tanítói melléklet

2. tanulmány   −  2008  Október 4 - 10.

Kozmikus válság: Isten rendjének megbontása

A lecke rövid áttekintése

                            ALAPIGE: Kolossé 1:20

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. Nem kellene békének honolnia a mennyben? (Ézs 14:13-14; Ez 28:14-17)

 1. Isten szépnek teremtette Lucifert, és magas tisztségbe helyezte. Beszélgessünk arról, hogy milyen lehetett a menny, mielõtt Lucifer változást kezdett követelni!

 2. Amikor Lucifer elégedetlenné vált, a többi angyalnak is panaszkodni kezdett. Miért nem volt elégedett a szerepével? Milyen következtetésekhez vezethet ez az emberek hatalmi törekvéseivel kapcsolatban? A többi angyalnak való panaszkodásával Sátán még hogyan növelte a problémát? Milyen szempontból vonatkozhat ez ránk? Mit teszünk az elégedetlenségünkkel? Elõfordulhat, hogy idõnként mi is így viselkedünk, és az elégedetlenség magvát hintjük el a gyülekezetben, a munkahelyen?

II. A törvény és a szabadság (Jn 5:3; 14:15, 21)

  A világegyetem megalapításakor Isten bizonyos törvényeket fektetett le teremtményei javára. Hogyan ismerhetjük fel, hogy e szabályok szabadságot adnak, nem pedig korlátoznak? Beszélgessünk arról, hogy milyen lenne a világ Isten törvénye nélkül!

Összefoglalás: Isten törvénye a mi javunkra és hasznunkra adatott. Szükségünk van a törvényre annak érdekében, hogy helyesen tudjunk élni.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

A megmagyarázhatatlan megtörtént. Isten legszebb és legbölcsebb teremtményében kételkedés találtatott; elutasította a szeretettel és bölcsességgel teljes Istent. A visszautasítás e kis csírájából nõtt ki az összes Isten elleni hazugság és a háború erõszakossága a mennyben és a földön. Nincsen ugyan magyarázat arra, hogyan is ütötte fel a fejét a lázadás gondolata Lucifer szívében, de beszéljük meg a csoportban, hogy mégis miért szükséges megvizsgálni Sátán bûnbeesésének útját!

Alternatív: Egy gyönyörû kert és valamilyen katasztrófa vagy erõszakos cselekmény képét állítsa szembe egymással a csoport! Milyen lépések vezették Sátánt a Paradicsomtól az Isten elleni háború szörnyûségeiig?

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!

                    BIBLIAKOMMENTÁR

I. A bûn eredete (Tekintsük át Ézs 14:13-13, 24 és Ez 28:14-17 verseit!)

Annak ellenére, hogy Ezékiel Tírus, Ézsaiás pedig Babilon királyára utal, a versek alapján nehéz szó szerinti összefüggést találni e leírások és az adott földi királyok tevékenysége között. Akárhogyan is, e földi uralkodók igazi vezetõjüket, Sátánt utánozták. Ilyen fényben vizsgálva e szakaszok beszámolnak “annak az angyalnak a történetérõl, eredetérõl, kezdeti helyzetérõl és bukásáról, aki már ördögként és Sátánként ismert” (SDA Bible Commentary. 4. köt. 675. old.).

Gondold át: Milyen elõnyöket élvezett Lucifer – tisztsége, alakja és az Istennel való kapcsolata terén? Ezékiel próféta sokat idõzött e vezetõ angyal elõnyös helyzete ecsetelésénél. Miért?

II. Lucifer támadást intéz Isten ellen (Tekintsük át 1Móz 3:4-5 verseit!)

Lucifer Isten közvetlen közelében volt, de fölé akart kerülni. “Nem arra tanította a teremtett lényeket, hogy mindenek felett Istent szeressék, és Neki engedelmeskedjenek. Szolgálatukat és hûségüket inkább magának akarta biztosítani” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 9. old.). Kezdetben hódolatot színlelve leplezte üzérkedéseit, de titokban az angyalok között kétséget ébresztett Isten jellemével kapcsolatban.

Gondold át: Milyen kétségeket akart ébreszteni a kígyó Éva fejében Istennel kapcsolatban?

III. Lucifer Isten törvényét támadja (Tekintsük át Mt 22:37-40 verseit!)

Isten úgy mutatta be a törvényt, mint ami a szeretet kifejezése. Ha engedelmeskedünk az Úr akaratának, szeretettel fordulunk Isten és a körülöttünk lévõk felé. Azonban Lucifer a törvényeket félreértelmezve azt mondta, hogy elnyomják a szabadságot, szükségtelenek. “A mennyei lényeket kormányzó törvényekkel kapcsolatban kezdett kételyeket sejtetni. Arra célozgatott, hogy bár a világok lakóinak szükségük lehet törvényekre, de az angyaloknak, akik magasabban állnak, nem kell ilyen korlátokat szabni, mert a saját bölcsességük elegendõ vezetõ” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 11. old.).

Gondold át: Hogyan kísért minket Sátán azzal, hogy a törvényeket semmibe vegyük, ránk nem vonatkozónak tartsuk? Tanulmányozzuk Lk 11:42 és Gal 5:13-15 verseit!

