tanítói melléklet

10. tanulmány   −  2008  Május 31 - Június 6.

Jézus halálának jelentősége

A lecke rövid áttekintése

                        ALAPIGE: Galata 2:8

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. Azért jött, hogy meghaljon

  1. Simeon Máriának, Jézus anyjának mondott próféciája megjövendölte, hogy milyen szenvedés vár majd Jézusra (Lk 2:25-35).

  2. Jézus földre jövetelének az volt a célja, hogy meghaljon az emberiségért. Nem számított, mennyire volt jó az élete, a végeredmény elkerülhetetlenül a halál volt. Így kellett történnie, hogy megvalósuljon a megváltási terv.

II. Elõre eldöntött terv

  1. Még a világ teremtése elõtt megszületett az Úr terve, hogy saját akaratából meghal a világ bûneiért.

  2. Azok, akik részt vettek Jézus elítélésében és megölésében, nem mindenki mással együtt, hanem egyénileg esnek ítélet alá.

III. Amiért meghalt

  1. Jézus önmagát adta áldozatul sokak (az egész világ) bûneiért.

  2. A Megváltó halála utat nyitott az emberiség megváltásának.

  3. Jézus által megbékéltettünk az Atyával.

Összefoglalás:

    A Megváltó szabad akaratából adta életét a bûnösökért. Azért jött, hogy megmentse mindazokat, akik hittel mennek hozzá.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megmentsen bennünket. Hogyan menthet meg bárkit is egy másik személy halála? Hogyan magyaráznád el Jézus halálát, és halálának célját egy tízéves gyereknek? Hogyan magyaráznád el annak, aki még soha nem hallott Jézus Krisztusról? Lásd 1Pt 1:3-9!

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!

    BIBLIAKOMMENTÁR

I. Felmérhetetlenül nagy ár

Elszomorodunk és elkeseredünk, amikor arról hallunk, hogy valaki meg-halt, vagy ha csak a halál szót említi valaki. Jézus e földön járt – Isten az emberrel, Isten emberként –, és szembenézett a halállal (lásd Mt 27:45-46).

Gondold át: Amikor Jézus a legsötétebb pillanathoz érkezett, hogyan állta meg emberként, hogy ne futamodjon meg a megváltás árának megfizetése elõl? Mit tett, hogy felkészítse tanítványait? Mit mondott nekik?

Hasonlítsd össze: Jézus megpróbálta felkészíteni a tanítványait földi szolgálatának céljára és tetõpontjára: a bûneinkért elszenvedett kereszthalálára. Az osztályban beszéljük meg Jézus türelmét és tûrését, illetve a módszereket, amelyekkel felkészítette õket, hogy hûségesek maradjanak. Mennyire értették meg a tanítványok, amit Jézus mondani akart? Miért érte mégis Jézus elítélése és halála váratlan meglepetésként még a hozzá legközelebb állókat is?

Gondold át: Milyen képet festenénk Mt 27:45-46 versei alapján? Milyen színt használnánk a legtöbbet? Hogyan lehetne ez a festmény áldás azoknak, akik megnéznék?

II. Remény a halálban

Képzeljük el, hogy ott vagyunk, annál a jelenetnél, amit Lk 2:25-35 leír! Talán szeretnénk felvenni a gyönyörû babát, akit Mária a karjában tart. Mit mondanánk Simeon szavai hallatán? Miért tûnne el szívünkbõl a szívmelengetõ boldogság, amikor Simeon ezt mondja: “a te lelkedet is éles kard járja majd át” (35. vers, új prot. ford.)? Mit jelent “halálra születni”? Miért tartjuk Simeon szavait mégis reményteli próféciának?

Gondold át: Jézus magáról mondta: “Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14:6). Mit akart halála jelentésérõl megtanítani tanítványainak?

Ha kedvenc történeteinkben a hõsök sikeresen legyõzték a nehézségeket, “azután boldogan éltek”. A tökéletesen végzõdõ, legnagyszerûbb történet azonban az Írásban található: a nagy küzdelem története. Hogyan adta Simeon próféciája e kozmikus történet összefoglalását? Megváltó Istenünk és az ellenség közötti harc témája mennyiben tekinthetõ idõszerû keretnek posztmodern generációnk evangelizálásához? Milyen személyes élményünk van a nagy küzdelemmel?

III. Teljes élet

A tanítványok nem értették meg, hogy Jézus halálára akarta felkészíteni õket. Elõre beállított elgondolásaik, nemzeti elõítéleteik és az elvárások, amelyekkel felnõttek, eltorzították Jézus szavainak értelmét.

