tanítói melléklet

11. tanulmány   −  2008  Június 7 - 13.

A feltámadás ereje

A lecke rövid áttekintése

ALAPIGE: János 11:25

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. Mennyire volt hiteles a feltámadás?

 1. A Jézus feltámadását körülvevõ események vitathatatlanul bizonyítják, hogy ez valóban megtörtént.

 2. A keresztény hit alapja a feltámadás bizonyossága.

II. Feltámadott

 1. Az apostolok csodái és szemtanúként elmondott beszámolói tanúskodnak a feltámadott Megváltóról.

 2. A tanítványokon kívül még sokan tanúi voltak a feltámadásnak.

 3. A Szentlélek hatalma által a tanítványok elterjesztették a feltámadott Úr evangéliumát.

III. A feltámadás és az élet

 1. Sok ember kelt életre Jézus feltámadásakor. Õket számos barát és rokon látta, akik szintén tanúskodtak a feltámadt Megváltóról.

 2. Jézus feltámadása miatt nekünk is van reményünk a feltámadásra. Enélkül a halál lenne a végsõ állomás.

 3. A feltámadás nélkül a megváltás terve hiábavaló lenne.

 4. Összefoglalás:

  Krisztus feltámadásának sok ember lett szemtanúja, köztük a tanítványok is. Mivel Jézus feltámadt a halálból, a feltámadás reménysége a miénk is.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

A kereszténység minden tanítása között a halottak feltámadása a legnagyobb hitet igénylõ tanítás. A halottak felélednek? Azok is, akik már évezredekkel ezelõtt meghaltak? Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet ezt elhinni? A válasz egyszerû – hisszük, mivel Isten Igéje megígérte. Hisszük, mert Jézus megígérte. Hisszük, mivel enélkül semmi reményünk nem lenne. Valóban, a feltámadás nélkül a hitünk értelmetlen lenne; Jézus elsõ eljövetele idõpocsékolás lett volna. Ugyan ki gondolná így közülünk?

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!

BIBLIAKOMMENTÁR

Olvassuk el Lk 24:13-35 verseit!

I. A csalódás

A helyszín az Emmausba vezetõ út. Két csalódott tanítvány bandukol hazafelé Jeruzsálembõl, miután szemtanúi voltak Jézus keresztre feszítésének. Egy idegen csatlakozik hozzájuk, akivel tovább folytatják a beszélgetést nagy bánatukról. A 21. versben a beszámoló felidézi, mi minden történt azon a héten: “Pedig mi azt reméltük, hogy õ az, aki meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek.”

Mivel Jézus nem döntötte meg a Római Birodalmat, noha e tanítványok ezt remélték, késõbb abban kezdtek reménykedni, hogy halála felkelést fog elindítani, aminek eredményeként a zsidó emberek visszanyerhetik politikai szabadságukat. Azonban Jézus halála nem váltott ki ilyen hatást. Még legközelebbi tanítványai is eltûntek. A cselekvésre alkalmas idõ már tovaszállt (három nap eltelt Jézus halála óta). E beszámoló megtaníthat arra, hogy nem szabadna saját vágyainkat és kívánságainkat ráerõltetni arra, ahogy a tantételeket magyarázzuk. Alá kell vetnünk magunkat Isten Igéjének, még akkor is, ha a tanítások nem azt mondják, amit mi szeretnénk. Elsõbbséget kell adnunk Isten szavának. A kereszténység történelme tele van annak szomorú példáival, mi történik, ha Isten Igéjét emberi vágyaknak vetik alá. Mely bibliai példák mutatják, hogy az emberek saját önzõ vágyaik szerint csavarták ki tanításait?

II. Lelki fellángolás

Amikor a tanítványok rájöttek, hogy a velük haladó idegen a feltámadt Jézus, hirtelen összeállt a kép. Világos lett, ahogyan összekötötte a történelem pontjait Mózestõl egészen a keresztig, és ahogyan felvázolta a megváltás nagy képét. Vágytak rá, hogy a társaságában maradjanak. Szavait hallgatva érezték, hogy fellángolt szívükben a meggyõzõdés.