IV. Lucifer Isten kormányzatát támadja

(Tekintsük át Kol 1:16-17 verseit!)

Gondold át: Mi Krisztus szerepe a világegyetem kormányzásában? Amikor Lucifer nem volt hajlandó elismerni Krisztus fennhatóságát, milyen lett a világegyetemhez való viszonya?

“Isten nemcsak a menny lakóit kormányozta, hanem minden létezõ világot is, amelyeket teremtett. Lucifer arra a következtetésre jutott, hogyha a menny angyalait be tudja vonni a lázadásba, ugyanezt megteheti a világokkal is” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 15. old.). Istennek meg kellett engednie, hogy Sátán tervei teljes lázadássá érlelõdjenek, mert így a különbözõ világok megláthatják Isten elleni vádjainak valódi természetét.

Gondold át: Sátán hogyan támadta Isten kormányzásának módját, Jóbbal való bánásmódja tekintetében? (Lásd Jób 1:8-11!)

V. Háború a mennyben

(Tekintsük át Jel 12:7-9 szakaszát!)

Amikor Lucifer kijelentette: eltökélt szándéka, hogy csak az Atyát követi, de Krisztust nem, akkor az Atya kihirdette az ítéletet, miszerint Lucifernek és az õt követõ angyaloknak el kell hagyni a mennyet. Sátán nem önként távozott, de végül az õt követõ angyalokkal együtt a földre vettetett. “Sátán Krisztus ádáz ellenségévé vált. A földön megvetette a lázadás alapját, ami köré gyülekeztek követõi” (SDA Commentary. 7. köt. 973. old.).

Gondold át: Hogyan vitte tovább Sátán a lázadást itt a földön? Mi a célja? (Lásd Zak 3:1; Jn 8:44!)

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

Gondold át: Beszélgessünk arról, hogy milyen lehetõségei voltak Istennek Luciferrel kapcsolatban! Ha azonnal elpusztítja Lucifert, mi történt volna? Mi lett volna annak a következménye, ha nem vesz tudomást róla, sem azokról a problémákról, amelyeket okozott? Hogyan kezeli Isten a lázadást?

Kérdések az alkalmazáshoz:

 1. Gondoljunk napjaink törvényeire, a közlekedési szabályokra, az adótörvényekre, a városi rendeletekre, az egyházi és iskolai szabályokra stb. Hogyan viszonyuljunk azokhoz a törvényekhez, amelyekkel nem értünk egyet? Vö. ApCsel 4:19-20 és 1Pt 2:13-18 verseivel!

 2. Lucifer azt állította magáról, hogy azoknak az angyaloknak a szabadságát védelmezi, akiket Isten zsarnoki törvényei elnyomtak. Mi a helyes kapcsolat a szabadság és a törvény között? Beszélgessünk el Mt 5:17-20; Róm 14:13-19; 15:1-8 verseirõl!

 3. A szülõknek egyensúlyt kell tartani a rendtartás és a gyermekeknek a döntéshozatalra való felkészítése és annak elõsegítése között, hogy tanulhassanak a választásaik következményeibõl. Mit szûrhetünk le a szülõi feladattal kapcsolatban abból, ahogy Isten Luciferrel bánik?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

Gondold át: Beszéljük meg a következõ javaslatokat, mint lehetséges gyakorlatokat az elõttünk álló hétre!

 1. A tanulmányunkban érintettek szerint Isten hogyan bánik a tekintélyét megkérdõjelezõkkel? Készítsünk tervet, hogy mi is meg tudjunk valamit valósítani abból a családban vagy a munkahelyen.

 2. Mahatma Gandhi és Martin Luther King a maguk korában szembeszálltak a hatalom elnyomásával. Hasonlítsuk össze az õ vezetési elveiket Luciferével! Hogyan viszonyuljunk az általunk esetleg tapasztalt intézményi vagy állami elnyomáshoz? Van valami, amit meg kell tennünk?

 3. A Krisztus által bemutatott kormányzási elv a szolgálat. Azért kap Istentõl, hogy adhasson. Mit adott nekünk személy szerint Isten, amit önként fel kellene ajánlani másoknak?

 4. A bennünket körülvevõ tudományos világ abból az alapvetõ feltevésbõl indul ki, hogy a természeti törvények a világegyetem alapvetõ, egymással összhangban lévõ elvei. Kol 1:16-17 ezzel szemben azzal érvel, hogy Krisztus, vagyis nem egy személytelen rendszer, hanem egy személy az, aki egységben tartja a világegyetemet. Hogyan hatna az életünk alapfilozófiájára és tetteinkre, ha felismernénk és gyakorolnánk ezt az elvet?

 5. Jób támadója voltaképpen Istent támadta. Jób a viselkedésével és a szavaival bizonyította, hogy Isten oldalán állt. Milyen szempontból voltunk már hasonló helyzetben? Mit tehetünk ilyen körülmények között, hogy tetteinkkel Isten ügyét támogassuk?

 6. Olvassuk fel vagy énekeljük el az 56-os számú éneket (Az Úr csodásan mûködik…) a Hitünk énekei c. gyülekezeti énekeskönyvbõl! Az osztályban lezajlott beszélgetés fényében beszéljük meg a versszakok mondanivalóját!