Gondold át: Jézus megpróbálta megmenteni tanítványait a halála utáni öszszeomlástól, amikor földi életének céljáról beszélt nekik. Mennyivel könynyebb lett volna a megrázkódtatást átélni, ha igazán megértik szavait! Csak elképzelni tudjuk az elszalasztott lehetõségeket, amikor beszélhettek volna a szabadulás útjáról másoknak is. Ha Isten tervét félreértjük, mivel akadályozzuk Isten igazságának megismerését úgy magunk, mint azok számára, akiknek beszélnünk kellene az evangéliumról? Mire lenne szükségünk, hogy megértsük az igazságot?

Hasonlítsd össze: A tanítványok elmenekültek, amikor Jézust elfogták. A keresztre feszítés idején nem tudták elképzelni, hogy Mesterük feltámad. Titokban, félve és megalázó csalódással jöttek össze. Hogyan egyeztethetõ ez össze azzal, amit Jézus tanított nekik: “én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõvölködjenek” (Jn 10:10)? Vitassuk meg, a kereszt után mennyiben lett volna más a tanítványok magatartása, ha megértik, mi az, amit Jézus halála által ér el?

IV. Ismerni a végeredményt

Amikor egy család elsõ gyermekük születésére készül, a “végeredmény”, a baba születésének gondolata hajtja õket, hogy megtegyék a szükséges lépéseket. Keresnek egy hozzáértõ orvost, kiválasztanak egy kórházat vagy szülészeti központot, és talán még felkészítõ foglalkozásokon is részt vesznek.

Hasonlítsd össze: Olvassuk el 1Kor 15:3 versét! Mi a jelentõsége “az Írások szerint” gondolatmenetnek? Majd olvassuk el 2Kor 5:18-21 szakaszát. Hogyan viszonyul e két rész egymáshoz? Miben különböznek? Mit jelent személyesen nekünk, hogy Jézus “reánk bízta a békéltetésnek igéjét” (19. vers)?

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

Elgondolkodtató kérdés:

Azt mondják, ha igazán együtt akarunk érezni másokkal, “lépjünk bele a cipõjükbe”. Jézus a földre jött, Isten emberi testet öltött, noha végtelenül jól ismerte, értette teremtményeit (Ézs 40:28). Milyennek írja le Zsid 2:17 Jézus földi útját? Mit jelent, hogy “mindenestõl fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz”? Mit árul el ez arról, hogyan viszonyul Jézus ahhoz, amire szükségünk van?

Kérdés az alkalmazáshoz:

Pál így jegyzi fel személyes bizonyságtételét: “Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem” (Gal 2:20). Életének mely tapasztalatai révén érthette meg Pál Jézus halálát ilyen mélységig? Hogyan foghatjuk fel Jézus irántunk tanúsított szeretetének teljességét? Határozzuk el egy barátunkkal, hogy hetenként találkozunk személyesen, vagy telefonon hívjuk egymást. Kérjük számon egymástól, hogy naponként tanulmányoztuk-e Isten Igéjét, amibõl igyekszünk mind teljesebben megérteni a Jézus halála által felkínált megváltás ajándékát!

Bizonyságtevés

Gal 6:14-ben Pál dicsekedése okairól beszélt. Miért mondta, hogy ez helyénvaló a keresztényeknek? Hogyan dicsekedhetünk a halál lesújtó valóságának árnyékában? Hogyan lehetséges mindez a mai világban? Mennyiben más Krisztus halála? Az osztályban beszélgessünk arról, hogyan magyaráznánk el a szomszédunknak, hogy Jézus halála reménnyel teljes világnézetet biztosít a keresztényeknek?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

Gondold át: Nem szeretjük, ha mások szabják meg, mit csináljunk. Szeretjük kézben tartani dolgainkat, és magunk hozni döntéseinket (gondoljunk egy gyermek tiltakozására, amikor a szülõ választja ki neki, milyen ruhában menjen iskolába). Miért “fõképen” (1Kor 15:3) fontos, hogy megértsük az igazságot a megváltási tervrõl? Rengeteg elfoglaltságunk hogyan akadályoz meg abban, hogy felmérjük Krisztus halálának igazi jelentõségét? Alapos tervezéssel osszuk be jobban az idõnket, és csendességben elmélkedjünk az Írás igazságán! Fontoljuk meg, hogyan szervezzük át napjainkat, hogy Jézus halálában és keresztjében valóban biztonságot találjunk!