Gondold át: Annyira lekötötte õket a csalódottság, hogy képtelenek voltak meglátni az elõttük lévõ világosságot. Hogyan fordulhat velünk is elõ, hogy figyelmen kívül hagyjuk a Szentlelket? Milyen hasonló helyzetben kaptunk figyelmeztetést, amit akkor a szívünk keménysége miatt észre sem vettünk? Hogyan tanulhatnánk meg a hasonló hibákat elkerülni?

III. A lelki megváltás gondolata

Nem kérdéses Krisztus feltámadásának jelentõsége a hitünkre nézve. Enélkül szinte semmi más nem számítana, amit Jézus tett. Mit végzett volna el értünk kereszthalálával, ha nem támad fel a halálból? Mi haszna len-ne tanításainak, ha nem támadt volna fel a halálból? Mire jó a hitünk Krisztus feltámadása nélkül?

Gondold át: E tanítványokhoz szólva Jézus segített nekik megérteni nemcsak a megváltás tervének történetét, hanem a megváltás tervének célját is, ami minden földön élõ embert érint. Jézus megmutatta nekik, hol a helyük és mi a szerepük Isten megváltási tervében. Amint e tanítványok megértették, elfogadták és értékelték a hétvége eseményeit, noha 12 kilométert gyalogoltak, azonnal visszaindultak Jeruzsálembe (33–35 versek). Miért tették ezt? Miért keltek útra ismét, pihenés nélkül? Mit árul el ez arról, hogy mi a felelõsségünk nekünk, akik megismertük és elfogadtuk a kereszt üzenetét?

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

Elgondolkodtató kérdések:

 1. “Az életet visszanézve értjük meg, de… elõre tekintve kell éljük” – Sören Kierkegaard (http://www.brainyquote.com). Alkalmazzuk ezt az idézetet a lelki növekedésre! Tapasztalataink hogyan erõsítik ma az Úr iránti elkötelezettségünket és hitünket? Múltunk hogyan segíti azt, hogy Krisztus kegyelmének és megváltási tervének jobb bizonyságtevõi legyünk?

 2. Miért kulcsfontosságú Krisztus kereszthalála hitünk szempontjából? Mi történt volna, ha Krisztus meghal a bûneinkért, de nem támad fel?

Kérdések az alkalmazáshoz:

 1. Hogyan mutathatjuk ki hálánkat Krisztusnak, és azt, hogy elfogadjuk áldozatát, miattunk vállalt halálát? Hogyan kell halálának hatnia a Szentlélekkel való kapcsolatunkra?

 2. Mit jelent számunkra az üres sír a háború, a terror és a természeti katasztrófák korában? Azt, hogy Isten irányít, vagy azt, hogy Isten távol van, elzárkózik? Magyarázzuk meg válaszunkat!

Bizonyságtevés

  Jézus feltámadása alapvetõ hatást gyakorolt mindenkire, különösen “belsõ körére”: a tanítványokra és közvetlen családtagjaikra (ApCsel 1:14; Gal 1:19). Hogyan kellene a feltámadásnak hatni emberi kapcsolatainkra?

  Gondold át: Hogyan válthatná “készpénzre” a gyülekezet a megváltás ajándékát a húsvéti üzleti forgatag közepette?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

Amikor nehéz volt könyveket beszerezni, és nem léteztek könyvtárak, az olvasás komoly és fárasztó vállalkozás volt. Az olvasó minden egyes szót átgondolt és alaposan megértett, mielõtt a könyvet továbbadta volna. Az olvasás nem gépies memorizálást jelentett, hanem összpontosított, csendességben végzett érzelmi feladatot, aminek az volt a célja, hogy teljesen megismerjék a mondanivalót, tartalma beivódjon az olvasó gondolataiba és szívébe.

Kérdések az alkalmazáshoz:

1Minden nap úgy olvassuk a Bibliát, mintha a következõ nap nem lenne rá alkalmunk! 2Miért fontos ismerni az Ószövetséget és a Krisztus halála és feltámadása elõtti történelmet? Hogyan segít ez az ismeret könnyebben beszélni a kereszten szerzett megváltás ajándékáról? 3Hogyan segítenek az Írások és különösen a kereszt a következõ területeken: lelki, szellemi, fizikai, érzelmi és társadalmi téren?

Minden héten tanuljunk meg kívülrõl egy bibliai szakaszt!