõl! Mit árul ez el arról, hogy milyen értéket tulajdonít nekünk Isten? Milyen helyet biztosít nekünk a világegyetemben? Hogyan kell a többi emberrel bánnunk, éppen emiatt?

Nézzük meg a titok és a csoda elemeit!

Gondold át: Gondolkozzunk azon, hogy a fenti szakaszok személyesen ránk hogy vonatkoznak!

A kereszténység nem keres mentségeket, amikor kijelenti, hogy a megváltási terv titok, és egyéni életünkben annak megvalósulása mindenki számára elérhetõ csoda, függetlenül attól, kik vagyunk, milyen bûnöket követtünk el, vagy milyen a jellemünk. A legnagyobb titok Isten szeretete a bûnösök iránt!

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

  1. A Szentlélek tevékenyen részt vett a testet öltésben, és abban, ahogyan az engesztelés kibontakozott Jézus életében és szolgálatában. ApCsel 1:4 lejegyzi: Jézus megígérte, hogy elküldi tanítványainak a Szentlelket.A Szentlélek általi keresztségüket követõen e gyáva emberekbõl bátor bizonyságtevõ vált a Szentlélek teremtõ ereje által (ApCsel 2:1-13). Milyen bizonyítékát látjuk a Szentlélek teremtõ erejének a saját életünkben?

  2. Elmélkedjünk a következõ idézeten, amely Ellen G. White tollából származik! “Jézus eljött, hogy közöttünk lakozzék, s kinyilatkoztassa az Atyát mind az emberek, mind az angyalok elõtt… De ez a kinyilatkoztatás nem csupán földi gyermekeinek szól. Kicsiny világunk az egész mindenség tankönyve. Isten kegyelmének csodálatos terve, a megváltó szeretet titka az a tantárgy, amelybe ’angyalok vágyakoznak betekinteni’ (1Pt 1:12), és amelyet végtelen idõkön át kutatni fognak. Mind a megváltottak, mind az el nem bukott lények számára Krisztus keresztje lesz az ismeret és a dicséret forrása” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 11. old.).

  3. Hogy hasson az idõbeosztásunkra, ha rádöbbenünk, hogy Isten megváltó szeretetének kinyilatkoztatását az örökkévalóságon át fogjuk tanulmányozni?

  4. Ha számba vesszük mindazt, amit Jézus értünk tett, találunk-e bármilyen kifogást arra, hogy ha nem állunk készen fogadására, amikor viszszatér a földre? Van az életünknek olyan területe, amit a Szentlélek ne lenne képes megújítani és újra teljessé tenni?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

Amikor Jézus kisbabaként eljött, világosság kezdte beragyogni a bûn által besötétített világot. Ezt a világosságot nem lehetett kioltani. Ennek ellenére sokan ma is a kétségbeesés és a magány sötétségében élnek, a kudarcok és a bûn csapdájában. A kudarc nem Isten terve miatt, hanem az emberek választása miatt van!

Mi a mi szerepünk annak a világosságnak a terjesztésében, amely a testet öltésben mutatja be Isten szeretetét? Gyûjtsünk minél több újszerû ötletet a bizonyságtevésre! A gyülekezetben már gyakorolt módszereket ne vegyük ezek közé. Próbáljunk ki az elõttünk álló héten néhány ilyen új gondolatot, majd a következõ alkalommal számoljunk be arról, mire jutottunk! Tapasztalatból tudjuk, hogy nem minden kísérlet sikeres. Beszéljük meg azt is, hogy mit lehet tenni, ha elutasítással találkozunk! Beszélgessünk az idõbeosztásról is! Mennyi idõt fordítunk alvásra, táplálkozásra, munkára, bibliatanulmányozásra, házi munkára, tévézésre stb. egy héten? A hét végén imádkozva gondoljuk végig, hogy vajon az idõbeosztásunk szerint eléggé értékeljük-e Isten megmentõ szeretetének titkát, amely az engesztelésben mutatkozik meg, és amit az egész örökkévalóságon át fogunk tanulmányozni!